Magyar Gyáripar, 1911 (1. évfolyam, 1-22. szám)

1911-02-01 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM. BUDAPEST. 1911. FEBRUÁR 1. 1. SZÁM. GVÄßlPAET I Sí A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK , -y A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ÉS TIZENHATÓDIKÁN. A MAGYAR GYÁR­IPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 16 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V. KÉR., ZRÍNYI-UTCA 1. Az igazi iparfejlesztés. Irta: Hieronymi Károly. Az 1911. évre szóló állami költségvetésben nem volt még mód és alkalom arra, hogy az egész iparfejlesztési akció terve fővonásai szerint közölhető legyen, de azt remélem, hogy a jövő évre lehetséges lesz a költség- vetés indokolásában már egy átfogó és össze­függő iparfejlesztési tervezetet nyújtani. Ha azt a vádat emelik úgy a mostani, mint az előző kereskedelmi kormány ellen, hogy az iparfejlesztésnek nem minden részletét hozza nyilvánosságra, ezzel szemben meg kell je­gyeznem, hogy igaz ugyan, hogy az 1907. évi III-ik törvénycikk igen széleskörű diskre- cionális hatalmat ad a miniszternek, de az is igaz, hogy sehol a világon nem lehetett iparfejlesztést keresztülvinni úgy, hogy az egyes gyáraknak legbelsőbb üzemi viszonyait dobra üssék és átadják a nyilvánosságnak. Elég itt Poroszország példájára utalnom, ahol sokkal konszolidáltabbak az állapotok, mint nálunk és mégis mindenki tudja, hogy a porosz gazdaságpolitikának némely adatát idegennek lehetetlen megszerezni. A kormány nem akar és nincs is oka arra, hogy kibújjon a parlamenti ellenőrzés alól, de azt a kiván- ságot, hogy minden egyes subvencionált gyárnak összes viszonyai kinyomattassanak, >> n i » vei az iparfejlesztés komolyságánakj^od^^atása nélkül teljesíteni nem lehet. Az idei költségvetésben az igazi iparfej­lesztésnek két nagy és uj szerve van meg­alapozva : ezek a technikai muzeum és az ipari kísérleti állomás. Az a melegség, amellyel ezt a két tervet úgy a képviselőház pénzügyi bizottsága, mint az ipari érdekeltség fölka­rolta, bizonysága annak, hogy a kormány mily helyes nyomon jár, midőn itt akar a jelenlegi és jövendő magyar iparnak segít­ségére lenni. Különösen fontos e tekintetben az ipari kísérleti állomás ügye, mert az egyes elszórt kísérleti állomások eddig is igen be­váltak, pld. a szappan-ipar számára alkotott kísérleti intézmény máris igen számbavehető és kézzelfogható eredményeket hozott ezen szakma javára. Újabban több támadás érte iparfejleszté­sünknek egyik fontos eszközét: a közszálli- tási szabályzatot. A kormány nem zárkózhatik el az elől, hogy egyes nagyobb szállításoknál ha pl. kartellszerü visszaéléseket tapasztal, ezt a szabályzatot liberálisabban kezelje. Azonban a közszállitásoknak a hazai ipar szá­mára való biztosítása minden támadással szemben fenntartandó, mert azt az eszmét,

Next

/
Thumbnails
Contents