Magyar Posta, 1928 (2. évfolyam, 1-8. szám)

1928-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928. JANUÁR HÓ 1. SZÁM MAGYAR POSTA MEGJELENIK ÉVENKINT NYOLCSZOR A SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: ELŐFIZETÉSI ÁR É,VI 8 PENGŐ ^ L, KRISZTINA-KÖRUT 12. SZÁM. MŰSZAKI MELLÉKLETTEL 12 PENGŐ “ BUDAI POSTAPALOTA IV. EM. 425. TELEFON: Kr. 505—97 — MŰSZAKI ÜGYEKBEN: Kr. 505—33 SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL A M. KIR. POSTA JOGÁSZ- ÉS MÉRNÖK TISZTVISELŐI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA. FŐSZERKESZTŐ: Dr. ALKÉR SÁNDOR M. KIR. POSTAFŐIGAZGATÓ FELELŐS SZERKESZTŐ: A TÁRSSZERKESZTŐ: Dr. NAGY SÁNDOR ♦ PETAINEK JÓZSEF M. KIR. POSTATANÁCSOS. ” M. KIR. POSTAEÖMÉRNÖK. Munkavédelem. Irta: CSATTH BÉLA. m. kir. postafőigazgató, n. m. v. központi vezető. I. Ha életünk színpadán lejátszódó eseményeket látószemmel vizsgál­juk, lehetetlen, hogy észre ne vegyünk bizonyos jellegzetes eseményeket, amelyek — tűzcsóvaként fel-felbukkanva — lángbaborulással fenyegetik a nemzeti társadalmak békéjét. Ha megkíséreljük a kulisszák mögé pillantást, feltárul előttünk ezen események eredője, epicentruma, a szálak minden egyes esetben ugyanegy középpontba vezetnek — Moszkvába. Hol Anglia mérhetetlen gazdaságú iparának frontján — felidézve a múlt évi nagy sztrájkot —, hol Ázsia titokzatos gomolygásban ver­gődő milliós népének, a Mennyei birodalomnak önmagát marcangoló harcában; hol meg közvetlen szomszédságunkban vetnek lángot — ki­robbantva a bécsi júliusi forrongást, hol egyebütt ölt testet Moszkva aknamunkája. A legravaszabbul kieszelt támadások, amelyek — méltóan korunk ezen legtitokzatosabb sphinxének alattomosságához és vadságához — azon a ponton támadnak, amelyen legmegsebezhetőbb a polgári társa­dalom: a munka terén; tudva, hogy csakis az életfakasztó munka az egyedül járható út, amely meggyógyíthatja a világháború, de még inkább a forradalmak ütötte sebeket és hozhat megnyugvást a lelkekbe. Az élet megnyilvánulásai is az utóbbi évtizedek során gyökeresen megváltoztak. — Életszükségleteink gyarapodása, a termelés, elosztás, közüzemeink, miként a világítás, víz, vasút és posta bonyolult mechaniz­musa, melyeknek egyedüli éltetője a munka, mind-mind korszerű védelmi intézkedéseket igényelnek Moszkva gálád támadásaival szemben. A kiszámíthatatlan veszély, amely a közüzemek szünetelése követ­keztében a lakosságot, — tehát a közt — fenyegeti, az államok sorsáért

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents