Magyar Kárpitos Ipar, 1935 (25. évfolyam, 11-24. szám)

1935-06-01 / 11-12. szám

A ^ XV. évfolyam f 3 <LcAukH ■of**' <-yr "VL <£■ i .yyr^M, c im &*?$■ >Jr-W-­mm ,^a*rJ!«W«SOTW>* 11 — 12. szám VIAGYAR KÁRPITOS IPAR BUDAPESTI KÁRPITOSOK, KÁRP1TDISZ1TŐK, GOMBKÖTŐK .PASZOMÁNYOS OK ÉS PAPLANOSOK IPARTESTÜLET Kiadóhivatal; Megjelenik havonkint kétszer Vilmos császár-ut72.11. ern. HIVATALOS KÖZLÖNYE Felelős szerkesztő : Telefon : 228—26. Főszerkesztő : BARTA ARTUR KENDI LÁSZLÓ f Schwarz Izidor aranyko- szorus paszományos és gombkötő mester arcké­pét leleplezték május 8-án az ipartestületben tartott diszülés keretében. Barta Artur ipartestületi elnök üdvözlő szavai után Scchwarcz József szakosztályi elnök fel­kérte Seiler Jenő paszományos mester kartársat1, hogy tartsa meg az ünnepi beszédet. Seiler igen magasan szárnyaló szónoklata foglalkozott Schwarz Izidor ipartestületi valelnök, a paszományos szakosz­tály diszelnökének köztevékcnységével, majd lelep­lezte az egyedüli aranvkoszorus paszományos és gombkötőmester igen jól sikerült arcképét. A fővá­ros nevében dr. Zoltay, a budapesti kereskedelmi és iparkamara nevében dr. Lipcsey, az országos Szövetség nevében Szilágyi Aladár a fiatal mes­terek nevében Kendi László a szakosztály nevé- lien Schwarcz József ünnepelték Schwarz Izidort. Az arckép leleplezés befejező akkordjaként Barta Artur ipartestületi elnök virágcsokrot, nyújtott ál az Ünnepelt bit\• sém-k. majd Schwarz Izidor meg­hatott hangon mondott köszönetét. Az arckép le­leplezést közvacsora követte, melyen a paszomá­nyé» szakma úgyszólván minden művelője hitet lett ari-ol a tiszteletről és szerotetről, mellyel a szakma díszét övezik. Bornemisza Géza keres­kedelemügyi miniszter a kézművesipari kérdések­ről. A képvisolőházban a kereskedelemügyi tárca költ­ségvetésének bizottsági tárgyalásánál elhangzott kis­ipari vonatkozású felszólalásokra az alábbiakat mondta a kereskedelemügyi miniszter: V vasárnapi munkaszünet kérdését — úgymond a kereskedelemügyi miniszter — legközelebbi ren­deleti utón szabályozza olyképpen, hogy a téli ,Jrá^apokb:m__teIjes legyen a munkaszünet, a nyá­Séta a Nemzetközi Vásáron. V/. utóbbi évek szokása szerint beszámolok a i/< tkö/.i vásárról. Minket, kárpitosokat természet­im l»*g a V.ásár kerete elrendezésé, épületei ér­ékeinek. Ezekkel akarok a jelen esetben is foglal- |H|ni. \ mesterképző tanfolyamon különös súlyt he­günk arra, hogy az anyagismeret alapján meg- Ijuk az anyag célszerű felhasználását, másrészt fwéptan törvényeinek helyes alkalmazását. Sétám- * ezek a szempontok fognak vezérelni és ezen talapon teszem tanulmány tárgyává magát a kiál- jMflil, a további bírálatot kartársaim egyéniségére §p§im. jjlult évi cikkemben hangsúlyoztam, hogy a kiál­• s zsúfoltsága és szintelensége kedvezőtlenül hat átogatókra. Az idei jubiláns kiállításon ebben nem hiba. Széles úttestek és színes építményekben gaz­volt a kiállítás. \idjuk, hogy a széptan törvényei a forma, a , a [díszítés külön-külön és együttes összhangjából Brithatók meg. Szól ez magára a keretre úgy, mint ■egyes részletre is. Ha az összhangból indulunk meg kell állapítanunk, hogy a keretben elhelye- I’; épületek a térben az egyensúly törvényeinek nem ' ’ ltek meg. Röviden: a különböző méretű épüle- elosztásában nem volt meg az összhang. Meg­zott rajta a kezdő kísérletezési akarat és bi­• ;y a szigorú biráló szemüvegén nézve egyik épü­j színezése erőteljesen hátrányára volt a szemben, \ a szomszédságában levő épületnek. Ennyit ál- nosságban. A kiállításnak voltak sikerült alkotásai. így az el­ismerés meleg hangján kell megemlékeznünk az Elektromos Müvek, de különösen a Gáz Müvek pa­vilonjáról, amelyek külseje, nyugodt színezéssel, bel­seje az alapterület dobogó és emeletes építésével, klasszikus, de modern beosztásával, lágy, meleg szin- ha'ásával nemzetközi vonatkozásban is sikerült al­kotásnak bizonyult. Még a kiállítási terület alap­rajzi elhelyezésében is szerencsés volt. A Goldberger pavilion, méretében, az épület alap-5* rajzi formájában, lágy szinhatásában ép úgy, mint belső eloszlásában, csoportosításában, anyagainak vá­lasztékos kirakati művészi elrendezésében, szinhatá­sában — amit főleg mesterséges világításával ért el —, méltán hirdeti Fa'us Elek művész különleges tehetségét. E pavilion területi elhelyezése azonban szerencsétlen volt. a kiállítás szempontjából. Ha ez a pavilion a bejárati úttesten keresztben lett volna el­helyezve a texlilpavillon helyén úgy egész más ha­tást gyakorolt volna a látogatókra. Szenzációsnak mondható a Weisz Manfréd féle Globus pavilion, amelynek szerencsés alaprajzi el­helyezése, művésziesen tagositott formája összhang­ban volt belső beosztásával és a kiállított tárgyak panorámaszerü, oktató, mesélő elrendezésével. E pa- villonnál erősen érezhető úgy Vei its építész építő tu­dása, mint Szabó Ödön művész lelkének megnyi- milatkozása. A Tudor Accumulator pavillonjy. dacára a másod­lagos elhelyezésnek, formában és színben a kiál­lítás egvik attrakciójának nevezhető. Az épület for­májával, színes boritó anyagával igen sikerült al­kotás volt. Fokozta még a színek hatását az a játék, amellyel a mesterséges világítást kezelték. Ez a munka Kántor István építőművész alkotó erejét, di­cséri. A GyOSz. pavillonja megoldásában, formában, szin- Ixm ás díszítésben egyenesen a célszerűség lóg­tok eletesebb példánya volt. Kis Géza építész épí­tő tudásán kívül fejlett gyakorlati érzékéről tett tanúságot. Ennyit nyagyjából azokról az épületek­ről, amelyek sikerűiteknek nevezhetők. Elrettentő példának mutathatunk rá azokra a pa­ri Ilonokra. amelyek hatalmas méreteik dacára épen a széptan törvényeinek figyelmen kívül hagyásával rontották a kiállítás összképét, és károsan befolyá­solták az építmények hatását. Épületek, amelyeknek nincs lábazatuk, törzsük és befejezésük, telőjük: épületek, amelyeknek ablak­nyijai és bejárati kapunyitásai nincsenek koresz­fl oletta-vászon, matracgradSi, iineg, jutavászon és heveder igolcsóbb beszerzési forrása „Pannónia" TEXTILKERESKEDELMI VÁLLALAT K. F. T. BUDAPEST, V., SAS-U. 20-22. Telefon : *23-5—33 íVltumvu ' cf~± J J Kárpitos, Kárpitdiszitő, Gombkötő, l’a-:o nvos és Paplanosmeslerrk Országos Szöuet- Pv jimius hó 12-én, (szerdán) esti q órai -deilel, az Ipartestület tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését, lyre a Szövetség összes tagjait ezennel meg- juk. Napirend: i.) ip3A évi jelentés, >. :■ i()3'|. évi zárszámadás és a felmentvény , ga lása fölötti határozathozatal, ,'?.i i ()35. évi költségelőirányzat, V) Tiszlujitás. Választandó: i főtitkár, 7, nyvtáros, i pénztáros, 3 jegyző. 3 háznagy, gazda, 20 választmányi rendes tag, io 'asztmányi póttag. 3. Esetleges indítványok. Rudai>cst, iq35. május hó ag-én. S-őnyi Sándor sV. Szilágyi Aladár sk. _____főjegyző-________________elnök.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents