Magyar Gépipar, 1910 (19. évfolyam, 1-23. szám)

1910-01-10 / 1. szám

шттт Budapest, 1910. ’ XIX. évfolyam, I. szám. Január 10. liEOS Dímnsíf UNJ (MAGYAR GÉPIPAR) © FELELŐS SZERKESZTŐ:® BÁLINT ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, '&&& IX., FERENCZ-KÖRUT 17 A SZÖVETSÉG TAGJAI A LAPOT DÍJTALANUL KAPJÁK NEM TAGOKNAK ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 6 KOR. CHEQUE-SZAM: 15529 □ TELEFON : 161 -42 ©©© MEGJELENIK ©®® MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 16-IKAN Lapzárta minden hó 8-án és 22-én. Később beér­kező kéziratok a következő :: számban közöltetnek. :: 1 Figyelmeztetjük a szSvetség tagjait, hogy minden Ogybenl, ■ szövetség vezetőségét érintő lew --------------------------- ORSZÁOOS GÉPÉSZ SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGÉNEK. BUDAPÇ--------- *" Az uj évre beérkezett jókívánságokat köszön- ^ jük, mi is boldog uj évet kívánunk olvasóinknak. a Figyelmeztetjük összes tagjainkat, hogy a közgyűlésen szavazati jogukat csak azok gyako" Tolhatják, kik az 1909. évi tagsági dijaikat tel' jesen kiegyenlítették. Közgyűlési meghivó. Az „Országos Gépészszövetség“ 1910. évi január a következő czlm alatt ktyjendök be: Z-KÖRUT 17. 8ZÁM. abály-fervezefhez. elkerülése végett szükségesnek Ы az alapszabály-tervezet azon ré­tlését, mely a nyugdíjra való fizetést kötelezőnek mondja ki ; ebben a pontban csak az fog­laltatik, hogy ezen tervezet közgyűlési elfogadása és miniszteri jóváhagyása esetén minden tagnak fizetnie kell a nyugdij-illetményeket, akik az alapszabályok jóvá­hagyása „után“ lépnek be szövetségünkbe; — de akik már ma is szövetségi tagok, azok csak beléphetnek a nyugdíjra fizetők közé, de rájuk nézve nem kötelező. hó 16-án, vasárnap d. e. 8 órakor a IX. kerületi elöl­járóság! épületben levő „Polgári kör“ dísztermében (Bakács-tér 14. sz. II. emelet) évi rendes Közgyűlést tart, amelyre az összes tagok meghivatnak. A Közgyűlés tárgyai: 1. Megnyitó s az elnök jelentése az 1909. évi működésről. 2. Az 1909. évi zárszámadásokra vonatkozó fel­szólalások. 3. Az 1909. évi tisztikar felmentése. 4. Az uj tisztikar megválasztása titkos és szavazó­lappal. 5. A módosított alapszabályok bejelentése és az erre vonatkozó indítványok feletti tárgyalás. 6. Az 1910. évi költségvetés elfogadása. 7. Az alapszabályok 7. §-ának c) pontja értelmé­ben beérkezett indítványok feletti tárgyalás. Pfeifer Ignácz egyetemi tanár, elnök. Tanulmányuti szakközlemény. — Irta: Simonffy Béla. — (Folytatás.) Brown Boveri Parsons-turbina (Mannheim). Főalkatrészei a szilárdan álló henger a vezetőlapátokkal, a főtengely a futólapátokkal, a gőzbebocsájtó-készülék és szabályozó vezénymű. A henger vékony, hosszúkás alakú, középen két részre van osztva, alsó és felső részből áll, melyek csavarokkal vannak egybefoglalva, belsejébe a vezetőlapát-koszoruk vannak elhelyezve. A henger végei egyszersmind a csapágyakat képezik. A tengelyre a gőzbeömlő-nyilástól 1, a kiömlő-nyilásig 2 futólapát-koszoruk vannak felerősítve oly sorrendben, hogy ha a lapátokkal felszerelt tengely a turbinába a helyére helyez­tetik, akkor minden futólapát-koszoru elé egy vezetőlapát- koszoru jut, igy a beáramló gőz az első vezetőlapát-koszorun keresztül az első futólapát-koszoruba és igy tovább, mig végre a kondenzátorhoz vezető nyílásba ömlik. A gőz a turbinába való belépéstől az összes vezető- és futólapátokon keresztül haladva, fokozatosan terjeszkedik azért, hogy a gőz erejét tel­jesen kihasználhassák a turbinának azon részét, melyben a lapátok vannak elhelyezve, több expanziós fokozatra osztják és a terjeszkedés arányában fokozatonként nagyobb átmérem lapát-koszorúkat tesznek. Az áramló gőz haladása közben minden egyes lapát-koszorú fölületére csekély lökést gyakorol, ezen tengelyirányú lökések fölfogására a tengely baloldali részére az első fokozat előtt labirint-tömítéssel ellátva, három ellennyomásu 4a, 4b, 4c dugattyú van elhelyezve. Ezen dugattyúk átmérete a lapátos kerekekkel szemben ellenkező irányban nagyobbodik, tehát a dugattyúkra is a gőz nyomása ellenkező irányhan megfelelő nyomást gyakorolhat. Az ellen­nyomásu dugattyúk között és az utolsó dugattyú mögött lévő Csak azoknál vásároljunk és rendeljünk, kik lapunkban hirdetnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents