Magyar Gyáripar, 1943 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-20 / 1. szám

GYÁRIPAR mii ran iTfitm—»■■iiiirrTniiMiaa^gsMgaMPiniw11 miiiiiiirrireíxzmasmmji ni— imiiiiM—asmagM—i A MAGYAR GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA XXXIV.EVE. BUDAPEST, 1943 20 1. SZÁM A MAGYAR GYÁRIPAR msgjslsnlk minden hó 20-án Nem tagok részére előfizetési éra egy évre ........................................ P 12 Sz erkesztóság és kiadóhivatalt Budapest, V., Akadémia-utca 1 Telefon: 124-218 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági Járulékul kapják Egyes szám ára....................P 1.20 Mf iüfiki Az új esztendő első napja súlyos csapást, mély gyászt hozott a magyar közélet, a közgazdasági világ s a gyáripar számára. Hosszú szenvedés után, hetven- egyedik évében elhúnyt Hegedűs Lóránt titkos taná­csos, volt pénzügyminiszter, felsőházi tag, a TÉBE el­nöke s a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke. Jellegzetes egyéniség, színes lélek, fényes elme távozott vele a földi világból. Ezek a jel­zők azonban távolról sem jellemzik elegendőképpen az elhúnyt kivételes jelentőségét. Ha gondolatban áttekint­jük pályafutását, megelevenítjük gyors és szabatosan célba találó mondatait; visszaemlékezünk sziporkázó szellemének számtalan megnyüvánulására; magunk előtt látjuk újságcikkeinek, tanulmányainak, könyveinek tar­talomra és tárgyra egyaránt gazdag, változatos sorát: akkor olyan férfiú alakja áll előttünk, akiről méltán el­mondhatjuk, hogy lángelme volt s ezt annál inkább mert pontosan ráillik a lessingi meghatározás is: »Genie ist Fleiss!« Valóban, Hegedűs Lóránt szellemi nagyságának csak egyik tényezője volt istenáldotta te­hetsége; a másik, hogy ezt megbecsülte, első ifjúságá­tól kezdve szakadatlan tanulással, fáradhatatlan s olyan önmagát emésztő felelősségérzettel végzett munkával, mely lényegesen hozzájárult fizikuma megőrléséhez. Hegedűs Lóránt épp oly mestere volt a politika tudományának, mint a szépirodalomnak; a pénzügyek­nek, mint a gyáripart érintő összes kérdéseknek. Hoz­zászólásai, tanulmányai villámgyorsan felfogó, habozás nélkül ítélő férfiút mutattak. Nem is kétséges, hogy elméje könnyedén igazodott el a legkülönbözőbb s a legbonyolultabban összetett témák között. Ám, amit a nyilvánosság tőle hallott és olvasott, az leszűrt és kikris­tályosodott eredménye volt fáradalmas vizsgálódásnak, sokszor gyötrő tépelődésnek. A szellemi rakétákat ere­gető Hegedűs Lóránt mögött évtizedek óta ott láttuk a nagy töprengőt, a kutatót, a felelősséget rendkívüli mértékben átélőt, amint főként pénzügyminiszteri mű­ködése után oly nyilván megmutatkozott. Mi, magyar gyáriparosok, azzal kétkedhetünk, hogy jól ismertük az elköltözőttet, sikerei teljében és magyar lelkének kétségei között egyaránt. Közgazdasági pályáját itt kezdte, mint a Magyar Gyáriparosok Orszá­gos Szövetsége ügyvezető igazgatója. Itt tanulta meg­ismerni és becsülni azt a termelő és teremtő munkát, me­lyet a magyar ipar úttörői nehéz viszonyok között a kö­zös vámterületen az osztrák versenynek kitéve egy nagy Monarchia bürokratikus és hadigépezete által mellőzve, de az iparosodás jövője iránt törhetetlen optimizmussal eltelve végeztek. Ez a »derűlátás« — hogy a Hegedűs Lóránttól alkotott kifejezést használjuk — megbecsül­hetetlen támaszt, majd vezért kapott benne, aki falaink között nemcsak kiváló képzettségű közgazdának, ha­nem kitűnő szervezőnek is bizonyult. így fáradhatatla­nul erősítette a közvetlen érintkezés szálait a fővároson kívül a vidék gyáriparosaival is; hosszú utakat téve fel­kereste őket Nagy-Magyar ország legtávolabbi helyein, különös figyelmet fordítva szívéhez nőtt Erdélyére; s mig gondosan számba vette a legjelentéktelenebbnek látszó kívánságokat, közvetlen és derűs egyéniségének varázsával is erősítette a lassan izmosodó ipar szolidari-

Next

/
Thumbnails
Contents