Magyar Gyáripar, 1915 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1915-01-01 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM. BUDAPEST «1915. JANUAR 1. SZÁM GVÄRIPÄR •UENöRíZVE 19£S A MAGYAR. GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK , u D^FENVÖ MIKSA DaKOFFLER KAROLY ■■■■■■■■■■■■ m pmhmi wm A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ÉS TIZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 16 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ZRINYLUTCA 1. FoiydtrttfeUr J-1 Lo£> TARTALOM: SZEMLE Oldal Szemle: 1915. — A pénzügyminiszter nyilatkozata. — A hadsegélyezési akciók és az ipar . . . 1 Az uj év gazdasági feladatai. Irta: dr. Grátz Gusztáv 3 A fémárak hatósági megállapítása ....................... 5 G yáriparosok Országos Szövetsége: Karácsonyfa­ünnep a Szövetség hadikórházában. — A készletek lefoglalása és az ipar — A fémek maximális árának megállapítása ..................... 7 Gy áripari hírek: Philipp Adolf. — Mairovitz Mór halála. A külföldi követelések biztosítása. — A Handels­vertragsverein az export érdekében. — Adóelengedés és halasztás a háború miatt ........................................ 7 Vámpolitika: Felhatalmazási törvény. — A németek által megszállott területek vámpolitikai helyzete. — A maxi­mális fémárak Németországban . ............................. 9 Ipari jogszolgáltatás : A mérlegkészítés és a háború . . 10 Közlekedés : Az adriai kikötőkben feltartóztatott és vissza­szállított küldemények díjszámítása. — Romániával való áruforgalmunk.................................................................. 11 * Soha feketébb karácsonyt nem ünnepelt, soha / komorabb újévet nem köszöntött a magyar, mint mostani. Az a rettenetes háború, melyet — úgy állít­juk s jóhiszeműen állítjuk — ellenségeink gonoszsága ránkkényszeritett, legdrágább javainkra a soha jóvá nem tehető pusztulás förgetegét idézte föl. Elesett drága katonáink ezreit siratjuk, a dicsőséges sebekkel hazatérteket uj kemény küzdelmekre ápoljuk, és ami kárt emberi életben, emberi épségben ez a háború tett és tenni fog, nem engedi észrevenni — minima non curat praetor — a magyar közgazdaságnak mil- liárdokkal fölérő kárát. Kutatva, aggódva próbáljuk meglebbenteni az ujesztendö fátylait. Erős akaratunk : hogy minden jóra forduljon, valami szent babonával tölt el bennünket, mely minden jelből és minden mozdulatból ügyünk diadalát, igazunk érvényesülését olvassa ki. Kőmives Kelemen legendájára gondolunk : vért kell áldozni, vérrel megalapozni, hogy Dévavára erősen, évszázadoknak ellenállva felépüljön. Ez a mai háború, ki tudja — jól esik áltatni magunkat — újból rakja, vérrel cementezi össze e monarchia alap­jait. A német birodalom az 1870/71 háború tűzkereszt­ségében nyerte el nagyszerű fejlődésének minden lehetőségét; a monarchia eddigi háborúi a monarchia számára nem hozták el ezeket a lehetőségeket. Nem tartományok Hódításáról van szó, nem hadisarc millióiról, hanem arról, hogy e háború megpróbálta­tásában megálltuk helyünket, és komoly elismerést szerzünk mindannak, ami értéket ez a monarchia produkál. Komoly elismerését a mi erkölcsi erőnknek, komoly elismerését kultúránknak, komoly számba

Next

/
Thumbnails
Contents