Magyar Gépipar, 1902 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1902-01-01 / 1. szám

Budapest, 1902. XI. évfolyam 1. szám. Január 1. Egész évre Fél évre. .. 8 kor. 4 kor. Előfizetési árak Negyed évre 2 kor^ Egyes szám 80,"” Az Orsz. Gépészegyesület tagjai a lapot díjtalan és portomentesen kapják. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. ORSZ. GÉPÉSZEGYESÜLET ÉS GÉPÉSZEK ' -J~PT A| T Л T P G ?тгa p ÉSZTÖ : • FEL] .Szerkesztőség jés kiadóhivatal: Az Országos Gépészegyesületi helyiségben FELELŐ^ SZERKESZTŐ : 1 m°^atln_uz?Ajp Budapest, IX., Üllői-út 25 (Közlelek). Meghivő az Országos Gépészegyesület 1902. évi rendes közgyűlésére. Az Országos Gépészegyesület ren­des évi közgyűlését 1902. évi január hó 26-án, vasárnap délután 3 órakor, IX. kér., ÜllŐi-Ut 25. SZ. alatt a Köztelek I. emeleti nagy gyüléstermében tartja, a melyre az egyesület t. tagjai ez úton tisztelettel meghivatnak. Azon t. tag urak, kik a kögyülés­hez indítványt óhajtanak benyújtani, az alapszabályok IX. f. i. pontja ér­telmében indítványaikat y nappal előbb az elnökséghez beküldeni tartoznak. A mennyiben a közgyűlésen ismer­tetve lesz a lefolyt évben történt egye­sülés eredménye, úgyszintén bemutatva lesz jóváhagyás végeit a módosított alapszabály, továbbá a Nyugdíjintézet tervezete, újólag figyelmeztetjük az egyesület helybeli és vidéki t. tagjait, hogy a közgyűlésen minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki megnyitó és évi jelentése. 2. Az 1901. évi zárószámadások jelentése. 3. Az 1902. évi költségvetés előirányzata. 4. A módosított alapszabály és Nyug­díjintézet tervezetének elfogadása. 5. A tisztikar felmentése. 6. Az uj tisztikar megválasztása. 7. Indítványok. Mihálovits Antal, Lantai János, I. titkár. elnök. H*iWtÍ»rláoski tulajdona .apunk január hó 1-ei száma karácsonykor jelenik meg. Meghívó. Az Országos Gépészegyesület vá­lasztmánya 1902. évi január hó 15-én, vasárnap délután 3 órakor IX., Üllői-út 25. sz. alatti helyiségében rendes havi ülést tart, melyre az egyesület t. tag- j jait tisztelettel meghivja az elnökség. Tárgy. 1. A múlt havi választmányi ülés jegyző- j könyvének felolvasása és hitelesítése. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentése 3. Titkári jelentés. 4. Lapügy. 5. Indítványok. Meghívó. Tisztelettel kérjük a számvizsgáló­bizottság tagjait, hogy a bizottság 1902. január 14-én, szombaton este V28 órakor tartandó ülésére megjelenni szíveskedj enek. A Gépészek, Művezetők és Elek- trikusok Orsz. Köre hivatalos óráit az Orsz. Gépészegyesület helyiségében : IX. kér., Üllői-út 25. szám alatt tartja, Egyesületi jogtanácsos, akihez a t. tag urak az elnökség által kiállított igazol­vány felmutatása mellett jogi tanácsért fordulhatnak, Dr. Kováts «Jenő, lakik : VII., Kertész-utcza 43, I. emelet. Kérelem. Egyesületünk elnöksége újólag fel­hívja mindazon t. kartársak figyel­mét, kik tagsági és egyéb dijaikkal hátralékban vannak, hogy azokat, tekintettel az évi zárószámadás kö­zeledtére, rendezni szíveskedjenek. A levelezések, valamint a pénzkülde­mények egyesületünk czimére: IX. kér., Üllői-út 25. sz., „Köztelek“ épü­let, küldendők. A módosított alapszabályok és a Nyugdíjintézet tervezetének bemutatása. Szaklapunk deczember havi szá­mában Ígéretet tettünk t. kartársaink­nak, hogy ismertetni fogjuk a módo­sított alapszabályokat és a Nyugdíj- intézet tervezetét. — Miután az erre megválasztott bizottságunk nem ké­szülhetett el teljesen nehéz és fárad­ságos munkájával, van szerencsénk a t. kartársaknak lapunk jelen szá­mában az alapszabályokat és a nyug- dijtervezetet az I. í'ész VII. fejezetéig már a bizottság által átdolgozott és jóváhagyott alakjában bemutatni; a II. résztől pedig folytatólagosan csak mint tervezetet, mely hiányos s ki­dolgozásra vár. A Függelékben ki akarunk terjesz­kedni a nyugdíjintézet legkisebb rész­leteire is, a mely lapunk legközelebb megjelenő számában jelenik meg. A módosított alapszabályok és nyugdíj tervezet Kiss Lajos ur, egye­sületünk fáradhatatlan tagjának és érdemes volt elnökének munkája, ki Tisztelettel kérjük t, lapelőfizetőinket és egyesületünk t. tagjait, hogy lakásváltoz­tatásokat és reklamácziókat minden hó 25-ig bejelenteni szíveskedjenek. “ЧИВ

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents