Magyar Gépipar, 1913 (22. évfolyam, 1-15. szám)

■■ ыш Budapest, 1913. Dl V, /| XXII. évfolyam, 1. szám. (MAGYAR GÉPIPAR) Szerkesztőség és kiadó- s hivatal : :: BUDAPEST, IX., FERENC-KÖRUT 17. CHEQUE-SZÁMLA : 15529 TELEFON: 181-42. .... Felelős szerkesztő; JUHÁSZ LÁSZLÓ. Munkatársak : dr. Havas Béla ügyész, Veezçly Ferenc titkár, Havas Rezső postatakarékpénztár’főtiszt A lap szellemi részére vonatkozó, bàrmllÿlen irányú köz­leményeket kérjük közvetlenül a szer&js^tQ dfeére : (Budapest, V., Honvéd-utca 10, Pallas-nyortida) küldeni. 4 4 . , Megjelenik • minden hó 1-én és 16-án. lapzárta minden hó 8-án és l-én. Szövetségi tagok alapot fagyén, nemtagok egy évre в koródáért kapják; ♦ —---—7^­Teljes közlömüberendezések valamint egyes alkatrészek. Gyürüs-kenésü, valamint Seller-rendszerben. Ipari és mezei vasutak m. p. sinek, kocsik, váltók, fordítók, kocsi- vasrészek stb. stb. Motorok és lokomobilok benzin-, gáz- és gőzüzemre garanczia mellett fölszerelve. Malmi és téglagyári czikkek valamint szerszámok, szerszámgépek, vas- és gépszakmabeli czikkek. Használt és uj állapotban kiválóan előnyösen beszerezhetők : Schlesinger Alajos -nál Budapest, У. kér., Yáczi-ut 30. ez. Grépműhely ugyanott. Fiók: Vili., Baross-tér 7. szám. Telefon : 26-60, 108—55, 71-60. ж [ * 1-,. s U№frnű Részvónytársj 6. ïerveiüij^Âis T égíaég«őj téflia-gyfrakat, chamotte- gyárakat, mészégetőket, magnesit-müveket, mész­homok-téglagyárakat, tü­zelőberendezéseket, gyár­kéményeket, kazánfalazásokat. 1960 HIRMANNFERENCZ rézárugyár ИЙ Ж BUDAPEST, VII. KÉR., CSÁNYI-UTCZA 7—9. SZ. öntvényeit minta vagy rajz szerint. H ALÁSZ ÉS TÁRSA BETÉTI TÁRSASÁG KENŐOLAJ FINOMÍTÓ SZÁLLÍT; gépolajokat, hengerolajokat (túlhevitett gőzhöz is), mindenfajta motorolajat, dynamóolajat, RllHanncf IY Гагопп 40и 1 turbinaolajat, gépzsirt (tovotta) és egyéb kenőcsöket. uud|jcdiiA,rcí cilflcrl. Kívánatra készséggel szolgálunk mintázott árajánlatokkal. Szén, kokSi briket, antracit Legkitűnőbb minőségek összes ipari, gazdasági és házi czélokra. 2-szer mosott Ostraui kovácsszén a hires Henrik-aknából. jeleÎOn 164,26-27.75‘2G. SÜr|.-CÍ! ANTRACIT BlÉpCSÍ Ä-AlDYJLY KAÄOI/Y Budapest, VI., Nagymező-utcza A3.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents