Magyar Posta, 1931 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1931-01-01 / 1. szám

MAGYAR POSTA MEGJELENIK ÉVENKINT TÍZSZER . SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL ELŐFIZETÉSI AR ÉVI 8 PENGŐ ^ I. KÉR., KRISZTINA-KÖRUT 12. SZÁM MŰSZAKI MELLÉKLETTEL 12 PENGŐ ▼ BUDAI POSTAPALOTA IV. EM. 424 TELEFON: AUT. 505—97, — MŰSZAKI ÜGYEKBEN J. 454—43. SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. POSTAVEZÉRIGAZGATÓSAG MEGBÍZÁSÁBÓL A M. KIR. POSTA JOGASZ- ÉS MÉRNÖK TISZTVISELŐI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTÖ-BIZOTTSAGA. FŐSZERKESZTŐ: Dr. A LKÉR SÁNDOR M. KIR. POSTAFŐIGAZGATÓ FELELŐS SZERKESZTŐ: . TARSSZERKESZTŐ: Dr. NAGY SÁNDOR A PETAINEK JÓZSEF M. KIR. POSTATANACSOS. V M. KIR. POSTAFÖMÉRNÖK. A nemzetközi rádiójog. Irta: DIMÉNY MÓZES, m. kir. postafőigazgató. Droit international de T. S. F. Par Moise Dimény, directeur supérieur de poste Toy. hongr. L'auteur expose le projet du Comité iiiternational de la T. S. F. á Paris et les dispositions du Congrés tenu ä Liege entre le 22 et 26 septembre 1930. A „Magyar Posta“ 1929. évi első számában megemlékeztem a nem­zetközi rádiójog bölcsőjéről és egyúttal közzétettem a rádió-jog vitás kérdéseinek megvitatására a vezetéknélküli táviró párisi nemzetközi bizottsága (Comitéja) által egybehívott három kongresszus hatá­rozatait. Cikkem megjelenése óta a nevezett Comité természetesen tovább munkálkodott, egyfelől abban az irányban, hogy szervezetét új nem­zetközi bizottságok létesítésével kibővítse, másfelől pedig azért, hogy a rádió-jog mezején felvetődött vagy felvetett kérdéseket megvilágo­sítsa és az egyes nemzetközi bizottságokkal való megbeszélés után azokat az általa összehívott kongresszuson megvitassa és így a vég­leges megoldáshoz közelebb vigye. Az említett Comité, amint tudjuk, magánalakulat s így az általa rendezett kongresszusok határozatainak nincs kötelező erejük. Ezért azokat kívánság formájában további tárgyalásra, illetőleg elfogadásra az illetékes nemzetközi szerveknek (Nemzetközi Iroda, Nemzetközi Táviró (Rádió) Konferencia, Nemzetközi Munkaügyi Hivatal, stb.) vagy esetleg a szükséghez képest közvetlenül az érdekelt kormányok­nak küldi meg. Amint ebből látszik, a Comité csak előkészítő munkát végez, az általa kitermelt eszméknek, tervezeteknek elfogadását és végrehajtá­sát az illetékes szervekre bízza. • ^ (C\ i960 V. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1931. JANUAR HO 1. SZÁM

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents