Magyar Gépipar, 1899 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1899-01-01 / 1. szám

Budapest, 1899. VIII. évfolyam 1. szám. Január 1. AZ ORSZ. GÉPÉSZEGYESÜLET ÉS GÉPÉSZEK HIVATALOS L^PJA. Megjelenik minden hó 1-én. FELELŐS SZERKESZTŐ: «JÁMBOR GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Az országos gépész-egyesületi helyiségben Budapest VI., váczi-körút 33. sz. a. ${z „^rszágos ^pépész-fpggesüíef 1899 január I?ó 14-én (szom6afon) a ^erenczeárosi polgári eKör l?efyiségé6en (<^akáes-fér) я ___ яя __ яя __ я пиита ъшы vendez, melyre b. családjáoal tisztelettel meghiaja­...............urat a Rendezőség.-?=>» (E zenéi T9iclál? Séla gödöllői nemzeti zenekara szolgáltatja. KEZDETE 8 ÓRAKOR, Előre váltott jegyek : személyjegy 1 frt, családjegy (1 úr, 2 hölgy) 2 frt. Pénztárnál váltott jegyek : személyjegy frt 1.20, családjegy frt 2.50. A tiszta jövedelem az egyesület rokkant segélyalap javára fordittatik. <8> Felülflzetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. JEGYEK KAPHATÓK : Az egyesület helyiségében (71. Váczi-körűt 33. az.), a rendező-bizott3ági tag uraknál és este a pénztárnál. p)ombosy Lajos Lambepf ^Vilmos jegyzők JJaczup ^Sndre 33alogh У evencz J5auep Jahab Siebes ,jhos [endező ^ Jpizoffság Çj\\\a János Jiguelmesy Jesencz Çgüpenczen JHiholi) ^Ülpögep $de (f&pün JJlbest Tetláh ÇÜiytila eluök j^olczen Jjéla Jahly ^/incze Tpdán Jndsás Ló«" Pál Ln* Jßajos L°pén János gazda ^pempspenges áíándop pénztáros JHihalooits Jntal [Ragy eBntal [Rehola ^Vilmos [Rémeth [Pál [Rapp J ános [Pintés János [Rpehop Jstoán átchneninges Jnfal (Schicancz Jjesnát í^cdély ^güyula ellenőr áípitzhopF János Szehfiü János áízioós Jmne &ücs [Pál. Előfizetési árak Egész évre... 4 frt I Negyed évre. 1 frt— Fél évre ..........2 frt | Egyes szám. .30 kr. Az Orsz. Gépész-Egyesület tagjai a lapot díjtalanul és portomentesen kapják. Hirdetéseket felvesz

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents