Magyar Kő- és Márványujság, 1907 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-01 / 1. szám

STEIN- und МЙН SZAKLAP AZ ÖSSZES ÉPÍTŐIPAR ÉRDEKEI SZAMARA. FACHORGAN FÜR DIE INTERESSEN DER GESAMMTEN BAUINDUSTRIE. Megjelen minden hó 1-én és 15-én. Erscheint am 1. und 15. eines jeden Monats. ELŐFIZETÉSI ÁR: Kiadó — Herausgeber PRÄNUMERATIONSPREIS : Egy évre 12 к, fél évre 6 к, negyed évre 3 k. M A Z Z I LUIGI. Ganzjähr. К 12, halbjähr. К 6, viertel# К 3. HIRDETÉSEK: Szerkesztő — Redacteur INSERATE: Megegyezés szerint. ULTMANN S ===== Nach Übereinkommen. ===== Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, YII., Rottenbilier-utcza 13. Redaktion und Administration. TELEFON 52-52 -------------------------------------------------------4MWf--------------------------------=----------------------TELEFON 52—52. Építői parbank, Bauiridu$triebank. Hazánknak legtökéletesebb és legfejlettebb ipar­ága az épitési ipar, melyet azonban a legutóbbi időben többféle kedvezőtlen körülmény: különböző munkás- mozgalmak, fenálló kartellek veszélyeztetnek. Ezen ba­jokat tehát okvetlenül meg kell szüntetnünk nemcsak magáért az építőiparért, hanem a kisipar érdekében is. fosztva. A • legtöbb iparágban most fenalló Kartellek ugyanis teljesen elnyomják a kisipart is, lehetetlenné teszik annak fejlődését, mert a kismarosok az által, hogy a nyersanyagot drágán vásárolják és nem rendelkeznek azon eszközökkel mint a nagyiparosok, természetesen nem tudnak ezekkel lépést tartani s igy vérző szivvel látjuk, hogy a kisiparosok nagy része a tél beálltakor a munkát egészen beszüntetni kénytelen, miáltal a Kü­lönben is szűkös kenyerüktől teljesen meg lesznek Sürgős dolog tehát, kisiparosainknak s különösen épitési iparosainknak a tisztességes megélhetést bizto­sítani, ez pedig csak úgy lehetséges, ba az építőipar­ban befészkelődött rákfenét, a kartelleket, kipusztitjuk. vódot kell nyújtani az épitési ipaiosnak, hogy az épitési cikkeket a kartelleken kívül álló vállalatoktól besze­rezhesse, vagy amennyiben ez nem lenne lehetséges, uj gyárak létesítését minden erővel elő kellene moz­dítani. Ilyen feladatok szolgálatára más államokban kü­lön intézmények, a legjobb hirnek örvendő virágzó intézetek állanak fenn, melyek a városok fejlődésére közhasznú tevékenységet fejtenek ki Fővárosunk azon­ban mely a nagyvárosok közt a legifjabb s rohamos fejlődésében ilyen intézetnek leginkább vehetné hasznát, ezideig még nélkülözi azt. A fent vá olt feladatok keresztülvitelére tehát oly intézetet kellene megalapítanunk, mely csakis épitési iparral foglalkoznék s mely tömeges építkezésekkel s egységes házbérelosztással a fővárosi lakásmizeriákat is megszüntethetné. Ez intézet bárkinek, kinek megfelelő helyen tehermentes telke van, vagy az építkezési költség 20%-át lefizeti, házat épit. Saját épitési irodát tart, a terveket elkészíti, a lakásokat kiadja s az építkezés megkezdése előtt az építtetőnek a házbérjövedelmet biztosítja. A házbér az építkezési költség arányában és a lakás fekvésének megfeleljen .rnégyzetméterenkint állapíttatnék meg. A házat teljesen# készen és a laká­sokat kiadva kapná meg az építtető: Tisztviselőknek vagy magánosoknak Budapest Der am meisten entwickelte und vollkommenste Industriezweig unseres Vaterlandes ist die Bauindustrie, deren Entwickelung aber in letzter Zeit durch manche ungünstige Umstände: diverse Arbeiterbewegungen, Kartelle etc. gefährdet wird, Diesen Misständen muss unbedingt abgeholfen werden nicht nur im Interesse dieser Industrie selbst, sondern auch im Tnterr-«?? d; • Kleingewerbes. Die in den meisten Industriezweigen jetzt herr­schenden Kartelle unterdrücken nämlich vollständig das Kleingewerbe und machen dessen Existenz un­möglich, denn der Handwerker kann dadurch, dass er das Rohmaterial nur sehr theuer anschaffen kann ohne über die Mittel des Grossindustriellen zu verfügen, mit diesem natürlich nicht Schritt halten, und so sehen wir es mit Bedauern, wie ein grosser Theil der Klein­gewerbetreibenden mit dem Eintritt des Winters die Arbeit einzusteikn gezwungen ist, wodurch er seines auch sonst magern Erwerbes ganz beraubt wird. Es ist also von besonderer Dringlichkeit unseren Kleingewerbetreibenden und besonders unseren Bau­industriellen die anständige Existenz zu sichern, dies ist aber nur so möglich, wenn die in der Bauindustrie sich eingenisteten Kartelle unschädlich gemacht wer­den. Man muss es den; Bauindustriellen ermöglichen die Baumaterialien von ausserhalb der Kartelle stehen­den Firmen zu beschaffen oder insofern dies nicht möglich ist, die Entstehung neuer Fabriken aus allen Kräften zu befördern. Für die Erfüllung solcher Aufgaben bestehen in anderen Staaten besondere, des besten Rufes sich er­freuende, blühende Institute, welche in der Entwicke­lung der Städte eine gemeinnützige Thätigkeit entfal­ten. Unsere Hauptstadt indessen, welche unter den Grossstädten die jüngste ist und in ihrer raschen Ent­wickelung eines solchen Institutes am meisten bedürfte, entbehrt zur Zeit noch ein solches. Zur Durchführung der oben skizzirten Aufgaben müsste also ein solches Institut gegründet werden, welches sich nur mit der Bauindustrie beschäftigt und welches durch Massenbauten und durch einheitliche Hauszinsvertheilung auch die Wolmungsmiséren der Hauptstadt beseitigen könnte. Dieses Institut würde jedem, der einen lasten­freien Grund, besitzt oder 20% her Baukosten einzahlt, ein Haus aufbauen. Dasselbe hätte eine eigene Bau-

Next

/
Thumbnails
Contents