Magyar üveg- és Agyagipar, 1903 (3. évfolyam, 1/48-23/70. szám)

1903-01-01 / 1. (48.) szám

A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCZELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE. A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP AZ ÜVEG- ÉS PORCZELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA UNGARISCHE GLASINDUSTRIE UND KERAMIK ^Tétéin I ORGAN DER UNGARISCHEN GLAS-, THON-, PORCELLAN-INDUSTRIE UND KERAMIK FACHBLATT FÜR DIE GESAMMTE MARMOR-, STEIN- UND ZIEGELINDUSTRIE ORGAN DES LANDESVERBANDES DER GLAS- UND PORCELLANWAARENHÄNDLER UND GLASER Előfizetési ár: Negyed évre .......................... 4 korona Fél évre .................................. 8 » Egész évre ............................... 16 » MEGJELENIK MINDEN HO 1. ÉS 15-ÉN. Felelős szerkesztők : Ifj. GARAI KÁROLY és ZSOLNAY MIKLÓS SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Redaction und Administration : Budapest, VII., Damjanich-utcza 32. sz. HIRDETÉSI ÁRAK : egész oldal 80 korona, fél oldal 40 korona, negyed oldal 20 korona. — Nagyobb megrendeléseknél árengedmény. INSERTIONS-PREISE: ganze Seite 80 K-, halbe Seite 40 K., viertel Seite 20 K. — Bei grösseren Aufträgen entsprechender Rabatt. Karácsony. A Megváltó születésének szent ünnepén, a Híélyet nyomon fog követni egy uj esztendő Születésének ünnepe, hálatelt szívvel köszönjük közönségünknek azt a meleg érdeklődést, a melyet irántunk tanúsított és igazi lélekkel kívá­nunk olvasóinknak boldog ünnepeket és az eddigieknél szebb, jobb, áldásosabb esztendőt. Maholnap harmadik évfordulóját fogjuk meg­ünnepelni lapunk születésének és a nagy munka­közben, a melyet perezre se lankadó buzgalom­mal végeztünk, hogy adott programmunknak megfelelhessünk és közönségünk jogait meg­védelmezhessük, érdekeit előmozdíthassuk, min­denkor a pihenés édes érzése fogott el bennün­ket, a mikor közvetlenül szólhattunk barátaink­hoz. És a ránk köszöntő ünnep a legjobb alkalmatosságnak látszik, hogy a megszokott fárasztó munka keretéből kilépve, mi is együtt ünnepeljünk az ünneplőkkel. Fájdalom, nem sokan vannak, a kik nyu­godtan ülhetik meg a szent ünnepet. A Meg­váltó születésének csodás misztériuma két ezred­éve már, hogy a béke, megnyugvás, az emberi bűnök alól való fölszabadulás édes érzését hinti a lelkekbe, de az ünnep fényét régóta megtörte már a mindennapi élet ezer gondja. Az egész világot átalakító hatalmas evolúció mind távolabb esik érzésünktől, gondolkozásunktól, és az egyes emberekre, egyes társadalmi osztályokra nehezedő bajok súlyát sokkal jobban érezzük, mint a nagy események fölemelő hatását. A szív legmélyéből fakadó fohász, az istenség imádata közben is önkénytelenül oda száll lelkünk, a hol az em­berek földi dolgait intézik és a tulvilági üdvösség tanítása elvész abban a nagy igyekezetben, a melylyel az egész emberiség az élni tudás művészetét tanulja. Ez az oka, hogy még a legnagyobb ünne­peken is kis része jut a vallásos áhitatnak. A fúvó, a kalapács, a toll szünetelése közben is az élet küzdelmei nyomulnak előtérbe és hajh ! sokkal szebb karácsonyunk lett volna, ha a templomok túlzsúfoltsága helyett arról adhattunk volna számot, hogy a magyar is eljutott immár az Ígéret földjére: erős, öntudatos, büszke népe, törhetetlen nemzeti érzésű vezetője, önállósága, viruló közgazdasága, gazdag kereskedelme, hatal­mas ipara van. Az lesz csak az igazi karácsony, a mikor a magyar nemzetnek ez a Megváltója fog megszületni. Bizzunk benne, hogy nem sokáig kell már várnunk. A politikai élet egészségtelen alakulatai, a közgazdasági tényezők ezerszer tagadott, de annál ádázabbul folytatott harcza, a mindjobban terjedő nyomorúság végre is annyira megörlik a a nemzet türelmét, hogy a mindezt elnyelő és KRÄMER J. vasgyára ■­...........- Szinobányán (Nógrádmegye). — : Különlegességképpen gyárt üveggyári berendezéseket u. in. teljes gázfejlesztő-készülékeket. törő-műveket, csiszoló - készülékeket, üvesrmintákat, emelő karokat, csiszoló- korongokat, törő-t.nsákokat, merítő­kanalakat, kemencze-ajtókat rostélyo- kat és minden egyéb öntvényt rajz vagy minta szerint.

Next

/
Thumbnails
Contents