Magyar Gyáripar, 1937 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

GYÁRIPAR* A MAGYAR. GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ NEK HIVATALOS LAPJA xxvnt. ÉVF. BÚD HP EST, 1937 JRJSlUHR HÓ 7. SZHM A MAGYAR GYÁRIPAR megjelenik minden hó 15 én Nem tagok részére előfizetési ara egy évre ..................................P 12 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Akadémia ucca 1 Telefon: 1-242-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulékul kapják Egyes szám ara . . . P 120 TARTALOM Oldal Szemle: Ipartanács. — Arviasgálat, kartelbizottság. — A pénzügyminiszter a gyáriparról.....................1 Az Országos Iparügyi Tanács tagjainak kinevezése 3 Bornemisza Géza miniszter a racionalizálásról . . 7 Gyáriparosok Országos Szövetsége: A légvédelem problémái. — Id. Chorin Ferenc emlékezete. — Üjabb akció az állástalan fiatal­ság elhelyezésére. — A papír forgalmi adóvált- ■sága. — A nyugdíjpénztárak betétje a Pénzin­tézeti Központnál. — A csendrendelet és a gyá­rak. — A gyáripar és a koldusakeió. — Az 1937. évi koményfabehozatali keretek megállapítása. 8 Gyáripari hírek: Az 1937. évi Budapesti Nemzetközi Vásár. — Néhai Hegedűs Sándor emlékezete. — Az Egye­sült ízzólampagyár 300.000 pengős alapítványa egy új műegyetemi tanszák felállítására. — 48 órás munkahét a textiliparban. — Sipőcz Jenő főpolgármester halála. — Az Országos Mezőgazdasági Kamara új igazgatója. — Micseh Andor halála. — A kartellbizottság újjászerve­zése. — Kitüntetések és előléptetések. — Szávay Gyula síremlékének leleplezése. — Kendelet az árak ellenőrzéséről. — Az iparügyi minisztérium új ügy- és személyzeti beosztása. — A budapesti vil.anyfelszerelők stb. ipartestületének jubi­leuma, — Üj kormány főtanán.-os. — Magyaror­szág széntermelése november hónapban. — Jubi­leum. — Az illetékezés egyszerűsítése. — Az ipar- fejlesztés Angliában. — A Magyar-Ausztriai Fa­bizottság új minimálárai. — Az Általános Szesz­ipari Közlöny jubileuma. — A Közmunkák Ta­nácsa és a telepengedélyezések. — A magyar traktor 12 éves diadalútja .....................................11 Vámpolitika: Arucsereegyezményiink Jugoszláviával. — Az új magyar—csehszlovák egyezmény. — Külkereske­delmünk mérlege 1936-ban......................................17 Szociális politika: A baleseti VI. veszélyességi táblázat. — A bal­esetig kártalanításra igényt adó foglalkozási be­tegségek. — Munkaidő- és munkabérmegállapítás. 18 Közgazdasági irodalom: Adótehermegoszlás. — Hungarian Export — 1937. 20 SZEMLE Az ipar adminisztrálása gőzerővel megindult. Rövid néhány napon belül három bizottságot is neveztek ki, me­lyeknek az a feladata, hogy a gyáripar ügyeit jobban, bölcsebben csinálják, mint ahogy eddig a gyáripar maga tudta csinálni. Hogy a gyáripar ma legalább 300.000 munkást és tisztviselőt foglalkoztat és a hozzá­tartozóikkal együtt 750.000 embernek ad kenyeret, hogy a gyáripar ma közvetve és közvetlenül az ál­lami költségvetés egyik legerősebb oszlopa, mely nél­kül az országot elképzelni sem lehet, hogy a gyár­ipar a magyar városi kultúra éltető eleme, ke- nyere-vize s hegy a magyar szociális biztosítás épülete áll és bukik a magyar gyáriparral ... ez mind eltör­pül amellett a kormányzati szándék mellett, hogy a gyár­ipart adminisztrálják, tanáccsal lássák el, megrendsza- bályozzák, mozgási szabadságában korlátozzák s ami egyéb jóra még a megalak ított és még alakítandó ta­nácsok és bizottságok hivatvák. Az Ipartanács új intézmény, olyan időben kreálták, amikor az ország ve­zető szellemei át voltak hatva az ipar nemzetfenntartó és kultúrateremtő hivatásától; ezt a felfogást Wekerle Sándor, Szterényi József tanításait a gyáripari munka magasabbrendűségéről, mentette át az Ipartará s a há­ború utáni korszakra s mű’ ödött tovább igen emelke­dett szellemben távol a napi politikától, szép harmóniá­ban egyesítvén az ipart és mezőgazdaságot, munkaadót és munkást. Minthogy ez az Ipartanács független volt a minisztertől, természetesen nem is adminisztrált, nem is rendszabályozott, egyedül azt nézte, hogyan segíthetné az ipáid a munkájában, hogyan háríthatná el útjából az akadályokat, melyeket az adm'nisztrácó elébe rakott, így működő Iparía- ácsot az adminisztráció korszaka nem használhatott, el kellett kü deni s helyébe a minisz­tériummal szoros kapcsolatban, perszonális unióban lévő Ipartanácsot szerveztek meg, különböző osztályokba skatulyázván be működését (lásd pld. közszállítási osztály). Az új Ipartanács a napokban megalakult és első ülésén

Next

/
Thumbnails
Contents