Magyar Vaskereskedő, 1906. július-dcember (6. évfolyam, 27-52. szám)

1906-07-08 / 27. szám

MAGYAR A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK felelős szerkesztő: KIADJA: MINDEN VABÁKNAF. BIBÓ ÁBMIN. A. SZEBKESZTŐSÉG; EldtfizeféjfcPár: Negyedévre 4 kor. | Felévre 8 koj. '|. Egész évre 16 kor. i--------- Epyos száy^úr» 10 fillér*.---------, Szerkesztősig,kiadóhivatal: ^ _ Budapest, VI. kér., Gyár~ute?fav64. szám, II. emelet. J , TELEFÍ>PrtSZAM ■ 318. _ VI. évfolyam, y/ Budapest, 1 L806. iulius 8. 27. szám.­___... Előfizetési felhívás. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy az elő­fizetési dijakat beküldeni szíveskedjenek. A kiadóhivatal. Az országos vas- és fémipari kiállítás ünnepélyes bezárása. Mi, akik mindig hű krónikásai voltunk az országos vas- és fémipari kiállítás folyó eseményeinek, bizonyos rezignáczióval végezzük hivatásunkat, amidőn búcsút kell vennünk ettől a magyar vas- és fémipar életerős, értékes demonstrácziójától. Valamennyiünknek a szakma köréből igaz örömet szerzett az a meleg, spontán érdek­lődés, melyet nemcsak a vas- és fémipar emberei, de a laikus közönség részéről is tapasztaltunk. A magyar közönség igazi bensőséggel fogadta, szeretettel támo­gatta ezt a kiállítást s az igazi siker magva éppen ebben rejlik. Az országos vas- és fémipari kiállítás egy darab élet, megfogható valóság volt a magyar ember álmaiból: bár minden iparág ilyen tartalmasán állhatna elő s mutat­hatná be fejlődésre való hivatottságát! Az országos vas- és fémipari kiállítás azt a reményt erősítette meg a magyar közönség lelkében, hogy néhány évtized mulva? talán hamarább, az országban minden elképzelhető UL-'-HUKMAVc vasáru beszerezhető lesz. Ebben a tfckiatelben is jelentős súlya volt a kiállításnak, eltekintve a szakmát ért nyere ségtől. A magyar közönség iparpártolási buzgalmát fokozta, az ország gazdasági jövőjébe vetett hitét növelte, ezért volt üdvös dolog ebben az időben, amikor a kedv és az érzés is mellé szegődött az iparpártolásnak, éppen a vasipar, mely a legszebb perspektívát nyújthatja, mutassa be erejét és versenyképességét. A kiállítás bezárása az illetékes körök s a nagy- közönség impozáns érdeklődése mellett folyt le. Az ünnepélyes bezárás 2-án délután 6 órakor történt. A kiállítás területén ez alkalomból, úgy, mint a megnyitáskor, Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszter helyett Szterényi József államtitkár jelent meg. Az állam­titkár fogadására a kiállítás területén megjelentek Frey Ferencz, a kiállítás elnöke; Komássy Ede alelnök; Biró Ármin titkár; Arányi Ignácz pénztáros ; Hegedűs Ödön, a kereskedelmi muzeum főfelügyelője; Vigh Albert, iparoktatási főigazgató; Lers Vilmos és dr. Szüry János miniszteri tanácsosok; Edvi-lllés Aladár, felső- iskolai igazgató; Oelléri Mór, kir. tanácsos; dr. Lessner Richárd, miniszteri titkár stb. Pontban hat órakor érke­zett meg a kiállítás területére dr. Szüry János minisz­teri tanácsos és Edvi-lllés Aladár kíséretében Szterényi József államtitkár, akit a kiállítás elnöke, Frey Ferencz a következő beszéddel üdvözölt: Begsb B«jrI ■ A STERMAMN IGNACZ fuvarlevél felülvizs­icwcicil gálási irodának Budapestül., Podmaniczky-utca5. ahol azok egyharmad jutalék mellett pontosan felülvizsgáltatnak. — Szállítási ügyekben díjmentes fel­világosítás adatik. — Ezen iroda a .Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ utján küldött fuvar­okmányokat is készséggel felülvizsgálja. FUCHS és SCHLICHTER ( tejgazdasági és ónozott vasedények gyára L Budapest, VII., Angyalföld, Jasz-utcza 7. XttlOtltCtfCSS^: önozo1* fc Konyhaberendczési cziHHeH- Csiszolt árat;, j r . , Tejgazdasági glpclsls eszHőzöH. KatonaságifelszereUst cziKK^K- j ArJ ojfj.Ck ingyen és bérmentre, .

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents