Magyar Gyáripar, 1916 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1916-01-01 / 1. szám

VI. ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1916. JANUAR 1. 1. SZÁM 7 1 ne GYÁRIPAR A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ NEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTIK , D^FENYÖ MIKSA DEKOFFLER KAROLY A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ES TiZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 16 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 1 KORONA. ---------—--SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ZRÍNYI-UTCA 1. i /^aC::TARTAL0M Szemle : Valutánk. — Darányi cikke. — A szalámiipar sérelme. „Békesség és egyenlőség". Irta: Dr. Grátz Gusztáv. . A jövő feladatai..................................................................................... M agyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Gyáros­falva. — Gazdasági kérdések a főrendiház pénzügyi bizottságában. — Karácsonyfa Szövetségünk kórházában. — Papirgyárosok a miniszternél. — A szeszgyáraknak tengerivel való ellátása.............................................. G yáripari hírek : Fontos nyilatkozatok a gazdasági közeledés kérdésében — Az állami és törvényhatósági hivatalok, intézetek stb. 1913. évi ipari beszerzései. — A földgáz mint ipari tüzelőanyag. — 1916. évben külföldről beszerezhető cikkek jegyzéke. — Kamarai közgyűlés. — Gyárkibővités. — Ólomtárgyak és erőgépek bejelentése. — A gabonát feldolgozó iparágak ellátása Német­országban. — Uj pamutrendeletek. — Háborús rende­letek ........................................................................................................... Ipari jogszolgáltatás : Alapítási költségek levonása. — Az ideiglenes drágasági pótlék nem adóköteles. — Az értékcsökkenési tartalékalap megadóztatása....................... V ámpolitika : Orosz-Lengyelország vámpolitikai helyzete. — Anglia és Oroszország. — Uj kiviteli tilalmak Közlekedés : A M. Á. V. és Ks.-Od. 1916. évi dijkedvez- ményi jegyzéke. — A postacsomagok szállításának korlátozása. — A Balkánállamokkal való áruforgalomnak újra felvétele Zimonyon át. — Szállítási engedélyek kérése polgári küldemények részére. — Zománcozott vasedények szállítása...............................................* Hirdetések................................................................................................... Oldal 1 4 5 12 13 14 15 SZEMLE A pénzérték vásárló képességének állandó csökkenése, vagy mint ahogy némi euphoniával nevezzük: a pénzérték ingadozása egyike a legérde­kesebbeknek a háború gazdasági tünetei között. Tudományos eszközökkel ma még alig lehet meg­közelíteni a problémát, mert egyrészt az ellenséges országok valutájában végbemenő változásokat nem kisérhetjük kellő figyelemmel s bizonyára nem egy tünet marad nyitva előttünk, melyek ismerete hijján megbízható tudományos megállapítások lehetetlenek, másrészt a pénz értékében végbemenő változások processusa még koránt sincsen befejezve s a háború, de különösen a háborúra közvetlen következő béke­korszak nem egy meglepetést hozhat számunkra. Ma csak arra szorítkozhatunk, hogy óráról órára fel­jegyezzük a szimptomákat, melyeknek aggasztó voltát nagyon nehéz kétségbevonni. Tagadhatatlan, hogy amit minapában Teleszky János a főrendiházban mondott, mikor elnökünk Chorin Ferenc e tekintetben megkérdezte, abban sok igasság van. A pénz elvesz­tette értékmérő szerepét. Mint ahogy a szeizmograph mérőképessége megszűnik, ha a földrengés azon a területen robog végig, ahol e műszer felállítva van. Ha külföldi pénznemet keresek — márkát, hollandi forintot, svájci frankot, romáíi leit — mind több és több koronát kell érte adnom^ ÍMivel magyarázhatom e jelenséget? Az okok között bi^önyaxa legfontosabb a külkereskedelmi forgalom telje§*‘ beszűnése^ viszek árut ki, amelynek ellenében külföldi pénzt importálnék vagy — ami egyre megy amely

Next

/
Thumbnails
Contents