Magyar Gyáripar, 1925 (16. évfolyam, 1-11. szám)

1925-01-01 / 1. szám

AAac^ad A MAGYAD. GYÁRIPAROSOK ORSZÁG Oá SZÖVETSÉGÉ MEK HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOEYHM BÚD HP EST, 1925 JHNUTtR 1 1. SZMM A Magyar Gyáripar megjelenik min- |c . - , . . ,, , den hó 1-én és 16-án. Nem tagok ré- 1 Szerkesztoseg es kiadóhivatal s szére előfizetési ára egy évre 150.000 K | Budapest V, Zrínyi u.l.Tel.: 42-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulé­kul kapják. Egyes szám ára: 15.000 K TARTALOM Oldal A magyar ipar a szanálás évében Irta: if.i. dr. Chor in Ferenc, a Magyar Munka­adók Központjának elnöke......................................1 A külföldi hitelek kérdése ...................................................3 B udapesti Nemzetközi Vásár...............................................6 W eiss Manfréd báró emlékezete......................................6 M agyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Scitovszkyí Tibor búcsúja a GyOSz-tól — A német- magyar választottbiróság — Győri fiókunk — A Ha­dirokkantajk, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nem­zeti Szövetsége — A késedelmi kamat leszállítása 7 Gyáripari hírek: Textiliparunk jelentősége — Petriehevich-Horváth Emil államtitkár kitüntetése — Schreyer Jenő dr. meghalt — A forgalmi adó — A Magyar Fémlemez­ipar Rt. jubileuma — Tóry Gergely előadása az iparfejlesztésről — Jelűnek Lajos kitüntetése — Az arany költségvetés — A fővárosi kövezetvám — Kitiinetett gyárigazgató — Az általános forgalmi adónak az egyes községek között való megosz­tása — Az Országos Mezőgazdasági Kamara új hivatalos helyiségei — A cégmegszüuések hivatal­ból való bevezetése — A távixatlevelek beveze­tése — A kényszeregyességről szóló rendelet mó­dosítása — A Kivándorlási Tanács tagjai — Az Országos Szeszértékesítő Részvénytársaság jelen­tése. — A Magyar Textilgyárosok Egyesülete új helyiségei — Jugoszláv kereskedelmi ügynökség Budapesten — A Postatakarékpénztár jutaléka — Gépjármű-motorkezelői tanfolyam — Szófiai kép­viselet — A Külkereskedelmi Szövetség évi jelen­tése — A Vasművek é'S Gépgyárak évkönyve — A Hivatalos lapból...................................................... 9 Vámpolitika: Az új vámtarifa újévkor életbelép — Az új vám­ügyi rendelkezések — Gazdasági egyezmény Ro­mániával _ A cseh kereskedelmi szerződés ... 18 K özlekedés: Dr. Senn Ottó MÁV igazgató kitüntetése — Az iparvágánytulajdonosok sérelmei — A vasúti ex­portdíjszabások kiterjesztése — Fali tégla vasúti fuvardíja — A MÁV-hoz csatlakozó iparvágányok fn- vardíjhitelügyei..................................................................... Közlemények: A Neuschloss-Lichtig Repülőgépgyár és Faipar Rt 2(1 A magyar ipar a szanálás évében Irta: Ifj. dr. Chorin Ferenc, a Magyar Munkaadók Központjának elnöke A magyar közvélemény általában nincs tisztában azzal, hogy ez a szó „szanálás“ a megoldásra váró kér­déseknek és célkitűzéseinknek milyen változatos sok­féleségét és az ország újjáépítését célzó munka- program milyen nagy területét jelenti. Még azok közül is sokan, akiknek pedig van valamelyes gazdasági iskolázottságuk, legtöbbször csak a pénzügyi egyen­súly helyreállítását értik, alatta, nem is beszélve arról, hogy egészen hamis értelmezést kapott ez a szó a politika nyelvén, ahol egyszerű synonimát csináltak belőle mindannak a sok rossznak a kifejezésére, amely- lyel politikai ellenfelek a mi országunkban egymást vádolni tudják. Ezzel szemben úgy érzem, hogy az a munka, ame­lyet a szanálás neve alatt megkezdtünk és amelynek igen nagy részét ezután kell még elvégeznünk, az or­szág egész pénzügyi berendezésének és gazdasági szer­vezetének átépítését akarja szolgálni. A termelési viszonyoknak és financiális teljesítőképességünknek olyan átalakítását, mely az ország megváltozott élet- feltételeihez igazodik. Ennek a munkának egyik na­gyon fontos pillére a népszövetségi kölcsön volt, mely lehetővé tette, hogy a költségvetés számpszlopának szaldóját — a 100 milliós hiányt — ezúttal ki tudjuk egyenlíteni. Azonban ezzel nem merült ki az a feladat, melyet az ország- gazdasági viszonyainak szanálásá­val magunk elé kell hogy tűzzünk. A legkülönfélébb és az ország szempontjából igen nagy fontosságú felada­tok egész sora kapcsolódik ide, mindaz, amit önálló gazdasági berendezettségünk parancsolólag szüksé­gessé tesz. A szanálás nagy gondolatát szolgáljuk ak­kor, amikor olyan vámtarifát alkotunk, mely most már egyedül és kizárólag saját érdekeink szerint védi a kezeinkben megmaradt termelőerőnket, amikor gazda­sági viszonyainkat új alapokon akarjuk rendezni, ami­kor az Államvasutak új aranytarifái útján itt is igyekszünk alkalmazkodni az új gazdasági lehetősé­

Next

/
Thumbnails
Contents