Magyar Gépipar, 1897 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1897-01-01 / 1. szám

Január 1, VI. évfolyam 1. szám. Budapest. 1897 I960 Előfizetési árak Egész évre ...в frt 1 Negyed évre. lfrtSO Fél évre ..........3 frt ' Egyes szám. .30 kr. Az orsz. gépész-egyesület tagjainak egész évre 4 frt. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. GÉPÉSZETI ES МШЩЩШ SZAKKÖZLÖNY AZ ORSZÁGOS GÉPjp3ûl^Kfet>j®ÿ4L0S LAPJA. Megjeleni: minden-lió~ l-én^és 15-én. FELELŐS SZKHKKS/^4Ü ANTAL Szerkesztőség és kiadóhivatal : Az országos gépész-egyesületi helyiségben Budapest YIII., Nap-utcza 19. sz. a. Felhívás előfizetésre. A „Magyar Gépipar“ az 1897. évvel hatodik évfolyamába lépett. — A missió, melyet lapunk nemcsak köz- művelődési, de társadalmi téren is teljesíteni hivatva van, s az érdekek fontossága, melyeket mint az „Or­szágos gépész-egyesület“ szaklapja képvisel, feljogosítanak bennünket arra, hogy lapunkat igaz lelkiisme­rettel ajánljuk mindenkinek, ki a magyar gépészek ügyét szivén hordja, tehát első sorban maguknak a ma­gyar gépészeknek. Előfizetési árak: Egész évre .... 6 frt Fél „ .... 3 „ Az orsz. gépészegyesület tagjainak egész évre 4 frt. Az előfizetési díjak legczélszerűb- ben posta-utalványon küldhetők la­punk kiadóhivatalába. Egyúttal kérjük a lak- és hely- czimet pontosan kiírni, hogy a lapot biztos kézhez küldhessük. Az orszá­gos gépész-egyesület (Budapest, nap- utcza 19. sz. a.). Újévkor. Budapesten,; 1897. január hó 1-én. Egyesületünk krónikája megint egy év emlékeivel, tanulságaival lett gaz­dagabb, s lapunk története ismét egy évvel öregbedett. Egyesületünk az 181)7. évvel fennállásának 12-ik, la­punk pedig működése 6-dik évébe lépett. Ha visszapillantunk az orsz. gépész­egyesület tizenegyéves múltjára, sze­münkbe fog tűnni, hogy keletkezésé­től kezdve napjainkig minden tény­kedése a haladás jellegét viseli magán, s a ki ezen ténykedések eredményeit figyelemmel kisérte, nem fog elzár­kózhatni annak beismerése elől, hogy ezen eredmények legtöbb esetben sikereket is jelentenek. És joggal ál­líthatjuk végül azt is, hogy ezen te­vékenységből a »Magyar Gépipar“ is mindenkor kivette a maga részét ; joggal állíthatjuk, hogy az elért ered­ményekhez, a kivívott sikerekhez a „Magyar Gépipar“-nak is joga van. Hagyományos szokásnak óhajtunk eleget tenni, midőn az uj év kezde­tén egyesületünk múlt évi ténykedé­seit főbb vonásokban regisztráljuk. De tesszük ezt nemcsak szokásból, hanem kötelességtudásból is; mert kötelességet vélünk teljesíteni ol­vasóinkkal és tagtársainkkal szemben, midőn nekik — a közelgő közgyűlés előtt — az egyesület működéséről legalább vázlatos képet nyújtunk. Midőn a januári közgyűlés az egye­sület uj tisztikarát megválasztotta, nehéz viszonyoknak néztünk elébe. A közgyűlés lefolyása közben nem hiányoztak a zavaró inczidensek, a rosszakarat, s az egyenetlenkedés rémei előre vetették sötét árnyaikat. És hát ez az év is szerencsésen elmúlt. A közgyűlés folyamán fel­merült egyenetlenkedések nem hatot­tak ki az egyesület működésére, s a sötét árnyképeket, melyeket a pesszi- mismus a láthatáron felfedezni vélt szétoszlatta, szétkergette az egyesü­let józan, higgadt munkálkodásának napsugaras derűje, úgy hogy a lefolyt év működése higgadtság, komolyság, s a felmutatott eredmények tekinte­tében teljesen kielégítőnek mondható. Az orsz. gépészegyesült múlt évi működésén egyébként erősen megér­zik annak az általános ünneplő han­gulatnak hatása, mely az ország ezer­éves fennállása alkalmával közéletünk minden ténykedésén érezhető volt. Egyesületünk, mely a hazafias érzel­mek ápolása tekintetében az elsők között állott mindenha, örömmel ra­gadta meg az alkalmat, hogy haza­fiasságának kifejezést adjon; és hogy ünneplő szavát az ország népeinek örömrivalgásaiba belevegyítse. — Az ezredéves kiállítás megnyitása alkal­mából lapját, a „Magyar Gépipar“-t ünnepi alakban, bővített terjedelem­ben adta ki, majd hazafias érzelmei­nek ostentativ tolmácsolása végett dísz-közgyülést tartott, az ezredéves kiállítás sajtóügyi osztálya részére megiratta a »Magyar Gépipar« tör­ténetét, s végül testületileg részt vett a hódoló díszmenet rendezésé­nél is.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents