Magyar Festőipar, 1930 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-01 / 1. szám

c XXVI. évfolyam, j ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egy évre Budapesten .... 4 pengő Vidéken ......................5 pengő A budapesti szobafestő, cimfestő, mázoló, aranyozó és féoyezők ipartestületének, hitelszövetkezetének, és a budapesti szobaiestő és rokonszakmák anyagbe­szerző szövetkezetének és egyéb szakmai szövetsé­geknek hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN. Szerkesztőség és kiadóhivatal : VII., Wesselényi-u, 13. sz. Székházavatás. A sok feladat közül a legnehe­zebbet és legérté­kesebbet megol­dottuk Elkészült a testület székháza és az a szolid mű­vészi köntös, disz, mely úgy külső, mint belső falain jelentkezik, hivat­va van hirdetni azt, hogy a mi iparágaink kötelé­kébe tartozó mes­terek nemcsak tör­vényszabta köte­lességeiknek tesz­nek eleget, hanem egymásért és egy­másnak áldozatot is tudnak hozni a becsület és tisztes­ség nevében. Mert tagadha­tatlan tény az, hogy a ma már mind- annyiónk örömére — és bátran mond­hatjuk — büszke­ségére szolgáló székházunkat a ta­gok közös áldozat- készsége hívta mai pompás keretében életre és megvaló­sulásra Nekünk, kik a mun­ka elvégzését kötött keretek között vál­laltuk, könnyebb lett a gondunk at­tól a szárnyaló A székház homlokzata. lelkesedéstől, ame­lyet az igaz és értékes ügy sze- retete váltott ki be­lőlünk. Mi tagadás, vol­tak nehéz, fogas kérdések, amelyek úgy tűntek fel előttünk,hogy meg­akasztják terveink kivitelének lehető­ségét és ilyenkor az elölj áróság, mint építési bizott­ság, szinte össze­forrt az akarategy­ségben és meglelte a módját annak, hogy miként, mily utón kell a lehe­tetlennek látszót, lehetővé tenni. Sokan voltak, akik lehetetlennek tartották, hogy az elöljáróság ered­ményes, nívós, a jövőnek megfelelő székházat bírjon építtetni a rendel­kezésre bocsátott összegből. Ám a való tények ma már fényesen iga­zolják a mi elő­terjesztéseinket és terveinket, hogy azok alaposak, nem futóhomokra építettek voltak. Végtelenül jól­eső a tudat, hogy

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents