Magyar Gyáripar, 1923 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-01 / 1-2. szám

ü!f % m \sw* Magväd, / 1 GYÄPIPAR v(f#} I960 MÉM A MAGYAB GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ MEK HIVATALOS LAPJA XIV. EVFOEYMM BUDAPEST, 1923 J7MIU7&R 1 1-2. SZ7ÍM A Magyar Gyáripar megjelenik min­den hó 1-én és 16-án. Nem tagok ré­szére előfizetési ára egész évre 800 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V, Zrinyi u. 1. Tel.: 42-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulé­kul kapják. Egyes szám ára: 100 K Csepeli Weiss Manfréd báró 1857-1922 Hr ős embert győzött le a halál. Nagyszerűen alkotó elme, építő akarat, messzelátó koncepció és ami mindezt igazán sugárossá avatta: nemes emberi szív hanyatlott le könyörtelen kaszájának suhintása alatt: Weiss Manfréd, a magyar gyár* ipari termelés, de az egész magyar közgazdaság reprezentatív inam je meghalt. Nem a beérkezés őszi nyugalmában ragadta el a halál, amikor az átlagember már csak arra gondol, hogy az érett kalászt betakarítsa: vagyont, társadalmi állás fé; nvét, ünneplések zaját és a pihenés otiumát; ha« nem valami örök cselekvő nyugtalanság köze; pette, tervek, koncepciók köréből, melyeket ifjonti bőséggel termelt, férfiúi erővel érlelt és valósított meg: Megállás, pihenés, ez- a szó hiányzott Weiss Manfréd szótárából; nulla dies sine linea, ez nála azt jelentette: új üzemág, új gép, új kazán a nap; nap úján nagyobb méreteket öltő gyártelepen, új ezrei a foglalkoztatott munkáskezeknek, új út a világforgalom piacai felé. Akik látták munkában, munkatársai között, akikre koncepcióinak kivite; lét bízta; a rajzteremben, ahol a gondolatok első lépésüket tették a megvalósulás felé, a gépházban munkásai közepeit, azok tudják, hogy nem nek; rológőgazság, hogy gyárának legelső és legszor; galmasabb munkása volt. Sokszor igyekeztem számot adni magamnak arról a szuggesztív erőről, mely ebből az ember; bői kiáradt s mely olyan tekintélyt adott neki, amilyennel nálunk vezető államférfiakon kívül kevesen bírtak. Maga a vagyon, mely mögötte állt s melynek alkotója volt, de nem élvezője, (a mi saját szükségletére kellett, bizony jóval alatta maradt száfmos középosztálybeli ember igényei; nek), emberi kvalitásai, barátságos természete, _szívjós(ága, érdeklődése az emberszeretet intéz; ményei, minden nemesebb társadalmi akció iránt, ezt egyedül nem magyarázzák meg. A kiapadha; tatlan teremtő erő, az alkotás bűvölete volt az, amely feltétlenül elfogta az embert, aki közelébe került; egyetlen cseppnyi sem volt benne a fez; őrből, a spekulációs hajlandóság teljesen hiány; zott üzleti gondolkozásából; játszva keresni, ez a fogalom idegen volt előtte. Ellenben gondolatait gépek zakatolására átírni, üzemet üzem mellé so; rakoztatni, a legtökéletesebbet teremteni a leg; különb gépekkel a legkielégítőbb szociális miliő; ben s minél többet s minél nélkülözhetetlenebbet:- ezt a nagyszerű ambíciót valósította meg élete munkájával Weiss Manfréd. Abban a nagyszerű üzemben, melyet nem egészen két esztendő alatt céltudatosan, biztos kézzel vitt át a háborús termelésiből a béketerme; lésre, egyetlen szeg sem tolódott el az ő tudta és akarata nélkül. Alighanem ez a minden más aka; ratot kirekesztő erős' akarat ölte meg őt és gátolta

Next

/
Thumbnails
Contents