Magyar Gyáripar, 1926 (17. évfolyam, 1-12. szám) - Iparjogi Szemle, 1926 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám

A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ NEK HIV/OALOS LAPJA XVII. ÉVFOEYMM BUDAPEST, 1926 JHAIUIÍR 1 1. SZJÍM A Magyar Gyáripar megjelenik min­den hó 1-én és 16-án. Nem tagok ré­szére előfizetési ára egy évre 150.000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V, Zrinyi u. I.Tel.i 42-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulé­kul kapják. Egyes szám ára: 15 000 K TARTALOM Oldal Karácsonyi álom. Irta: Hegedűn Lóránt ..................1 Mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi válság. írta: dr. Schüler Ottó .' . . ..........................................3 A gyári tűzbiztosítások kérdése ....................................6 Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége. N agyvá 1 a s z t mányi ülés. — A pengőszámításra való áttérés. — A gyári Levente-egyesületek. — Igazgatósági ülés. — A fővárosi építkezések. — Az építőipari törvényjavaslat. — Győri íió­kunk ülései. — Szalámi-szakosztályunk .... 8 Gyáripari hírek. A Budapesti Nemzetközi Vásár. — A kereske­delmi minisztérium textilreferenseinek kineve­zése. — Előadás az ipari psychoteclinikáról. — Az ingójelzálog. — A kényszeregyesség reformja ügyében. — Házi tüzelőberendezések kiállítása. A nagykereskedelmi index. —- A nemzetközi embervédelmi kiállítás. — 1 Az alkalmazottnak évnegyedenként kijáró illetményei a havonként kifizetett illetményektől elkülönítve vonandók alkalmazotti kereseti adó alá. — A választott bíróságok kérdése Franciaországban. — Általá­nos adónyilvántartó. — A Magyar Kir. Techno­lógiai és Anyagvizs gáló Intézet, — Nemzetközi díjszabási szakiroda......................................................14 Vámpolitika. Az olasz szerződés december 27-én életbelépett. —A magyar-osztrák szerződéses tárgyalások. — A behozatali tilalmak megszüntetése és a gyár­ipar. — A spanyol szerződés....................................17 Szociális politika. A bale setbiztosítási IV. veszélyességi táblázat. — A munkásbiztosító pénztár visszamenőleges követelései. — A baleseti sérüléseknél való se­gélynyújtás tankönyve..............................................19 Karácsonyi álom * (A gyáriparosok gyűlése) Irta: HEGEDŰS LÓRÁNT A Bazilika órája éjfélt üt. Fázósan összehúzom téli- kabátomat és a Ferenc József térre sietek a Gresham- palotába. A második emeleten lakik Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter, egy feltétlen jóindulatú, feltét­len művelt ember és Magyarországnak feltétlenül leg­rosszabb szónoka. Kiváló idegorvosunknak, Schaffer Károlynak, az idegorvosok innsbrucki gyűlésén tartott felolvasásában igaza volt, amikor azt mondta, hogy egy lángészben kiég egy nemzetség. Ez az az ár, amit egy család a lángelme produkciójáért fizet. Göthe és Petőfi fia elzüllött. Kossuth egy nemzetet tanított meg szónokolni, csak a két fiát hagyta ki belőle. Ez jut eszembe, míg a lépcsőn felmegyek. Az első emeleten kinyitom az ajtót. A gyáriparosok összegyűl­tek. Az elnöki szobában Chorin Ferenc elnököm és báró Hatvani-Deutsch Sándor beszélgetnek. Az öreg Leipzi­ger Vilmos hallgatja őket. Leipziger, a magyar szesz­ipar megteremtője, volt a legtisztább kereskedői ész, akivel életemben találkoztam. A leglesujtóbb kritika, amit valamiről mondhatott, ez volt: „Ez nincs kereske- dőileg átgondolva.“ Chorin kiveszi selyemzsebkendőjét: — Kezdjük meg az ülést. Bevonulunk a nagyterembe a széttoló-ajtón. Chorin az ülést megnyitja s a jegyzőkönyv vezetésére felhívja Fodor Ferencet, ki igen kedves újságíró volt s nagyon ügyesen tudta a kevés munkát úgy csoportosítani, hogy mindenki azt hitte, hogy agyondolgozza magát. — Mielőtt áttérnénk a napirendre — folytatja Cho­rin —, amelynek medret fogok ásni, Hegedűs igazgató úr fog néhány jelentést tenni. Chorin Ferenc minden napirendnek először medret ásott. Ezt Tisza Kálmántól tanulta, akitől egyszer azt hallottam, hogy jó elnök az, aki előre tudja, hogy mit fog határozatképpen kimondani. — Tisztelettel jelentem — kezdem én — először, hogy a fővárosi malmok és malommnukások közti kollektív

Next

/
Thumbnails
Contents