Magyar Gépipar, 1911 (20. évfolyam, 1-23. szám)

í яшшшяшшштл Budapest, I9li. XX évfolyam, I szám. Január 15 ORSZÁGOS GÉPÉSZ-SZÖVETSÉG LAPJA '&&& FŐM UN KATARS : 2> ROBOZ ÖDÖN Szerkesztőség és kiadóhivatal : ‘©'2;'© BUDAPEST, '©'©'© IX., FERENCZ-KÖRUT 17 Felelős szerkesztő: JELLEN GUSZTÁV •©©•© MEGJELENIK 'gyzyg) MINDEN HÓ l-ÉN ÉS 16-IKÁN A SZÖVETSÉG TAGJAI A LAPOT DÍJTALANUL KAPJÁK, NEM TAGOKNAK ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 6 KOR. CHEQUE-SZÁM : 15529 TELEFON: 161—42 g Lapzárta minden hó 8*án és 22-én. Később beér­kező kéziratok a következő ■ss számban közöltéinek @ MiM ÜCZÉLâRUGVâH RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Budapest,VI, KülsőVáczi-ut 95. V asuti és géprugók, nagy munka­bírású géprészek, szerszámacélok. A POLDI-gyorsesztergálóaczél páratlan munkabírású szerszám- aczéi, kiváló éltartósággal. Mindennemű GÉPHAJTÓSZIJAK u. m. teveszőr, balata, pamut, erőm és nyersbőrből. ASBEST RUGGYANTA és különlegességi gőztömitések, tömitőlemezek. GŐZ és VIZ- VEZETÉK-felszerelések, olajozok, csövek, szivattyúk, kutak és fecskendők. GAZDASÁGI ESZKÖZÖK, ponyvák, zsákok, mérlegek, szőlészeti és permetező-kellékek. SZERSZÁM­GÉPEK és SZERSZÁMOK iaz összes ipari üzemek és gazda­ságok részére, LEGJUTÁNYOSABBAN BESZEREZHETŐK : FENYŐ BÉLAmiíszakinagykEreskedá'nÉl, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 61. Azonnali pontos és megbízható kiszolgáiás. Kérjen ára jánlatot. Farkasvölgyi és Társa Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 43. rudalakban, e czélra készített dobozokban kerül forgalomba. A rudakat összetörött állapotban helyezzük a tömszelenczébe, meghúzzuk a záró-csavaranyát, a nyomás alatt egy homogén rugalmas fémhenger keletkezik és a tömítés kész. Telitett vagy tulhevitett gőz, hideg vagy meleg viz, gáz vagy folyadék 0°, vagy 400°, 1 vagy 1000 atmosféra nincs rá behatással. Az anyag mindig egyformán rugalmas és sürü. Tartóssága össze­hasonlíthatatlan. A rudak melegen való futása, vagy kikopása a legkiválóbb ! ! Tegyen egyetlenegy hí,érletet 11 tömítési anyag Ha az eredmém szűk. Az elsi , nincs megelégedve, a dobozt ^ beépitést saját szerelőinkkel eszközöljük. KOLERA elleni védekezésre nagyon ajánlatos MihHi hygienihiis- ftöpenyeb alkalmazást* = Szállítják 4 korona 50 fillér ártól GUTMÁMN J. és TÁRSA Budapest, VII r.fllet, Rákóczl-ut 16. szAm. Árjegyző j% én minta ingyen és bérmantva.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents