Magyar Gépipar, 1901 (10. évfolyam, 1-12. szám)

•■u - ...... Й. :.»;i iniltB'i'HWtlií.Jtó;! ШяшшяШ !.,..Jtír.”.. • Egész évre... 8 kor. Fél évre ........4 kor. Előfizetési árak : Negyed évre. 2 kor’ Egyes szám.. 80 fill. Az orsz. gépószegyesület tagjai a lapot díjtalanul és portomentesen kapják. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. AZ ORSZÁGOS GÉPÉSZEGYESÜLET ÉS GÉPÉSZEK HIVATALOS LAPJA. FŐSZERKESZTŐ : LANT AI «JÁNOS lió 1-én. FELELŐS SZERKESZTŐ : KANDÓ GYULA t1 Szer ke s z t ő s é g és kiadóhivatal : Az országos gépészegyesületi helyiJ^|J^ Budapest, YII., akáczfa-utcza 3. sz. a. Kis hirdetési árak: a kis hirdetésekben i ат magasságig egész évre 24 kor., fél évre 12 kor., negyedévre 6 korona. Hirdetések a kiadóhivatal által eszközöltetnek VII., akáczfa-utcza 3. szám alatt. KISHIRDETÉSEK. A nagy hirdetések külön mérsékelt árszabály szerint eszközöltetnek kiadóhivatalunk helyiségében : VII. kér., akáczfa-utcza 3, sz. alatt. Kazántulajdonosoknak nélkülözhetlen. A Lantai-féle szab. Ezen készülék a maga nemében páratlan jóságu tartós és olcsó szerszám. í Apró tűzcsöves és vizcsöves kazánok tisztítására egyaránt használ­ható. — Használata 25 % tüzelő anyag- megtakarítással jár. Tehát beszerzési ara a legrövidebb idő alatt megtérül. — Kapható a vállalat j ^ irodájában: hazai csőtisztitiF és gépkellék-gyár részvény-társaság, valamint minden gép- és szerszám-kereskedésben. • VI. Lehel-utcza 23. Csótisztitó készülék. Minden államban szabadalmazva. '(főj* X. évfolyam : I ,19^ \ szám. 1901. Október mm és molnár hővédőanya gok gyára VL, ütog-utcía Й. Elvállalják kazánok, hideglégcsövek, gőzvezetékek, készülékek bur­kolását hővesz­teség ellen. Szállítanak parafakőből és kovatermékből készült hőszige­telő anyagokat. WORTH I N GTO N TRADE MARK. Worthington szivattyugép részvény-társaság Budapesten, V., Váezi-út 4. sz. alatt EREDETI WORTHINGTON marni és мттшй’к minden nagyságban és minden ezélra. Nagy raktárak azonnali elszállításra. Z Több mint 125.000 szivattyú üzemben. =: Jegyzet: Szivattyúink »Worthington« névvel éi törvé­nyileg védett véd­jegyünkkel van­nak ellátva. A közvetítő keres­kedőknél csakis eredeti Worthington szivattyúk kérendők. A Worthington névvel való visszaélést szemmel tart­juk és szives feljelentések, valamint bizonyítékok iránt hálásak vagyunk. L..C-W3 Idegen: Mit jelentsen ez a kép? Géplakatos: Ezek az emberek kipróbálják a Gutmann J. és Társa czég által gyár­tott hires „Columbia“ és „bassale“ nevű kék munkás öltönyöket, melyért a czég kezeskedik, háromszor hatan nem ké­pesek széjjel tépni. Idegen: Csodaszerül Micsoda más tulaj­donsága van még ezen ruháknak ? Géplakatos : Ezen öltönyök tartósság és ár tekintetében minden más gyártmányt jóval felülmúlnak, miért is két Ízben arany éremmel lettek kitüntetve ; valódi indigó kék festésű cérna szövésből duplán varrva készülnek, és szabadalm. vasgombokkal vannak ellátva, melyek soha nem szakad­nak le. Idegen : Úgy képzelem, hogy sokan vannak, akik e kitűnő gyártmányt utánozzák. Géplakatos : Ezt jól eltalálta, d^ aki csa­lódni nem akar, az nézze meg okvetlenül vájjon rajta van-e a gombon a Gutmann J. és Társa czég neve ; ha nincs rajta, akkor biztos lehet benne, hogy utánzóit. Idegen: És mi ezen czégnek pontos czime ? Géplakatos : E jeles czég czime : GUTMANN J. és TÁRSA BUDAPEST, VII. kerület, Kerepesi-ut 16. szám — kék monkásölxöny és divatáruház. _ Minták és árjegyzékek kívánatra küldetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents