Magyar Vaskereskedő, 1907. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1907-07-07 / 27. szám

MAGYAR YASRERESREDO A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK felelős szerkesztő: I KIADJA: MINDEN VASÁRNAP. BÍRÓ ÁRMIN A SZERKESZTŐSÉG: Előfizetési ár: Szerkesztőség és kiadóhivatal : Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Budapest, vi. kér., Gyár-utez* a8. szóm, u. emelet. Effyea szám ára 40 fillér. TELEFON-SZAK: 818. VII. évfolyam. /f) Jl Budapest, 1907. julius 7. jlÓ 27. szám. Vaskeixskedők nagygyűlése. Múlt számunkban hireink között jeleztük már, hogy a vaskereskedők köréből számos helyről felhívást kaptunk egy vaskereskedelmi kongresszus rendezésére. A vaskereskedők lapunkat találják leghivatottabbnak arra, hogy a vaskereskedők kongresszusának szervezé­sét s agitácziós munkáját magára vállalja s ez termé­szetes is, mert nincs olyan komolyan számba vehető vaskereskedő az országban, aki a lapot ne olvasná, igy a kongresszus legapróbb részleteiről a lap utján értesülést ne nyerne. A vaskereskedők nagygyűlésének eszméjét egy­szerre több oldalról, vidéki vaskereskedők vetették fői, akiknek igen sok az orvoslásra váró sérelmük. A be­érkezett levelek értelmében a vidéki vaskereskedők azt óhajtják, hogy a vaskereskedők országos nagy­gyűlése első sorban a vaskereskedők és a vaskartel, illetve a vaskereskedők és a szindikátus között fenn­álló viszonyt tisztázza. A vaskartel és a szindikátus ellen vaskereskedők részéről hangzottak el panaszok és igy valóban szük­séges a termelők, illetve közvetítők és fogyasztók közötti viszony igazságos megvilágítása, ezért átadjuk a nyilvánosságnak a vaskereskedők~'eszméjét|s hang­súlyozzuk, hogy úgy a vaskartelnek, mint a vaskeres­kedőknek komoly érdeke a vaskartel, a szindikátus és a vaskereskedők közötti viszony teljes tisztázása. Megkívánja ezt a vaskereskedők üzleti érdeke, de meg­kívánja a vaskartel és a szindikátus tekintélye is, hogy az elhangzott panaszokat a kellő értékére leszállítsák, s amennyiben a panaszok jogosultak, a bajok orvosol- tassanak. A vaskereskedők nagygyűlésének rendezése a vaskereskedők országos érdekű ügyének tartjuk s ezért örömmel vesszük kezünkbe a rendezés fonalát, hogy alkalmat adjunk úgy a vaskereskedőknek, mint a kar­tel és szindikátusnak, hogy a maga igazát kifejezésre juttassa. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy ez a nagygyűlés ne legyen egyoldalú. Vegyen benne részt mind a két fél, a vaskereskedők mondják el panaszaikat, a kartel és szindikátus illetékes képviselői pedig világítanák meg a kartel és szindikátus helyzetét és viszonyát a vaskereskedéssel. Ezért keresztül visszük, hogy a vas­kereskedők országos nagygyűlésére a vaskartel és szindikátus is elküldje képviselőit. Ezzel tulajdonkép­pen szolgálatot teszünk a vaskartel és szindikátusnak is, mert a vaskereskedők összesége előtt lesz alkalmuk magukat _kimagyarázni, illetve a kartelről és szindiká-

Next

/
Thumbnails
Contents