Magyar Gépipar, 1896 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1896-01-01 / 1. szám

Budapest. 1896. V. évfolyam 1. szám ——L----­A nLMr.technelGyiai MÚZEUM KÖNYVTÁRA. ^ Január 1. щшш Előfizetési árak E'ész évre ...fi írt | Negyed évre. 1 frt 50 ! Fél évre ..........3 frt ! Egyes szám. .30 kr. GÉPÉSZETI ÉS FÖLDMIVELESI SZAKKÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS GÉPÉSZ-EGYESÜLET HIVATALOS LAPJA. Szerkesztősé és kiadóhivatal : g Az orsz. gépész-egyesület tagjainak Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. egész évre 4 frt. FELELŐS SZERKESZTŐ: BECSEY ANTAL Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. oki gépészmérnök. Az országos gépész-egyesületi helyiségben Budapest Vili, Nap-utcza 19. sz. a, If. eíőfizefőineÁ és olüasôlnafè ЪоЫод újévet &mán a ßlagyar "tpépipar” szerkesztősége és Hiadótfivafaía. IX.\\\X\\4XXVXVVVXXVVX\\\\\\\X\\\\XX\X\\\\444V\X\\\X\\\\\\\\\\\\NWX\V\\4XXXX\X4\ х\\\\\х\\>\\\\\\хх\\х\\хх\\\\\\’\х\\\\\\чхуххххххх\хх\хх\х\ххх\\ххх\хх\\х\ххх\\\\хх\х\\\\хх\ххххххх\х\\х\х\ху\ххх\\х\\ха.' Felhívás előfizetésre. A „Magyar Gépipar“ az 1896. évvel ötödik évfolyamába lépett. —- A missió, melyet lapunk nemcsak köz- művelődési, de társadalmi téren is teljesíteni hivatva van, s az érdekek fontossága, melyeket mint az „Or­szágos gépész-egyesület“ szaklapja képvisel, feljogosítanak bennünket arra, hogy lapunkat igaz lelkiisme­rettel ajánljuk mindenkinek, ki a magyar gépészek ügyét szivén hordja, tehát első sorban maguknak a ma­gyar gépészeknek. Előfizetési árak: Egész évre .... 6 frt Fél „ .... 3 „ Az orsz. gépészegyesület tagjainak egész évre 4 frt. Az előfizetési dijak legczélszerűb- ben posta-utalványon küldhetők la­punk kiadóhivatalába. Egyúttal kérjük a lak- és hely- czimet pontosan kiírni, hogy a lapot biztos kézhez küldhessük az orszá­gos gépész-egyesület (Budapest, nap- utcza 19. sz. a.) T. olvasóinkhoz! Lapunk e számával az ötödik év­folyamba lépett! Szerénytelenség lenne részünkről önbirálatot gyakorolni működésünk felett; ehhez jogunk sincsen. De meg­emlékezni röviden működésünk irá­nyáról, beszámolni programmunk meg­valósításáról nemcsak jogunk, hanem feltétlen kötelességünk is. Midőn a magyar gépészek orszá­gos egyesülete megalakult, kettős czél vezérelte az alapítókat. Szervezni az ország minden táján elszórtan élő gépészeket, hogy tömörülve, mint egy egységes testület, hathatósabban érvényesüljenek társadalmi téren ; másrészt pedig alkalmat adva az egyesület tagjainak az önművelődésre, önképzésre, kulturális tekintetben is a haladásnak, legyenek zászlóvivői. Idők folyamán e két czélhoz még egy harmadik is járult. És e czélnak elérése : az elaggott, rokkant ma­gyar gépészek támogatása, nyug­díjazása, a humanizmusnak eme leg­szebb nyilvánulása a lefolyt évben már a megvalósulás stádiumába lé­pett. Az orsz. gépészegyesület fel­vette alapszabályai közé a nyugdíj­intézet szervezésére vonatkozó sza­bályzatot is. E hármas czél vörös fonalként hú­zódik végig egyesületünk működésén. A ki közelebbről ismeri egyesüle- j tünk belél étét, a ki ismeri azon ne- ! hézségeket, s azt a részvétlenséget, I melyekkel az egyesület a kívüle álló, ; befolyásos tényezők részéről találko­zik, méltányolni fogja tudni azt a haladást, mely az orsz. gépészegye­sület fejlődésében észlelhető. Minden talpalatnyi tért, minden sikert, me­lyet a magyar gépészek maguknak biztosítottak, nehéz küzdelmek árán, ] önerejükre utalva szereztek meg. J Es ez a körülmény az, mely társa- ! dalmi viszonyaink megítélésénél el­szomorító, de a mely a magyar gé­pészek ügyét tekintve lélekemelő : mert ezek az önerejükből kivívott si­kerek mindannyian a magyar gépé­szek társadalmi érettségéről tesz­nek tanúbizonyságot ! Igaz, érték még csak a közelmúlt­ban is az egyesületet olynemű támad fi­sok, hogy az egyesület belélete meg­lazult. Mi, kik e. támadásoknak elfo­gulatlan szemlélői voltunk, mindig kellő értékükre tudtuk redukálni azok tartalmát. Az igaz, hogy egv időben az egyesület ülésein a szokott­nál kissebb számmal jelentek meg az egyesület intéző tagjai; de rend­kívül téved az, ki e körülményből az egyleti élet lazaságára akar követ­keztetést vonni. E körülmény csakis a mulasztást elkövetőket terhelheti.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents