Magyar Gyáripar, 1927 (18. évfolyam, 1-12. szám) - Iparjogi Szemle, 1927 (21. évfolyam, 1-11. szám)

1927-01-01 / 1. szám

7 GY ABIRí A MAGYAR. GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA XVM. ÉVFOEYMM BUDMPEST, 1927 jnmiJÍR 1 1. SZÁM A Magyar Gyáripar megjelenik min­den hó 1-én és 16-án. Nem tagok ré­szére előfizetési ára egy évre 150.000 K Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest V, Zrinyi u. I.Tel.: 42-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulé­kul kapják. Egyes szám ára; 15 000 K TARTALOM Gyáriparunk 1926-ban. Irta: Fellner Henrik ........................1 Az új magyar-francia szerződés. Irta: Lengyel Géza ... 3 A Morrison-féle lombfűrészjáték................................................fi Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: A gyáripar felsőházi képviselete. — Hegedűs Lóránt előadása Szegeden. — Kereskedők szállítása és a ma­gyar ipar. — A gyári tűzbiztosítások kérdése. — A magánalkalmazottak adója....................................................7 Gyáripari hírek: A budapesti nemeztközi vásár. — A forgalmi adó visszatérítése export esetében. — Heinrich Ferenc emlékezete. —• A telefónszaknévsor. — A nagykeres­kedelmi index novemberben. — Egy szakíró ünnep­lése. — A címezetlen nyomtatványok. •— A fényűzési forgalmi adó mérséklése. — Nemzetközi bőripari ki­állítás Milánóban. — A debreceni Kereskedelmi és Iparkamara közgyűlése. — Finn oxportosztály. — Motorkezelő tanfolyam. — Versenytárgyalási hirdet­mény. — Seprőgép szállítása. — Költségcsökkentés. — A pengőszámításra való áttérés. — Munkáselcsábí­tások megakadályozása. — A gyáripari helyi képvi­selők szervezkedése. — Okleveles közgazdák elhelyező irodája. — Találmányok bemutatása. — A mezőgazda- sági kivitel ellenőrzése Jugoszláviában. — Német .jóvátétel] közmunkák Jugoszláviában..........................9 Szociális politika: Életbelépett a bányamunkások nyugbérbiztosítása. — *A munkásbiztosítási bejelentések új rendje. — Bal­esetbiztosítási veszélyességi táblázat. — A munkás- biztosítási koronaérték pengőértékre való átszámí­tása .....................•.................................................................15 Vámpolitika: A vársói tárgyalások. — A cseh kereskedelmi szerző­dés. — A pengőszámítás a vámfizetésnél. — A magyar- török kereskedelmi megállapodás ......................................18 Közgazdasági irodalom: Mit és hogy kell jelenteni a Munkásbiztosítóhoz? — Magyar közigazgatás. — A kereskedelmi törvény kézi­könyve. — Mi volt itt?.......................................................19 Közlekedés: Űj vasúti fuvarlevelek.......................................................20 Gyáriparunk 1926-ban Irta: FELLNER HENRIK A tavalyi esztendő magán viselte a gazdasági depresszió minden jelét. Az év vége felé mégis az újra­éledő bizakodás tünetei mutatkoztak. Az ismeretes po­litikai események az esztendő elején, ha átmenetileg is, a külföld bizalmának Magyarországgal szemben való csökkenésére, a külföldi kölcsönök részbeni visszavo­nására vezettek. Mindennek következtében általános kedvetlenség mutatkozott. Szerencsére ez a helyzet nem tartott soká. A köl­csönök ismét bővebben és olcsóbban álltak rendelke­zésre, az ipar és kereskedelem pénzszükségletüket ismét fokozottabb mértékben és előnyösebben elégíthették ki, s ez máris a gazdasági élet megélénkülésére vezetett. Ezt az élénkülést tovább fokozta az állam és a vá­rosok növekvő beruházási tevékenysége. A legfonto­sabb iparágak kibontakoztak letargikus bénultságuk­ból, a gazdasági életben oly káros hatású kilátástalan- ságot bizakodó hangulat váltotta fel. Meg kell állapíta­nunk, hogy bármily nagyok és bármennyire igazoltak is a panaszok a túladóztatás terhe ellen és bármily hosszú is az út, míg a súlyos adóztatás révén a gazda­sági élettől elvont tőkék ismét visszakerülnek annak vérkeringésébe: a kár, amit az ily egyszeri túladózta­tás okoz, lényegesen enyhül abban az esetben, ha a megfelelő összeg beruházások céljaira kerül felhaszná­lásra és így fokozza a vállalkozási kedvet. Kedvező hatással volt az ipar helyzetére a termés- eredmény is. A legfontosabb mezőgazdasági termények számszerű eredménye ugyan mögötte maradt a tava­lyinak. ennek ellenében azonban magasabb volt az ár- szint, aminek kedvező visszahatása a vásárlóképes- sógre nem is maradt el. Ez a legvi 1 ágosabban a fo­gyasztási adók hozamának tekintélyes növekedésében nyilvánul meg, amely a fogyasztás jelentékeny foko­zódásáról tesz tanúságot. Ezeknek a körülményeknek — az állami, mezőgaz­dasági, városi és községi kölcsönöknek, a kilátásban lévő adómérsékléseknek, a bankkamatláb aligha elma­radó további csökkenésének — termékenyítő hatása kétségkívül mutatkozni fog a magángazdaságban,

Next

/
Thumbnails
Contents