Magyar Gyáripar, 1935 (26. évfolyam, 1-12. szám) - Iparjogi Szemle, 1935 (29. évfolyam, 1-6. szám)

1935-01-01 / 1. szám

VI Magyar. «0PI CrVÁP IPA A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ NEK HIVATALOS LAPJA XXVI. ÉVF. BUDUPEST. 1935 JHMUTtR HÓ 1. SZTtM A MAGYAR GYÁRIPAR megjelenik minden hó 15-ón Nem tagok részére előfizetési ára egy évre ...............................P 12 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Akadémia ucca 1 Telefon: 242-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulékul kapják Egyes szám ára . . . . P 1*20 TARTALOM Oldal ID. CHORIN FERENC Halálának tízéves fordulóján Id. Chorin Ferenc ...................................................1 Változások a kormányban .......................................................2 A kartelilleték és a végrehajtási rendelet módosítása ... 3 Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Szövetségünk gyűjtése a Jugoszláviából kiutasított ma­gyarok javára. — Weiss Fülöp 75 éves. — Igazgatósági ülés. — Az érdekképviseleti reform. — A belföldi köl­csön meghosszabbítása. — A Munkaügyi Hivatal igaz­gatótanácsi ülése. — Hadirokkantak alkalmazása. — Használt kártyák újból való bélyegzése ..........................5 Gyáripari hirek: Tolnay Kornél ünneplése. — A százesztendős Löwy Dá­vid és Fiai-cég. — Az óbudai Duna-híd. — Bernát Ist­ván ünneplése. — A vállalati alkalmazottak nyugtaille­téke. — A 90 esztendős Ganz-gyár karácsonyi ünnepe. — Kitüntetés. — Vita az új ipartörvény 45. §-áról. — Lehet-e azonnali felmondási okot szerződésben kikötni? — Széntermelésünk novemberben. — Megrendelésgyüj­tés mezőgazdasági gépekre. — Igás és hasznos fogatok szépségversenye. — Az Üzlet jubileuma. — Az 1934. év válságmérlege. — Magyarország lakossága foglalkozás szerint. — Szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek védelme a Nemzetközi Vásáron. — A VII. Szegedi Ipari Vásár. — Esti kereskedelmi szaktan- folyam. — Állami kedvezmények. — Kivitel Paleszti­nába. —• A szaloniki mintavásár. — Uj gyártmányok - 8 Szociális politika: A MABI önkormányzati választások. — A be nem je­lentett, vagy késedelmesen bejelentett munkavállalók után kirótt késedelmi pótlékok. — Az OTI baleseti sebé­szeti kórháza. _ Az OTI és a Stefánia Szövetség együtt­működése. — Az OTI pestújhelyi kórházának építke­zése. — Az OTI kölcsönt ad Rákospalota vízvezetéki és csatornázási munkálataira. — Tbc-s kórházi osztály fel­állítása Szegeden. — Az OTI a balesetelhárítás nép­szerűsítéséért ................................................... .... 13 Vámpolitika: A vámtarifa tízéves. — Magyar-osztrák tárgyalások. — Csehszlovákia külkereskedelme. — Az új román áru- esereegyezmény. — Magyarország külkereskedelmi for­galma 1934-ben. — Lengyelország ......................................15 Tíz esztendeje annak, hogy a magyar közélet leg­jobbjai, a politikai és gazdasági élet vezető emberei utolsó útjára kísérték Chorin Ferencet. Utolsó útjára: mintha az ő távozásával most már végleg és visszavon­hatatlanul letűnt volna az a régi Magyarország, mely a negyvennyolcas forradalom lángjai között eszmélt önnön erejére s a kiegyezés utáni időkben a kiküzdött alkot­mányjogi garanciák birtokában lendítette a maga nagy­szerű szellemi és anyagi képességeit a kiteljesedés felé. Ennek a korszaknak klasszikus tanúja, hivatott építő­művésze, ideáljainak magisztrális tanítómestere volt Chorin Ferenc s az ő halálával zárultak le a korszak történetének dokumentumai s véstük címerét megfordítva a kőlapon. A régiek közül még Apponyi Albert gróf járt közöttünk. Szellemi emelkedettségének nagyszerűségével példázva a kort, melynek törekvései, eszméi katedrálisi méretekre magasították a nagy magyar államférfi egyé­niségét; de mert a kiegyezés utáni korszakban a közjogi ideálok mellett és épen e közjogi ideálokban gyöke- redzve egyenrangú szerepet játszottak a közgazdasági törekvések: Chorin Ferencnek, e korszak adaequat kife­jezőjének távozásával vált sokunknak igazán tudatossá, hogy Magyarország aranykora elmúlt: s amit Széchenyi álmodott, amit Deák megmívelt, amit az Eötvösök, Ke­mény Zsigmondok, Tiszák, Ghiczyek, Andrássyak, Szi­lágyi Dezsők tekintély rangjára emeltek, az nincs már többé. Tán négy esztendő sem mult el a kiegyezés után, hogy Chorin Ferenc, a 29 esztendős aradi fiskális, kép­viselővé választatván, közéleti pályája útján elindul. Szebb, harmonikusabb, egy nagy tehetség minden kvali­tásának kifejtésére alkalmasabb pálya Chorin Ferencénél el sem képzelhető. Kinek adatik meg a szerencse, hogy nevelése, hajlamai, álma, egész belső lénye, (de csodamód még tán testi megjelenése is) harmóniában legyen mind­azzal, ami legjava törekvést kora produkál s egy szépen élt élet során, komoly küzdelemben érettük, megérje ez 1

Next

/
Thumbnails
Contents