Magyar Gépipar, 1904 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1904-01-01 / 1. szám

Budapest, 1904. XIII. évfolyam 1. szám. Január I fyg 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal : IX. kerület, Üllői-út 25. szám (Köztelek).-------­Megjelenik minden hó l-én és 15-én. Előfizetési árak : Egész évre 4 korona, félévre 2 korona, Hivatalos rész. Meghívó. Az Országos Gépész- és Míívezetöegyesület és Nyugdíjintézet 1904. évi január hó 17-én, vasár­nap délután 4 órakor az egyesület helyiségében rendes választmányi ülést tart, melyre a t. tagok ez utón is meghivatnak; * A felügyelő-bizottság 1904. évi január hó 16-án szombaton este 728 órakor ülést tart. melyre a bizottság összes tagjai megjelenni szí­veskedjenek. Meghívó. Az Országos Gépész és Míívezetöegyesület és Nyugdíjintézet 1904. évi január hó 2-án, szom­baton este 8 órakor rendkívüli választmányi ülést tart, a visszaható jog bejelentése ügyében, a melyre a választmány tagjai megjelenni szíveskedjenek. Meghívó. A kandidáló bizottság tagjai tisztelettel ■ felkéretnek. hogy a bizottság 1904. évi január hó 8-án, vasárnap, délután 3 órakor tartandó ülé­sért okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Jegyzőkönyv, felvétetett az Országos Gépész- és Művezetőegyesület és Nyugdíj­intézet 1903. évi deozember hó 13-án tartott rendes havi választ­mányi ülésén. Jelen voltak: Kiss Lajos elnök, Palatínus Ádám alel- nök, Kandó Gyula szerkesztő, Mihálovics Antal titkár, Kiss István és Farkas. Dezső jegyzők, Czitta János pénztáros, Szívós Imre gazda, Barbér József, Krátzl Gyula könyvtárosok. Heiszler Gyula f. b. elnök, Fodor József, Gyáky István, Szerdahelyi Bálint a felügyelő­bizottság tagjai; Dóczy Lajos, Fehér Lajos, Kádár Antal, Horváth Gyula, Miróczky János, Reich Imre, Willax Antal, Zombory Lajos, választmányi tagok ; Bagin János, Horváth Ferencz, Hugyetz József, Hegedűs Sándor, Kovács Gyula, Kiripolsky Károly, Lemberger Mór, Hitt­ük Kálmán. Tiszay Károly, Tóth Pál, Scheringer Antal, Lővy József, Varga Ferencz rendes tagok. Tárgy: Kiss Lajos elnök az ülést megnyitva felhívta Kiss jegyzőt a múlt havi ülés jegyzőkönyvének felolvasására. A jegyzőkönyv fel­olvastatott, s mivel ellene kifogás nem volt, — hitelesítve lett. A felügyelő bizottság nevében Gyáki István f. b. tag tett jelentést a múlt havi számvizsgálat eredményéről, mit a választ­mány tudomásul vett. “ 196(1 Titkári jelentés. Mihálovits Antal titkár 12 uj beiratkozol jelent be, kiket a választmány egy kivételével tagjai sorába avatott. A salgótarjáni kőszénbánya 15 q kőszenet ajándékozott, agyért az elnökség az egyesület nevében köszönetét mondott. Hoffmann Tivadar a Gépészek és Gép tulajdonosok zsebnap­tárának szerkesztője és kiadója, az egy. nyugdíjalapja javára, az egy. által eladott naptárak értékének 10°/o-át ajánlotta fel, mit a választmány általános helyesléssel vesz tudomásul. Az elnök ismerteti a nyugdíjra elsőbbségi joggal birók közt felosztandó temetkezési alap felosztási kulcsát, mely szerint egy- egy elsőbbségi joggal biró tag az, és annyi elsőbbségi joga (éve) van, mint az általa tényleg befizetett temetkezési járulék összegét osztva a jelenlegi évi befizetés összegével. Ezen tervezetre nézve számszakértő véleménye is ki fog kéretni, s a végleges döntés ennek szakértői véleményétől függ, mibe a vál. helyesléssel beleegyezett. Az Országos Iparegyesület átiratban kéri egyesületünket azon vélemény megadására, hogy az ipari munkások bérfizetésének napja — tekintettel a vasárnapi munkszünetre melyik napra tétessék át, ehhez a választmány több tagja hozzá szólt többé- kevésbé hosszasan fejtegetve nézetét. S végül a választmány úgy határozott, hogy az ipari munká­sok bérfizetésének ideje, szombaton délben legyen, s délután a munkásnak szabad idő engedtessék — a munkaadóval közösen megállapodva — a bevásárlások idejére. A választmány elfogadta, hogy ily értelmű vélemény adassák ez ügyben. Az uj miniszterelnökhöz intézendő memorandum Kandó Gyula szerkesztő ur által beküldetett, s annak illetékes helyre való jutta­tását Holzer Béla alelnök és Heiszler Gyula sz. v. b. elnök vállal­ták el, tudomásul vétetett. A titkár felhívja a választmány figyelmét a kandidáló bizott­ság megválasztására, amit a vál. azonnal foganatosított is. A bizottság tagjai a következők lettek ; Barbér József, Becher Ignácz, Dóczy Lajos, Farkas Dezső, Fehér Lajos, Fodor József, Horváth Gyula, Horváth József, Heisz­ler Gyula, Hegedűs József, Kádár András, Kiripolsky Károly, Kovács Gyula, Kraczl Gyula, Lővy József, Marosán István, Meitner Mór, Mihálovits Antal, Mojzsik János, Reich Imre, Rosta János, Szerda­helyi Bálint, Szívós Imre, Spitzer Ármin, Tiszay Károly, Tóth Pál, Stossir Károly, Ujlaky Hugó, Wilax Antal, Zombory Lajos. A jelöltek folyó hó 20-án tartják meg alakuló ülésüket ; . Lapügy: A hivatalos rész megállapitatván, a jövő vál. ülés 1904. évi január hó 17-én tartatik meg, a felügyelő bizottság ülése pedig 1904. évi január 16-án. A titkár örömmel jelenti, hogy lapunk kétszeri megjelenése óta előfizetőink szaporodnak, s a hirdetést feladóink száma is gyarapodik. A lap jövője biztató, de a további 15 naponkénti megjelentetés végleges döntését a közgyűlés fogja elhatározni. Kandó Gyula szerkesztő ur szintén ígéretet tett, hogy a jövő­ben is, — amennyire magánviszonyai engedik — továbbra is szívesen vállalkozik a lap vezetésére, amit a választmány köszö­nettel vesz tudomásul. Indítványok : Zombori Lajos indítványozza, hogy az évi zárószámadások már jóval a közgyűlés előtt bocsátassanak a tagok rendelkezésére, hogy azt alaposan áttanulmányozhassák, s a közgyűlésen érdem­Hirdetési rovatunkat lapunk olvasóinak szives figyelmébe ajánljuk.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents