Magyar Gyáripar, 1933 (24. évfolyam, 1-12. szám) - Iparjogi Szemle, 1933 (27. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-01 / 1. szám

GYÁRIPAR A MAGYAR. GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1931 JANUAR HO 1. SZÁM A Magyar Gyáripar megjelenik Szerkesztőség és Kiadóhivatal: minden hó 1-én. Nem tagok részére Budapest, V., Akadémia ucca 1. sz. előfizetési ára egy évre 12 pengő Telefon: Aut. 242-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járu­lékul kapják. Egyes szám ára: 1'20P TARTALOM Oldal Szövetségünk új elnöke (Rendkívüli közgyűlés) . . 1 A közüzemek problémája a képviselőház előtt (Dr. Beck Lajos interpellációi)...........................................0 Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Chorin Ferenc üdvözlése a Magyar Vámpolitikai Központban. — Munkaalkalmak biztosítása. — A vasipari termékek és egyes vegyészeti anyagok forgalmiadóváltsága. — Megbízások a magánmér­nökök részére. •— Az osztrák fabehozatal ... 10 Gyáripari hírek: Az idei Nemzetközi Vásár. — Morvay Jenő állam­titkár. — A kartelszerződések bemutatása. — Dr. Illyefalvi Lajos kitüntetése. —- Az értékpapírok értékelése a vállalati mérlegekben és az üzletered­mény felhasználása. — Alkalmazottak nyugta- bélyegilletéke. — A Közigazgatási Bíróság dönt­vényei. — Magyarország széntermelése november­ben. — A behozatali és kiviteli engedélyek illeté­kének újabb szabályozása. — Az elmúlt év fizetés­képtelenségi statisztikája. — Uj gyártmányok. 13 Szociális politika: Az OTI szanálása. — A betegségi segélyek igény- bevételéhez szükséges OTI munkadói igazolványok kiadásának új rendje. — Mit kötelesek a betegek az OTI-nál a részükre rendelt gyógyszerekért fi­zetni? — A remuneráció kérdése a társadalom- biztosításban. — A háztartási alkalmazottak beteg­ségi biztosításának új rendje. — A szanálási ren­deletnek az OTI orvosaira vonatkozó rendelkezé­sei. — Az ügynökök biztosítási kötelezettsége. -— A járulékok számításba vétele az öregségi bizto­sításban. — A rokkantsági járadékok folyósításá­nak megkezdése. — A biztosításra kötelezettek be- és kijelentésére vonatkozó szabályok kiegészítése. 10 Vámpolitika: Az új osztrák szerződés (Ferenczi államtitkár előadása). — A román kontingensmegállapodás kérdése............................................ 19 Közlekedés: A tarifabizottság ülése......................................................22 Közgazdasági irodalom: Mérlegkészítés és mérlegvizsgálat. — A «Közigaz­gatási Jogszabályok Gyűjteménye». —• A Ganz- közlemények külföldi kiadásai a Kandó-rendszerű villamosmozdonyokról. — A Grafikai Főnökegye­sület évkönyve....................................................................22 Szövetségünk új elnöke Rendkívüli közgyűlés Szövetségünk múlt évi december 22-ikére egybe­hívott rendkívüli közgyűlése töltötte be Fellner elhuny­téval megüresedett elnöki széket. A rendkívül látogatott közgyűlés egyhangúlag és nagy lelkesedéssel dr. Chorin Ferenc alelnököt, Szövetségünk megalapítójának fiát vá­lasztotta meg harmadik elnökévé néhai dr. Chorin Fe­renc és Fellner Henrik utódjául. A rendkívüli közgyűlést dr. Hegedűs Lóránt tiszteletbeli. alelnök vezette, akinek megnyitó beszéde után Hirsch Albert dr. igazgatósági tag terjesztette elő az indítványt, hogy a közgyűlés köz- felkiáltással Chorin Ferenc alelnököt válassza meg a Szövetség elnökévé. Percekig tartó élénk éljenzés és taps fogadta az indítványt és a lelkesedés még fokozódott, mialatt Hirsch Albert megokolta az indítványt, hogy a közgyűlés közfelkiáltással Chorin Ferenc alelnököt vá­lassza meg Szövetség elnökévé. Percekig tartó élénk él­jenzés és taps fogadta az indítványt és a lelkesedés még fokozódott, mialatt Hirsch Albert megokolta az indít­ványt. Egyhangúlag elhatározta a közgyűlés, hogy sza­vazás nélkül, közfelkiáltással kívánja az elnöki széket be­tölteni és újból felzúgott a taps, amikor Hegedűs Lóránt kihirdette az egyhangú választás eredményét és indítvá­nyára a közgyűlés elhatározta, hogy hattagú küldöttség útján hívja meg a közgyűlésre az új elnököt. Amidőn dr. Chorin Ferenc a közgyűlésen megjelent, a zsúfolásig megtelt díszterem szinte visszhangzott az élénk ováció­tól, amely az új elnököt fogadta. Elsőnek Hegedűs Ló­ránt üdvözölte meleg üdvözlő szavakkal Chorin Ferencet a közgyűlés nevében, mint méltó utódját Fellner Henrik­nek és édesatyjának, néhai Chorin Ferencnek. Ez a vá­lasztás — úgymond — osztatlan örömet kelt nemcsak ittlevő tagtársaink között, nemcsak a magyar gyáripar minden munkása között bármiféle fokon is dolgozzék, hanem az egész magyar közvéleményben is, amely öröm­mel, megnyugvással és bizalommal tekint a Te kiváló személyed működése elé. Azután Láng Gusztáv a Magyar Munkaadók Központja és a szakegyesületek nevében iid-

Next

/
Thumbnails
Contents