Magyar Festőipar, 1934 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1934-01-01 / 1. szám

6Zrf Budapest, 1934. január hó. XXX. évfolyam 1 sz. Magyar Festőípar A BUDAPESTI SZOBAFESTŐ,- MÁZOLÓ-, FÉNYEZŐ-, CÉG- ÉS CIMFESTŐ-, ARANYOZÓ IPARTESTÜLET ÉS AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG HIVATALOS LÁPJA ELŐFIZETÉSI ÁRA 1 ÉVRE: Budapesten .................................... 4 P Vidéken .........................................— 5 P Megjelenik minden hónapban SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budapest, VII, Wesselényi-utca 73. sz, Meghívó. A Budapesti Szobafestő-, Mázoló-Fényező-, Cég- és Cimfestő-, Aranyozó Ipartestület Rok­kantpénztár Egyesülete az ipartestület székházá­ban (VII. Wesselényi-utca 73.) 1934. február 18-án vasárnap délelőtt 9 órakor tartja XXXIII. évi rendes közgyűlését amelyre t. tagtárs urat ezennel meghivjuk. Tárgysorozat: 1. Az 1932. évi zárszámadások bemutatása. 2. A felmentvény megadása. 3. Egy ellenőr és 4 igaz­gatósági tag választása .4. Esetleges indítványok. Budapest, 1934. év január 30-án. Kulinyi József Lovász Gyula jegyző. elnök. Meghívó. A Budapesti Szobafestő-, Mázoló-Fényező-, Cég- és Cimfestő-, Aranyozó Ipartestület 1934. évi február 18-án vasárnap délelőtt ^210 órakor tartja XLVlll. évi rendes közgyűlését az ipartestület székházának nagytermében (VII. kér., Wesselényi-utca 73.) amelyre igen tisztelt tagtárs urat ezúton meghivjuk. Ha e napon ,a t. tagok határozatképes szómban nem jelennek meg, úgy a közgyűlés február 25-én vasárnap d. e. 9 órakor ugyanott lesz megtartva és az alapszabályok 14-ik §-a értelmében a megjelent tagok számára való tekintet nélkül hoz érvényes határozatokat. Tárgysorozat1: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az elöljáróság jelentése az 1933. évről. 3. Az évi zárószámadás és vagyon­mérleg bemutatása. 4. A számvizsgálók jelentése. 5. A felmentvény megadása. 6. Az 1934. évi költség- vetés megállapítása. 7. Három számvizsgáló, 8 ren­des elölj, tag és 8 pótelöljárósági tag 3 évre való megválasztása. 8. Az alapszabályok módosítása. 9. Indítványok. Budapest, 1934- év január 30-án. Az ipartestület elöljárósága nevében: Kulinyi József Lovász Gyula jegyző. elnök. Figyelmeztetés! A tárgysorozatban fel nem vett indítványokat csak az esetben tárgyalja a közgyűlés, ha azok 10 tag aláírásával, 8 nappal a közgyűlés előtt benyujtattak. A zárószámadások a testület irodájában a tagok által megtekinthetők. Kivonat az 1932. évi Vili. t.-c.-ből: 11 §. Az ipartestületben minden tagnak van tanácskozási és szavazási joga, szenvedő választói joga ellenben csak olyan tagnak van, aki magyar állampolgár és aki az ipartestület mű­ködésének területén legalább három év óta űz képesítéshez kötött ipart. Tanácskozási és szavazási jogát nem gyakorolhatja és az ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet és semmiféle megbízatást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak olyan helyettese : 1 aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt áll ; 2. aki bűntett, az állam ellen vagy nyereségvágyból elkö­vetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá aki fegy­házbüntetésre, börtönbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbüntetésre, hivatalvesztésre vagy a politikai jogok gyakor­lásának felfüggesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll; 3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlásának szünetelését, vagy a kapott megbízatás visszavonását kimondó fegyelmi ítélet hatálya alatt áll ; 4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van Az ipartestüieti tagsági jogokat az iparosok személyesen, jogi személyek, a részvénytársaságokat és szövetkezeteket is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közkereseti társasá­gok és betéti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk utján gyakorolhatják. Az iparnak kiskorú javára gyakorlása esetén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolhatja, aki az ipart kiskorú javára űzi. A két évi, vagy ennél nagyobb tagdijhátralékban levő tagokról szóló kimutatás betekintés végett bármely tagnak ren- delkezésére áll a testületi bódéban. r Ma már minden szakember = ismeri és ezt használja! ^ hófehér, magasfényii, tartós! Makláry Gyula és Társai lakkgyára Budapest, IX.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents