Magyar Gyáripar, 1931 (22. évfolyam, 1-12. szám) - Iparjogi Szemle, 1931 (25. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

/ r>F> * &S &-LENÖRIZV I er« A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Jfm ÉVFOLYAM BUUMPEST, 1931 JANUAR 1. SZÁM A Magyar Gyáripar megjelenik minden hó I-én. Nem tagok részére előfizetési ára egy évre 12 pengő Szerkesztőség és kiadóhivatal: I A Magyar Gyáriparosok Országos Budapest, VM Akadémia ucca 1. sz. I Szövetségének tagjai tagságijára- _____Telefon: Aut. 242-17______| lékul kapják. Egyes szám ára: 1‘20P TARTALOM Oldal A karteljavaslat .................................................................. 1 Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Igazgatósági ülés. — Az alkalmazotti járandóságok és a kényszeregyességi eljárás. — Fúziós illetékmentesség. — Gyáripari hírek: Szabóky Alajos dr. államtitkár meghalt. — A magyar tex­tilipar és a cseh vámkonfliktus. — Üj kormányfőtanácso­sok. — Belügyminiszteri rendelet a külföldiekről. — Külön adó. — A kereskedelmi miniszter köszöneté a postának. — Fizetésképtelenségek 1930-ban. — Az iparvállalatok anyag­kezelése. — A lengyel pótszerződés életbeléptetése. — Űj mértékhitelesítési és mértékvizsgálati díjszabás. — Tömör gumiabroncsok használata. — A cukor forgalombahoza- tala kétkilogramos dobozokban. — Hitelesített kereskedelmi levelek illetékmentessége. — A központi fűtőberendezések hazai szénnel való fűtése. — A rokkantellátási adó fenn­tartása. — Hazai gyártmányok. — Az adóvallomás elha­lasztása iránt benyújtott kérvény illetékköteles. — Az építőmunkások egyenletesebb foglalkoztatása. — A dohány- jövedék statisztikája. — Fényűzósiadó-rende letek. — A motorba jó-szesz érának újabb megállapítása. — A sacharin forgalmának megszüntetése. — Export-szervezés. A nyilván nos számadásra kötelezett vállalatok alkalmazottainak 1930. évi illetményei után járó nyugtailleték. — Egyiptomi képviselet. — Tizenkét százalék osztalékot űzet a Magyar Nemzeti Bank. — Állami gépjárművezetőképző soffőr tan­folyam ..................................................................................9 Szociális politika: A munkásbiztosítás szanálása. — A balesetelhárítási szak­bizottság. — A MABI közgyűlése .......................................18 Vámpolitika: Szerződésen kívüli állapot Csehországgal. — Szerződéses tárgyalások Ausztriával. — A román kereskedelmi provi­zórium meghosszabbítása. — A bútorkivitel új akadályai 20 Közlekedés: Az iparvágány-szerződések illetéke. —■, A Máv. külföldi anyagbeszerzése. — Magyar-jugoszláv vasúti kötelék. — Propaganda távbeszélő-díjszabás a nemzetközi távbeszélő- forgalomról .........................................................................22 Közgazdasági irodalom: „Kis Káté a Magyar Iparról“. — Csouka-Magyarország építőfabehozataláról. — Ganz-közlemények. — Biztosítási útmutató ...................................................» ...... 23 A karteljavaslat SzövetségünK választmányi ülése Szövetségünk választmánya január 3-án, szom­baton délután öt órakor Fellner Henrik elnökünk vezetésével ülést tartott, amelynek napirendjére egyedül a múlt hónap közepén a képviselőház elé terjesztett karteljavaslat volt kitűzve. Az ülés iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg, úgyhogy a megjelent tagok Szövetségünk székházának nagy­termét teljesen megtöltötték. Fellner Henrik elnök megnyitó beszédében utalt arra a küzdelemre, amelyet a Szövetség évek óta folytatott, hogy az ipari termelésről elhárítsa a veszélyt, amelyet az ipar szervezkedése ellen irá­nyuló törvény jelent. Az iparellenes agitációval szemben azonban a, Szövetség állásfoglalása ered­ménytelen maradt és a karteljavaslat ma már ta képviselőház előtt fekszik. Rámutatott arra, hogy mennyire elhibázott az a törekvés, amely a mező- gazdaság válságos helyzetét egy karteltörvénnyel akarja enyhíteni és az ipar szervezésének megbéní­tásával az ipari termelést sújtja, holott a mező- gazdaságnak is a legkomolyabb érdekei fűződnek az ipari termelés fenntartásához és fejlődéséhez. Mint­hogy azonban a kormány a javaslat előterjesztéséről már döntött abban a kérdésben, hogy törvény útján szabályozza a kartelek működését, a Szövetségnek csak az lehet a feladata, hogy az ipari termelésre legsérelmesebb intézkedések módosítását kieszkö­zölje. A Szövetség elnöksége és igazgatósága azért tartotta szükségesnek, hogy az előterjesztett javas­latra vonatkozólag ia választmányt behatóan tájé­koztassa, hogy módjában legyen állást foglalni azon intézkedések tekintetében, amelyeket az ipari terme­lés szempontjából elkerülhetetlenül szükségesnek tart.

Next

/
Thumbnails
Contents