Magyar Gyáripar, 1944 (35. évfolyam, 1-8. szám)

1944-01-20 / 1. szám

PAH ZW ■nwiiiiiiPWiMrwr A MAGVAD. GYÁRIPAUOSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ NEK HI\AXALOS LAPJA XXXV, EVE. BUDAPEST, 1944 J7UVM7ÍR 20 1, SZtfLM A MAGYAR GYÁRIPAR megjelenik minden hú 20-án Sem tagok részére előfizetési ára egy évre .................................. P 12 S zerkesztőség és kiadóhivatal i Budapest, V., Akadémia-utca 1 Telefont 124-218 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének taglal tagsági lárulékul kapják Egyes szám ára.................P 1.20 TARTALOM! Ipar és hitd&zervezet . .......................................1 A magyar társadalombiztosítás ötven éve ... • 4 Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: Az értelmiségi alkalmazottak bejelentése — A Szabadidő Központ értesítése — Uj adójavas­latok — Az összeférhetetlenségi törvény reví­ziója — Az alkalmazottak nyugtaidetéke — Uj anyagszükségleti lapoik rendszeresítése honvéd­ségi megrendelésekhez...................... 5 Gyár ipari hírek: A búza értéke örök — Vinnay Géza halála — A felújítási és utánpótlási tartalékok ügye — Kinevezések az iparügyi és kereskedelemügyi minisztériumban — Jubileum — Szabó Gusztáv kitüntetése — A beszerzési csoportok működése — Riehweisz Ferenc jubileuma — Iparégészség­védelmi és munkatudományi szemle — Díjked­vezményi jegyzék — Az iparfejlesztési törvény meghosszabbítása — Kitüntetések — A Richards Richard Rt. jubileumi évkönyve — A gyáripar 1942-ben — Ügynökök bekapcsolása a vaskeres­kedők áruellátásába — Névváltoztatás — Az utazók és ügynökök jutaléka — Képkiállítás — Levente falinaptár — Igazgatósági tagok fele­lőssége — A könyvelés és szervezés — Magyar- ország népessége — Külföldi menekültek ... 8 Szociális politika: OTI-új város — A napibérosztályok és az új járulékkulcs a tisztviselők öregségi biztosításá­ban — Nyugdíjas OTI-orvosok nyugdíjpótléka Uj napibérosztályok és új járulékkulcs a mun­kások öregségi biztosításában — Társadalom- biztosítási bejelentések — Uj napibérosztályok az OTI betegségi biztosításában — A november 29—december 12-i magasabb járulékok — Bai- esetbiztosítási joggyakorlat.......................• . 13 Köz gazdasági irodalom: Ungarisches Wirtschaftsjahrbuch 1943 — A gépgyárak egyesületének jubileuma — A eorsjá lék Magyarországon — Wilhelm Röpke könyv© magyarul ..................................., . 15 Ipar és hítelszervezet Knob Sándor dr. előadása A Pesti Hazai Első Takarékpénztár Rt. gyorsan népszerűvé vált előadássorozatának keretében! január 7-én Knob Sándor dr. vezérigazgatónk világította meg igen alaposan és behatóan az ipar és a hitelszervezet viszonyát. A rendkívül nagy érdeklődésre, amelyet a magyar közgazdasági élet az előadásinak előlegezett, jellemző, hogy a Hazai Takarékpénztár hatalmas pénz­tárterme zsúfolásig megtelt, mintegy haTmadféliszáz- főnyi közönséggel;. Ott volt többek között Pósch Gyula a Magyar Nemzeti Bank elnöke, Haggenmacher Hen­rik felsőházi tag a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, Szász Károly titkos tanácsos, dr. Schlick István államtitkár, a bankok, iparválla­latok vezetői és tisztviselői, stb., stib. Kállay Tibor dr. ny. pénzügyminiszter a Hazai Takarékpénztár a 1 elnök­vezérigazgató jónak bevezetőszavai után Knob Sándor dr. tartotta meg előadását, melynek gondolatmenetét a következőkben ismertetjük: Ha az ipari termelés és a hitelszervezet viszonyá­nak lényegét kell megállapítanom — kezdette I— ezen a helyen nem lehet illetékesebb és méltóbb valakit segítségül hívni, mint a Pesti Hazai Első Takarék- pénztár Egyesület megalapítóját, Fáy Andrást, aki a »Pes time gyei köznép számárai felállítandó« takarék- pénztár tervéről szóló munkájában a következőket mondja: »A takarékpénztárak, mint a tenger az apró folyó­kat, felfogják a szorgalomnak megtakargatott filléreit, ezrekre, milliókra gyűjtik azokat és mint amaz egye­sülten, könnyen viszi hátán a terhelt hajókat; úgy hordják ezen; meggyüjtött pénzek a nemzet jólétét, gazdagságát, segítik a nemzeti ipar nagyobb- vállár latait, a kereskedés és a termesztésnek minden ágait.« A nagyipari termelés és & szó modem értelmében vett hitelszervezett a kapitalisztikus fejlődés, a kapita-

Next

/
Thumbnails
Contents