Magyar Gyáripar, 1914 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1914-01-01 / 1. szám

IV. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1914 JANUÁR 1. 1 SZÁM <7 sí i i GYÁRIPAR A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ MEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK , D^FENVO MIKSA D&KOFFLER KAROLY A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ÉS TIZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 16 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. Szemle : Lers Vilmos államtitkár. — Az Országos Munkás- pénztár igazgatóságának választása. — A Tavaszi Vásár. — A sajtó és a magyar ipar ......................... M agyarország és a közvetlen balkáni vasúti tarifák. Irta: Kovács Arnold................................................. Nemzetközi vám-kongresszus. Irta: Dr. Fenyő Miksa . Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége : Igazgatósági ülés. A munkanélküliség és a gyáripar. — Szövet­ségünk kőbányai fiókja — Haditengerészet külföldi megrendelései — A gyömrői-uti közlekedés. — Szövet­ségünk vasmegyei fiókja .................................................. G yáripari hirek : A magyar gyufaipar helyzete. — A mező- gazdasági gépipar elmúlt esztendeje. — A Likőrgyáro­sok és Gyümölcspárlók Országos Egyesülete. — Köz­munkák és a munkanélküliség. — Kollektiv balkáni utazók. — A közép-európai közgazdasági társaság. — Változás az állami bányák vezetésében. — Külkeres­kedelmi forgalmunk.......................................................... Közgazdasági irodalom : A magyar föld termése. — Adó­reform és osztálytagozódás . .......................................... Kö zlekedés : Kocsikiállitási dijak felemelése a MÁV-nál. — Darabaruknak az állomás nevével való megjelölése ■ Hirdetések............................ SZEMLE 11 12 13 Sokszor és már évek óta panaszoljuk, hogy a kiegyezési tárgyalások előkészítésére semmi sem tör­ténik Az iparfejlesztés folyamata már évekkel ezelőtt megakadt, mert nem volt senki, ki az iparfejlesztés­ről szóló törvény betűjébe életet lehelljen, sőt inkább — mint a koalíciós kormány alkotását, egy ideig ellenséges szemmel nézték, forgalmi bajaink a legkisebb mértékben sem szanáltattak. mig aztán az elmúlt év gazdasági válsága a forga­lom alapos megcsökkentése révén vasutunknak segít­ségére nem sietett, vasúti és hajózási forgalmunk fejlesztése és tarifális bajaink megoldása dolgában mi sem történt, (ellenkezőleg a boszniai hadászati jellegű vonalak kiépítésével gyöngítették saját vona­laink fejlesztésének pénzügyi lehetőségét), egyszóval a kiegyezésre való előkészülésből misem történt. Leg­feljebb, hogy a múlt esztendő gazdasági válsága jött segítségünkre, melylyel már eleve is kirekesztődött a kvótaemelés lehetősége. Egyetlenegy tényt üdvözöl­hetünk, mint olyat, mely komoly és nagyjelentőségű előkészület a kiegyezési tárgyalásokra, a külkeres­kedelmi tárgyalásokra és ez Lers Vilmosnak való­ságos államtitkárrá történt kinevezése. Ez a kinevezés az ő tudását és értékes ambícióját biztositotta az országnak a bekövetkező tárgyalásokra. Nálunk meg­szokták azt, hogy államférfiunaj^íö^atjímyezzék, kik politikai, sőt pártpolitikai yfzdelm ékbéíi.rt^ktika i tehetségükkel tűntek ki. Ha ééth'á fogalmat éí^\is revíziónak vetnők alá, ha valahogy belesorozn'píe to széleskörű tudást, az elvek alkalmazásában ía|- M £31

Next

/
Thumbnails
Contents