Magyar Gyáripar, 1922 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-01 / 1-2. szám

XII. ÉVFOLYAM. M. m m BUDAPEST, 1922. JANUÁR 1. Nxmjxmi 1-2. SZÁM tf-ry GVARIPAD A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA A MAGYAR GYÁRIPAR MEGJELENIK MINDEN HÓ' ELSEJÉN ÉS TIZENHATODIKÁN. A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI TAGSÁGI JÁRULÉKUL KAPJÁK. NEM TAGOK RÉSZÉRE ELŐFIZETÉSI ÁRA EGÉSZ ÉVRE 200 KORONA. EGYES SZÁM ÁRA 10 KORONA. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ZRÍNYI-UTCA 1. TELEFON 42—17. TARTALOM. Szemle : Vámvédelem. — Kereskedelmi statisztika. — Hec­celődés .................................................................... J og és gazdaság ............................................................... A munkaközösség kérdéséhez ...................................... A z új behozatali szabadlista........................................... Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Igazgatósági ülés. — Győri fiókunk újjászerve­zése — A Szövetség új titkárai ....................... G yáripari hírek: A forgalmi adó új végrehajtási utasítása. — Liszt­kiviteli engedélyek érvényének meghosszabbítása. — A portorosei konferencia eredményei. — A miniszterelnök programmja. — A balesetbizto­sítási járadékok felemelése. — A második po­zsonyi keleti vásár. — A semleges államokkal szemben fennálló tartozások. — A Cognac új neve. ■— A rokkantak elhelyezése. — Ötvenéves a Rigler-gyár A posta-, telefon- és táviródíjak felemelése................................................................ Vámpolitika: Kell-e zsákok behozatalára engedély ? .... Szociális politika: A harmadik nemzetközi munkakonferencia . . . Oldal 1 3 5 7 14 15 20 21 Közlekedés: Cseh-román egyezség a dunai forgalomban . . 22 Hirdetések..............................................................................23 SZEMLE A Magyar Gyáripar múlt számában egy kis szemlét irtunk az ipari vámvédelem kérdéséről. Arra figyelmeztettük a kereskedőket és munkásságot, de különösen a munkásságot, hogy óvatosan bánjanak az agitáció eszközeivel, mert könnyen az lehet az agitációnak következménye, hogy el is érik a cél­jukat. Azt mondottuk, e téren könnyen nagy sikere­ket érhetnek el, mert hiszen az ilyen jelszavak mellé, mint amilyen a „vámvédelem eltörlése“, „a fogyasztó közönség védelme“, „a fogyasztás olcsóbbá tétele“, az ilyen jelszavak mellé a huszonnégy óránál mesz- szebb nem látó tömegek nagyon könnyen csatlakoz­nak és ma, amikor a magyar nemzetgyűlésről min­dent el lehet mondani, csak azt nem, hogy kiváló közgazdasági érzékkel áldotta meg az Isten, bizony nagyon könnyen bekövetkezhet az, hogy magukévá teszik ennek az agitációnak a jelszavait és napi­rendre térnek a magyar ipar vámvédelme felett. Azt mondottuk, hogy vigyázzanak e jelszavakkal olyan országban, ahol évtizedekig a legerősebb agitáció folyt az önálló vámterület mellett, ami — minek ma­gyarázzuk e hasábokon — a magyar ipar termelési érdekeinek vámokkal való megvédését jelenti, s aztán mikor ennek az ideje elérkezett, amikor tehát le kell vonni ennek a konzekvenciáit, akkor népsze- rűséghajhászásból, demagógiából egyszerűen sza­kítani készülnek a vámvédelem rendszerével. A „Népszava“ válaszol e nagyon komolyan elgondolt figyelmeztetésünkre és védelmébe veszi — igaz, egy csomó fenntartással — a maga álláspontját. Megálla­pítja mindenekelőtt, hogy rosszul olvastuk el cikkeit, mert a „Népszava“ sohasem beszélt teljesen szabad

Next

/
Thumbnails
Contents