Magyar Gyáripar, 1917 (7. évfolyam, 1-24. szám)

éifí —7>----t ­M AGYAR GYÁRIPAR A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA í * I i' -t ,;*J SZERKESZTI w ti ' DR KOFFLER KÁROLY 1S6S VII. ÉVFOLYAM 7017--------JiUl-Ä ncítíd fl» rwfy-------­1 y 1 / ZJ\u>°í .... AM. I! KIR. TECHN.\P ARMUZ. KÖNYVTARÁNAK TULAJDONA. TARTALOMJEGYZÉK: Cikkek, tanulmányok, előadások. Szám Adótörvények (Az uj) Irta: Mátyás Jenő ............................................................23 A dójavaslatok (Az uj)..............................24 Á llami műtrágyagyár ügye (Az) . . 9 Átmenetgazdaság problémái (Az) (Nagyválasztmányi ülés) .... 10 Átmenetgazdaság programmja (Az) Irta: ár. Koffler Károly .... 21 Átmenetgazdaság és a textilipar (Az) Irta: ár. Koffler Károly .... 23 Biró Ármin emlékezete (Hegedűs Lóránt emlékbeszéde) .... 21 Egy gyermekvédelmi intézmény a gyáripar szolgálatában. Irta: dr. Kármán Elemér kir. törv. biró . . 11 Farendelet módosítása (A) . . . 13—14 Gazdasági feladatok a háború után. Elmondotta: Gratz Gusztáv ... 5 Gazdasági viszonyunk Német­országgal .....................................................20 G ratz Gusztáv ..................................................4 G ratz Gusztáv búcsúja.............................6 G yári magántisztviselők panasz­bizottsága (A) ........................15—16 G yári üzemvezetés központosí­tása (A) 22 Gyáripar politikai érvényesülése (A) Irta: Mátyás Jenő...........................24 Gyosz székháza (A) 8 Gyosz temesvári fiókjának szociális alkotásai (A).......................................18 H áború után. (A) Ellenséges állampol­gárokkal kötött szerződések ren­dezése a békeszerződésben. Irta: Mátyás Jenő.........................................2 H áborús ármegállapítások (A) Irta: Mátyás Jenő.......................................11 H áború és béke. Irta: Hegedűs Lóránt ...........................................................24 H adirokkantak elhelyezése (A) . . . 19 Hadinyereségadó alapja a vállalatok­nál. (A) Irta: Mátyás Jenő ... 4 iDarjogvédelmi reformtervezetek Irta: dr. Fazekas Oszkár, ügyvéd . . 3 Német „Munkásügyi Panaszbizottsá­gok“ (A) Irta: dr. Fenyő Miksa . 17 Szabadalmi törvény tervezete (A) 15—16 Személytarifák felemelése (A) ... 21 Szénbajok (A) (Felterjesztés a kor­mányhoz.) ........................................................4 Szerbia háborús gazdasága. Irta: dr. Sóvári Schneider Sándor . . 7 Szövetség múlt évi beszámolója (A) 9 Tarifaemelés (A) Irta: dr. Fenyő M. 22 Teleszky János beszéde. Irta: dr. Fenyő Miksa...............................................21 U j adójavaslatok (Az)...................................24 S zám Uj adótörvények (Az) Irta: Mátyás Jenő ............................................................23 Uj miniszterelnök és az ipar (Az) . . 18 Uj szabadalmi törvény tervezete (Az) 8 Vámpolitikai központ közgyűlése . . 22 Szemlék. Háborús célok. — Valuta-kérdés. — Kávéközpont .......................................... I É rdekeink védelme Romániában. •— Állami műtrágyagyár. — Valuta­kérdés ......................................................2 Ö sszeférhetetlenség. — A Szövetség összeférhetetlenségi esete. — Tex-- tilárúszállítások Ausztriába . . 3 Szénellátásunkról. — A munkásügyi panaszbizottság. — Szociális mi­nisztérium ....................................13—14 H árom esztendő. — Az iparcikkek árának maximálása. — A vámtár­gyalások. ■— Az Est és a kender­központ ..........................................15—16 M ezőssy miniszter nyilatkozatai — A sajtó és az ipari tőke. — Még­egyszer a jelszavak..............................19 A panaszbizottságokról. — A mézren­deletről. — Á sör előállításának szabályozásáról ...................................20 A dój avaslatok. — Szénbajok. — Ex­portpolitika ...............................................23 M agyar Gyáriparosok Országos Szövetsége. A magyar érdekek védelme Romá­niában. — Temesvári gyáriparo­sok a hadiárvákért. -— Női mun­kások alkalmazása. — Textilhul- ladék-bizottság Igazgatósági ülés. — Állami műtrá­gyagyár. — A bécsi hadikiállitás. — Áz erdélyi hadikárok megtérí­tése. — Munkaközvetítő a megszál­lott orosz-lengyel területeken . . Szám Ipari munkásság ellátása (Az) ... 1 Ipari üzemek céljaira felhasználható gabona mennyisége (Az) .... 19 Jegyzetek az ipari munkások élelme­zéséről Németországban .... 17 Kendertermelők mozgalma. Irta: Wimmer Fiilöv (A)....................................19 Képviselőház munkásügyi vitája (A) Irta: Méhely Kálmán................................3 Kiegyezés (A) Irta: dr. Fenyő M. . . 5 Konzerviparról (A)........................13—14 K ranz-pör mögül. Irta: dr. Fenyő M. Magyarország közgazdasága a há­ború előtt, alatt és után. Irta: dr. Fenyő Miksa..................................................6 Magyarország közgazdasága a há­ború előtt, alatt és után. Irta: dr. Fenyő Miksa..................................................7 Magyar iparfejlesztés és. osztrák adó­politika ..............................................................9 Margitszigeti tárgyalások (A) ... 21 Máv. újabb díjemelése (A) .... 18 Mérnökök és építészek rendtartása. Irta: Méhely Kálmán.............................20 M érnöki cím- és rendtartás (A) . . . 22 Miniszterelnök és az ipar (Az uj) . . 18 Munkásbiztosítás reformja (A) Elmondotta: dr. Gratz Gusztáv . 3 Munkásképzés és munkáltatóérdck Irta: dr. Szabó Ervin................................1 M unkásügyi Panaszbizottságokról (A) Irta: Méhely Kálmán................................8

Next

/
Thumbnails
Contents