Magyar Gépipar, 1900 (9. évfolyam, 1-12. szám)

* Sfr' W Egész évre. . .4 frt Eél évre ........2 frt Előfizetési árak : Negyed évre. 1 frt — Egyes szám... 30 kr, Az orsz. gépészegyesület tagjai a lapot díjtalanul és portomentesen kapják. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. AZ ORSZÁGOS GÉPÉSZEGYESÜLET ÉS GÉPÉSZEK HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden lxó 1-én. FELELŐS SZERKESZTŐ: JÁMBOR GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal : Az országos gépészegyesületi helyiségben Budapest, VII., akáczfa-utcza 3. sz. a.-æ Kis Wurdet a kis hirdetések!) égési évre 18-gasságig frt. Hirdetések a kiadóhivatal által eszközöltetnek VII. akáczfa-utcza 3. szám alatt. A nagy hirdetések külön Ct. * f \ |/Wr/£keh árszabály szerint eszközöltetnek ^ j'^yxO helyiségében : kér., akáczfa-ntcza 3. sz. alatt. Kereskedelemügyi mf. k. Miniszter. OSSfíS. ne. Valamennyi várnagyé felruházott uM'O A gőzgépkezelői és kazánfűtői teendőkkel — tudomáson^^Keri oly egyének bízatnak meg, a kik a szabályszerű képesítéssel és a^zmeege Miután egyrészt a közbiztonság veszélyeztetésével ъташ sza hogy a gép- es kazántulajdonosok aziránt tájékozva nincseneb^iogiÆi képe másfészt pedig az országos gépész-egyesület f. é. szeptemjp^r hó#-én a m. kir. elnök úrhoz intézett, s onnan elintézés végett hozzám éBÁfezett fpyamodványáb, az egyesületnek: Budapest, akáczfa-utcza 3. sz. a. helyiségébe intendő megke dij igénybe vétele nélkül képesített és kellő gyakorlati jártassággal biró gép bizottságot, hogy a törvényhatósága területén lévő összes gép- és kazán-t ’ közbiztonság fokozása szempontjából fontos működésére hívja fel. Budapest, 1892. évi október hó '20-án. orrén y ha t óság i joggal si hízott sgy/án fik. !es vidékei mé§ jelenleg is gyakran al rnak.jf | QСЛ агопЖогШтеЯУпек tulajdomlrarom kezelőkaránt hnj& kelljen fordulniok, — terium iezetéa^rel megbízott miniszter- az iránti Jászságét jelentette ki, hogy elv gép- és kazán tulajdonosnak — minden ajánl, — mindezek iránti tekintetből felhívom a nosok figyelmét az egyesületnek eme közhasznú s a MELLER ^BUDAPEST, hites Szabadalmi ügyvivő Vil. Erzsébet-körút 56. szám. Felvilágosítással és tanácscsal az egy esflfj,et'taygj ainak ingyen szolgál. SZOLIÍS és MOLNÁR WORTH I N GTO N hővédőanyagok gyára Г” .. v<ar.*; 'Щ TRADE MARK. о VI., iiteg-utoza 14. Elvállalják kazánok, hideglégcsövek, gőzvezetékek, készülékek bur­kolását hővesz­teség ellen. Szállítanak parafakőből és kovatermékből készült hőszige­telő anyagokat. Worthington szival Budapesten, VI., Teréz-körút 37. EREDETI WORTHINGTON SZIVATTYÚK ÉS SZIYATTYÜ6ÉPEK с ш minden nagyságban és minden czélra. Nagy raktárak azonnali elszállításra. - Több mint 125.000 szivattyú üzemben. ~ Jegyzet: Szivattyúink »Worthington« névvel és törvé­nyileg védett véd­jegyünkkel van­nak ellátva. A közvetítő' keres­kedőknél csakis eredeti Worthington szivattyúk kérendők. A Worthington névvel való visszaélést szemmel tart­juk és szives feljelentések, valamint bizonyítékok iránt hálásak vagyunk. Idegen: Mit Jelentsen ez a kép? Géplakatos: Ezek az emberek kipróbálják a Gutmánn J. és Társa czég által gyár­tott hires „Columbia“ és „Lassale“ nevű kék munkás öltönyöket, melyért a czég kezeskedik, háromszor hatan nem ké­pesek széjjel tépni. Idegen: Csodaszerül Micsoda más tulaj­donsága van még ezen ruháknak ? Géplakatos: Ezen öltönyök tartósság és ár tekintetében minden más gyártmányt jóval felülmúlnak, miért is két ízben arany éremmel lettek kitüntetve ; valódi indigó kék festésű cérna szövésből duplán varrva készülnek, és szabadalm. vasgombokkal vannak ellátva, melyek soha nem szakad­nak le. Idegen : ügy képzelem, hogy sokan vannak, akik e kitűnő gyártmányt utánozzák. Géplakatos : Ezt jól eltalálta, d^ aki csa­lódni nem akar, az nézze meg okvetlenül vájjon rajta van-e a gombon a Gntmann J. és Társa czég neve ; ha nincs rajta, akkor biztos lehet benne, hogy utánzóit. Ideger. : És mi ezen czégnek pontos czime ? Géplakatos : E jeles czég czime : GUTMANN J. és TARSA BUDAPEST, VII. kerület, Kerepesi-ut 16 szám a Balaton kávéházzal szemben. Minták és árjegyzékek kívánatra küldetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents