Magyar Gyáripar, 1920 (10. évfolyam, 1-14. szám)

1920-01-16 / 1-2. szám

X. ÉVFOLYAM. ár BUDAPEST, 1920. JANUÁR 16. 1—2. SZÁM. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ÉS TIZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 32 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 2 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ZRINYMJTCA I. TELEFON 42—17. A magyar békeszerződésről. Irta: Chorin Ferenc dr. TARTALOM. Oldal A magyar békeszerződésről. Irta: Chorin Ferenc dr. 1 Parasztdiktatura? Irta: Mátyás Jenő ............................... 2 A munkásbiztosítás reformjáról. Irta: Mihály fi Dezső 4 Békeelőterjesztéseink......................................................... 6 A munkásélelmezési akció.............................................. 8 M agyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: A békeszerződés a Gyosz. nagy választmányában.—­Igazgatósági ülés. — Gyűjtésünk a nemzeti had­sereg részére. — Képviselőjelöltjeink. — A Had­ügyi Hitelezők Védőegyesülete. — Faipari szak­osztályunk. — A postai tarifák felemelése ... 9 Gyáripari hírek : A magánalkalmazottak jogviszonyának újabb ren­dezése. — A proletárdiktatúra anyaghivatalainak felszámolása. — Moratorium a hadseregszállító vállalatok részére. — Kormányrendelet az áram­árak megváltoztatásának kérdésében döntő bizott­ságról — A faipar nyersanyag szükségleteinek biztosítása — Kereskedelempolitikai intézkedések a külföldön — A cseh-szlovák gyáripar helyzete 13 Közlekedés: A budapesti h. é. vasutak és a vonalaikhoz csat­lakozó ipartelepek díjszabási konfliktusa ... 16 Sajnos, a béketárgyalásokhoz fűzött remé­nyeink nem teljesedtek. Az entente-hatalmak ragasz­kodtak ahhoz, hogy az ezredév óta fönnálló és vi­rágzó állami egységet darabokra tépjék és nem fontolták meg azt, hogy egy élő organizmusnak a szétbontása nyugalom és béke helyett, folytonos nyugtalanságot és elégedetlenséget fog szülni. A fölhozott érvek özöne a történelem tanúsága, a megszállott területeken levő millió és millió ma­gyar- és nem magyar-anyanyelvű lakosság tiltako­zása,, mindez hiábavaló volt, mindez nem tudta megakadályozni, hogy a történelem legnagyobb igazságtalanságát és politikai hibáját Magyarorszá­gon végre ne hajtsák. Megfeledkeztek azokról a nagy áldozatokról, amelyeket hazánk évszázadok óta a civilizáció, a szabadság és az emberi jogok érdekében hozott és megfeledkeztek azokról a nagy küzdelmekről, amelyeket a magyar nemzet állami léte, szabadsága és alkotmánya érdekében az osz­trák abszolutizmus ellen folytatott. Míg az osztrák népek térdet és fejet hajtottak az osztrák császári abszolutizmus előtt és abból hasznot húztak, egyedül a magyar faj szabadságszeretete volt az, amely óriási áldozatok árán megtörte az önkényuralmat és nemcsak magának, hanem Ausztria népeinek is al­kotmányt vívott ki. A nyugati civilizációt keleten Magyarország képviselte. Nagy államférfiaink, tudósaink és köl­tőink, messze kimagaslanak a bennünket övező or­szágok vezető férfiai közül és addig is, amíg a há­borús szenvedély el nem borította Európát, külföl­dön is nagy elismeréssel és magasztalással találkoz­tak. Az elszakítandó országrészekben lévő alkotások

Next

/
Thumbnails
Contents