Magyar Üveg- és Agyagujság, 1905 (5. évfolyam, 1/96-24/119. szám)

1905-01-01 / 1. (96.) szám

. V. évfolyam.____________ Budapest, 1905. január 1. 1. (96.) szám. Magyar Üveg- és Agyagujság ,1989 (MAGYAR ÜVEG- ES AGYAG IPAR) A MAGYARORSZÁGI ÜVEG-, AGYAG-, PORCZELLÁN- ÉS KERAMIA-IPAR SZAKKÖZLÖNYE. A MÁRVÁNY-, KŐ- ÉS TÉGLAIPAR MINDEN ÁGÁT FELÖLELŐ SZAKLAP AZ ÜVEO- ÉS PORCZELLÁNKERESKEDŐK ÉS ÜVEGESEK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Előfizetési ár: Negyed évre ........................ 4 korona Fél évre ............................... 8 » Egész évre ............................ 16 * MEGJELENIK MINDEN HÓ 1. ÉS 15-ÉN. Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: ZSOLNAY MIKLÓS . ILLÉS JÓZSEF SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VII., Damjanich-utcza 32. sz. HIRDETÉST ÁRAK: egész oldal 80 korona, fél oldal 40 korona, negyed oldal 20 korona. — Nagyobb megrendeléseknél árengedmény. F oly ói % mlntaraktár. — UlanC aram, tóvárosi Fischer Emil uram. ugy is, mint az Üveg- és Porczellánkereskedők és Üvegesek Országos Egyesületének nagyrabecsült alelnöke, úgy is, mint minden derék, életrevaló tervnek a kezdeményezője, szállunk az úrhoz! Innen-onnan hónapok múltak el, hogy a választmányi ülésen a mintaraktárra vonatkozó inditvány elhangzott és habár azóta ebben az ügyben, fájdalom, semmi sem történt, mégsem hisszük szivesen, hogy ez a terv is dugába dűlt. Nem hisszük pedig azért, mert három ténye­zőnek a hozzájárulására okvetlen számíthatna az egyesület. Az egyik: maga az indítványozó, tóvárosi Fischer Emil, aki, ha valamit akar, komolyan akar, törik vagy szakad, de végére jár; a másik tényező: az egyesület, mely lelkesedéssel tette magáévá az kiditványt és a harmadik tényező: a gyárosok összesége, mely nagyrószben nem ide­genkedik ettől az akcziótól. Ha igy áll az ügy, hol feneklett meg hir- telenében ez az igazán életre való és szakmánkra, egyesületünkre nagy kihatású mintaraktár léte­sítése ? A késedelemnek egyetlen egy oka lehetett: a karácsonyi elfoglaltság. Ezen is túl vagyunk, jól vagy rosszul, átestünk rajta. És most már sürgősen kopogtat ennek az ügynek a megoldása, amit elodázni már nem lehet, nem szabad. Kérjük a mélyen tisztelt alelnök urat, legyen szives a nála megszokott körültekintéssel és ener­giával hozzálátni. Elévülhetlen érdemeket szerez vele magának, egyletünknek pedig sohasem remélt gyarapodást. Ha pedig olyan akadályok merü Actiengesellschaft für Glasindustrie ■-------- vorm. FRIEDR. SIEMENS. = PILKINGTON BROTHERS LIMITED. Em.Fürth’s Wwe & Sohn stb. czégek gyártmányainak eladása. BUDAPEST, VI. tek volna fel azóta, amelyek gátolják a terv keresztülvitelét, szíveskedjék nyilatkozni. Lapunk a legnagyobb készséggel áll rendelkezésére. A pittsburgl táblaiiveggyártás. A sok iparág között, mely Pittsburgot és az alleg- kaniesi völgyeket a világ egyik legnevezetesebb ipar-gócz- pontjává tették, az üveggyártás előkelő helyet foglal el. Legnagyobbszerüek a pittsburgi Plate Glass Company 10 vállalata, mely gépészetileg a legtökéletesebben van berendezve. Nyersanyagokul homokot, sómaradékot, szóda­kamut, mészkövet, faszenet és arzenikumot használnak. Kocsikon viszik az üzemrakodóba, mely a raktárban több tartály felett van elrendezve. A különféle anyagok a megfelelő tartályokba ‘ öntetnek, honnan a szükséges mennyiségben kétkerekű taligákba lapátolják; ezeket a mérleggépekhez viszik, hol súly szerint állapítják meg k. helyes adagokat. Azután az anyagokat kellőkép keverik és az olvasztó-kemenczékbe viszik. A keveréknek töjjK mint 50 százaléka homokból áll, mert a táblaüveggyártás­hoz használt homok majdnem tiszta silikat. A keverék olvasztása 44" átmérőjű és 3 láb mélységű agyagedények­ben történik. Minthogy ezen edények majdnem 1600 C fokú hőnek lesznek kitéve, az azok készítéséhez használt: agyag kiválasztásánál és megmunkálásánál kiváló gond szükséges. Az olvasztó-kemencze feneke egymagasságban van az olvasztóhely padlójával és minden olvasztó-kemen- czének tiz vízszintes agyaglapból készült tolóajtója van, minden oldalon öt, melyek emelőgép segélyével huzatnak fel. Az egész épület elsőosztályu égetett téglából épült. A. hengerművekben 5 ily kemencze van, melyek közül 3 állandóan üzemben van, a többi 2 tartalékkemencze. Miután a homok, sódarabok, szódahamu stb.-ből álló keveréket az olvasztó-tégelybe tették, utóbbi egy úgy­nevezett mamuthfogó által felemeltetik és egy a tetőn lévő — futódaru segélyével a kemenczébe helyeztetik. Az ajtókat becsukják és biztosítják, azután a gázfejlesz­tőt kinyitják, mire 15 óra múlva a keverék megolvadt késre kész. Erre az ajtót felhúzzák és a futódaru egv CZIKKEK közönséges és--------------------SOLIN - TÁBLAÜVEG• BORDÁZOTT (SCHNÜRL) ÜVEG’ TÜKÖRÜVEG. ÖNTÖTT TÜKÖR. NYERS ÖNTÖTT ÜVEG. TETŐTÉGLA- ÜVEGBÖL, CATHEDRÁL-ÜVEG, KE- RETLÉCZ. SIEMENS-FÉLE DRÓT­ÜVEG ÉS ÉPÍTÖTÉGLA STB. ° ° ° X* J 61 a

Next

/
Thumbnails
Contents