Magyar Festőipar, 1927 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-05 / 1. szám

XXI[I. évfolyam. Budapest, 1927. január 5 í. szám. MAC t V. Technoit FE£ v> IPAR ELŐFIZETÉSI ÁRA: A budapesti szobafestő, cimfestő, mázoló, aranyozó és MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN Egy évre fényezők ipartestületének, hitelszövetkezetének, és a bpesti Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapesten . . . . 4 pengő szobafestő és rokonszakmák anyagbeszerző szövetkeze­Vidéken ..................... 5 pengő tének és egyéb szakmai szövetségeknek hivatalos lapja. Budapest VII., Wesselényi-u. 73. sz Felelős szerkesztő: LOVÁSZ GYULA, Kiadja: AZ IPARTESTÜLLT Telefon J. 46—45. 1927. Vlj esztendő; uj remények! Megszoktuk már egy évtized óta, hogy minden uj esztendő, uj csalódást hoz, mégis mikor a régitől búcsúzunk, uj remények élednek fel bennünk, hát ha ez a régi az utolsó, mely magával viszi bajainkat. végeszakad a tiz éves nyo­morúságnak! Szeretnénk ha igy volna, szeretnénk, ha most az egyszer nem csalódnánk! Hisz annyi ígéret talán még soha sem volt, mint amennyi az illetékesek részéről most elhangzott ! Azután meg annyi a terhűnk, hogy úgy érezzük : nem bírjuk soká, s igy jól esik remélni az uj év elsején, hogy lesz munka, s lesz eredménye az uj évnek!--»11 Uj esztendő, uj pénz! Az év utolso napján búcsú­zunk a régi évtől, a régi pénztől, melyet annyira haj­szoltunk, mely „gazdagokká“ „milliomosokká'' tett bénán­két. Az év utolsó napján ráeszméltünk, hogy szegények nagyon| szegények vagyunk. De ez a tudat talán kijó- zanít minket, és értéket ad annak az uj kevésnek ami­vel bírunk, megtanít bennünket számolni, amit a má­sikkal a régivel soha nem tudtunk A nullák meg­tévesztő sokassága megzavarta eszünket nagyzásba estünk, s csak most ébredünk, hogy nincs semmink, hogy újra kell kezdenünk az életet, melyet először meg­kell tanulnunk. Meg kell ismernünk a munka értékét, melyet a legtöbb esetben ingyen dobtunk oda. Vigyük át a régi pénznek tanulságát az uj évbe, mert a körül­mények hiába változnak meg, ha mi meg nem változunk I — i — cllj esztendő gazdasági uj élet melynek motorja : az építkezés Hogy találja ez szakmánkat 7 ‘Vájjon felkészültünk-e rá 7 Nem ! Mi nem tanultunk a régi esztendőkből! Szerte húzás és a közügyek iránt a leg teljesebb közöny ! Mit fogunk csinálni az uj. esetleges sok építkezést hozó évben 7 fTCönnyü a felelet a múlt esztendők tanulsága után: le fogjuk egymást verse­nyezni, hogy végül senki a szakmában hasznát ne lássa a munka megindulásának Törtetni fogunk, hogy sok sok rossz munkánk legyen, s mire azujévnek vége lesz : a lapnak ezen oldalán uj a megjelenhetnek a síró so rok és jó tanácsok az uj esztendőre. Uj esztendő nap­ján, az uj pénz elindulásakor, a gazdasági ui élet reggelén : álljunk meg. s tekintsünk vissza a meddő esztendőkre, s ismerjük be hogy azok nyomorúságát magunk is nagyban elősegítettük! Értsük meg egymást! Béküljünk meg egymással, s készüljünk tel!Egymás mel­let. egymást támogatva induljunk el az uj évben, hogy az uj remények ne váljanak csalódássá; hanem hoz­zák meg a régen várt boldogulást minden kartársnak. Lovász Gyula. ■m 11 ■■■ P 11 HMI11 HM a 11 I a I ÓM a a IBHi 11II MH H 11 MHH 11 IBM a ■ É Jobb és boldogabb uj esztendőt kíván az ipartestület t. Tagjainak az Ipartestület Vezetősége, Külföldi vélemények t (Angol) Sir S. W. Royse & Co. Limited—Manchester — világ cég — ezt írja . . Smelting zinkwhite is a very good and nice quality and we like particularly the texture. . .“ .Smelting horganyfehér nagyon jó szép minőségű és nekünk különösen tet­szik annak finomsága. . .“

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents