Magyar Gyáripar, 1921 (11. évfolyam, 1-22. szám)

1921-01-01 / 1-2. szám

XI. ÉVFOLYAM, m W BUDAPEST, 1921. JANUÁR HÓ. 1—2. SZÁM. MaOkAB. GVARIPAR A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN ÉS TIZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM v TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 200 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 10 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ZRINYLUTCA I. TELEFON 42-17. Hegedűs Lóránt bűcsűja a Gyosztól. TARTALOM. Oldal Hegedűs Lóránt búcsúja a Gyosztól ..................... 1 A pénzügyi expose .............................................. 2 Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Hegyeshalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter üdvözlése. — Az új ipartörvény.— Az új munka­bérek ......................................................................... 15 Gyáripari hírek: A magyar államadósságok nosztrifikálása. llj vámrendeletek. — A Kölber-cég jubileuma 15 Hirdetések............................................................ 16 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé­nek ügyvezető igazgatósága 1920 december 23-án ( liorin Ferenc főrendiházi tag elnöklete alatt ülést tartott, amelyen megjelent Hegedűs Lóránt pénz­ügyminiszter. a Szövetség volt alelnöke, hogy el­búcsúzzék a Gyáriparosok Szövetségétől. Ghoriu Ferenc elnök meleg szavakkal üdvözölte a pénzügy- minisztert. akit úgymond tizennégy éven ke- resztiil "tekintett a Szövetség magáénak és aki most egészen az országé lesz. Súlyos az a feladat, / amelyre Hegedűs Lóránt vállalkozott. Hosszú há­ború és két nemzetellenes forradalom által alapjuk­ban megromlott pénzügyi és közgazdasági helyzetet' kel! szanálnia. Nagy elme és mélyen érző lutzafiui szív kell ahhoz, hogy valaki feláldozza családi nyu­galmát, kockára tegye azt a fényes politikai és gaz­dasági pozíciót, amelyet szívós munkával magának eddig megszerzett és sem nehézségektől, sem táma­dásoktól vissza, nem riadva, minden habozás nélkül a legnehezebb feladatra szánja el magát. Meg van róla győződve, hogy a pénzügyminiszternek sike­rülni fog a nemzet széles rétegeiben áldozatkészsé­get és bizalmat ébreszteni önmaguk és a nemzet jövője iránt és sikerülni fog eltávolítani azokat a bilincseket, amelyek a nemzet termelését eddig bék­lyókba verték. A magyar gyáripar mindig kész volt és kész lesz áldozatokra és követni fogja a minisztert abban a történelmi misszióban, amelynek megoldá­sára'vállalkozott.

Next

/
Thumbnails
Contents