Magyar Gyáripar, 1941 (32. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-20 / 1. szám

GVÄPIPAP A MAGYAR. GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA XXXMI. EVF. BUDAPEST, 1941 JANUÁR 20 1. SZÁM A MAGYAR GYÁRIPAR megjelenik minden hó 20-án Nem tagok részáre előfizetési ára egy évre ................,............... P 12 Szerkesztőság ás kiadóhivatal: Budapest, V., Akadémia-utca 1 Telefon: 124-218 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulékul kapják Egyes szám ára . . , . f s P 1.20 TARTALOM 014*1 A leventeoktatás szabályozása és a nyáripar ... 1 A vasúti larifabizottsáa ülése....................................4 Ipari anyag gazdálkodás ...........................................5 / Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Idősebb Chorin Ferenc emlékezete — Az erdélyi gyáripar problémái — A Magyar Tégla- es Agyagárugyárosok Országos Egyesülete — Az ügynökök kereseti adójának levonása — A zsidó- törvény 18. §-ának végrehajtása — Megjelent a flzakképzettségi jegyzek ........................................6 Gyáripari hírek: IIlyefalvi I. Lajos az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa — Az iparfejlesztési törvény meghosszabbítása — Hubert Ernő halála — Ki­nevezéseik a Kereskedelmi Hivatalban — Erdélyi Államkölcsön — A Gyáripar halottjai — Vitéz Gyulai Tibor a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara miniszteri biztosa — Gyári karácsonyfa- ünnepek — Gyáriparunk helyzete 1939-ben — A faipari anyaggazdálkodás új rendje — Közös eladási ezervek adózóea — Pályázati hirdetmény ipari munkásjutalomra — A külföldi hitelezők­kel szemben fennálló tartozások kamata — 1941. évi honvédnaptár — Bányászati termelésünk értéke 1939-ben — A vállalati étkezdék egy tál étel kötelezettsége — A családpénztárak vezetői­nek adókötelezettsége — Tájékoztató az egyenes adókról, forgalmi adókról és illetékekről — A Magyar Tudakozó Egylet — Kiállítás San­tiago de Chilében — Jugoszlávia gazdasági helyzete 1940-ben — Az IPOK jelentése — Ro­mánia bányászata és ipara — A MEFHOSz újszerű idegenforgalmi akciója — A nagykeres­kedelmi árak indexszámai a múlt év végén — Keraskedés és adás-vétel közvetítése — A ke­reskedelmi nyomtatványok és a cenzúra — A lipcsei tavaszi vásár--Szoba játékok készitése 9 Vámpolitika: Gazdasági tárgyalások Törökországgal — Fize­tési forgalom a Németország által megszállt területekkel — Szlovákia fakivitele Magyaror­szágba 1940-ben ..................................................15 Alevenleoktatás szabályozása és a gyáripar A honvédelmi törvénynek a leventekötelezettségre vonatkozó rendelkezéseivel Szövetségünk igen behatóan foglalkozott. Ez érthető, hiszen az iparvállalatok jelen­tős számú leventeköteles korban levő alkalmazottat fog­lalkoztatnak és a zavartalan termelés fenntartásához fűződő érdekeket számba véve nem közömbös az, vájjon a leventeköteles alkalmazottak oktatási ideje hogyan van megállapítva. Kétségtelen ugyanis, hogy ha az üzemből a rendes munkaidő alatt a leventeköteles alkalmazottakat kivonják, a visszamaradó munkások munkateljesítménye körül is zavarok keletkeznek. Ezenkívül a gyáripar szem­pontjából azért is nagy jelentősége van a leventekötele­zettségre vonatkozó jogszabályok tartalmának, mert hi­szen a honvédelmi törvénynek idevágó része külön intéz­kedéseket tartalmaz arra nézve, hogy a nagyobb mun­káslétszámot foglalkoztató iparvállalatok mennyiben és milyen módon vehetők igénybe a leventeoktatással össze­függésben felmerülő költségek viselésére. A Budapesti Közlöny január 19-iki számában meg­jelent 60.000/1940. H. M. rendelet részletes végrehaj­tási intézkedéseket tartalmaz a honvédelmi törvény II. részének 1. címe alatt szabályozott leventekötelezettségTe nézve. A rendelettel alkalmunk volt tervezet formájában foglalkoznunk és arra megtettük észrevételeinket. Ezek­nek körülhatárolásánál különös figyelemmel voltunk arra, hogy a leventeoktatás milyen nagy jelentőségű nemzetvédelmi szempontból, mennyire értékes a terme­lés vitelénél szükséges társadalmi összhang megterem­tésére irányuló törekvésekben, végül természetesen arra is tekintettel voltunk, hogy a leventeoktatásnak szá­molnia kell az üzemekben fennálló munkaidővel és munkarendszerrel. örömmel állapíthatjuk meg, hogy a megjelent vég­rehajtási utasítás a leventeoktatás idejének megállapí­tása tekintetében lényegében érintetlenül hagyta a

Next

/
Thumbnails
Contents