Magyar Posta, 1927 (1. évfolyam, 1. szám)

1927-11-01 / 1. szám

A Magyar Posta Szerkesztőségének Miniszterünk előterjesztésemre hozzájárult ahhoz, hogy a postaszemélyzet továbbképzésének és önművelődésének hathatósabb előmozdítására, hivatalos kiadású szaklap is álljon rendelkezésre. Erre a célra a M. Kir. Posta Jogász és Mérnök- Tiszt­viselői Országos Egyesülete kiadásában eddig is értékes és érdekes tartalommal megjelent „Magyar Posta“ jelöltetett ki, amely ilyképen hivatalos kiadású szaklappá alakul át. E szaklapnak szerkesztésére és kiadására is a nevezett egyesület kapott megbízást és külön szerkesztő bizottság gondoskodik arról, hogy tartalma a komoly szaklap mérvét megüsse és mindenkor megtartsa. A lapnak külön műszaki melléklete a mérnök kartársak részére közöl majd technikai szakcikkeket. Midőn a lap most uj jellegében először jelenik meg, igaz örömömnek adok kifejezést a felett, hogy a postasze­mélyzetnek régi vágya teljesedik s hiszem, hogy a lap nemcsak a jogászok és mérnökök, hanem a többi postás kartársak között is el fog terjedni, a szakképzettséget ör­vendetes módon fogja fejleszteni és széles körben fogja a postásság összes kategóriáihoz tartozó tisztviselőket arra is ösztönözni, hogy szakcikkek Írásával maguk is hozzájárul­janak a lap változatos tartalmához. E reménnyel szivemben bocsátom útjára szerencsekivá- nataimmal az uj „Magyar Posta“ első számát. Demény Károly ■ r --------------------------------;— ———-----------------------------------------------------------------------—...? ­I. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1927. NOVEMBER HO 1. SZÁM MAGYAR PÓSTA MEGJELENIK ÉVENKINT NYOLCSZOÉí^A íjZÉRÉHSZTŐSÍW Ls KIADÓH®£A3AL: ELŐFIZETÉSI ÁR É,VI 8 PENG$ L, KRÍSZTkTáÍ-KÖRUT 12, SZ. MŰSZAKI MELLÉKLETTEL 12 PENGOy^v BUDAI POSTAPALOTA III. 321 * 70J TELEFON: Kr. 504—13 — MU^Mí^^GYEKBEN: Kr. 505—33 SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL A M. KIR. POSTA JOGÁSZ- ÉS MÉRNÖK TISZTVISELŐI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA FELELŐS SZERKESZTŐ: A TÁRSSZERKESZTŐ: \i tífl fi Örií SZÁNTÓ LAJOS ♦ PETAINEK JÓZSEF ' j M. KIR. POSTATANÁCSOS T M. KIR. POSTAFŐMÉRNÖK

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents