Magyar Vaskereskedő, 1909. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1909-07-04 / 27. szám

A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDÖK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁBNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: bíró Ármin KIADJA: A SZEBKE8 Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Egyes iám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., Qyár-uteza 38. szám, II. emelet. TELEFON-SzXm: 318. IX. évfolyam. Budapest, 1909. julius 4 ÖRIZVf 27. szám. ~tnr im Vaskereskedők szervezkedése a tisztességtelen verseny ellen. A túlhajtott, illetve tisztességtelen üzleti verseny ellen való védekezés ügyében végre egy olyan komoly lépés előtt állunk, hogy a védekezés sikere pusztán attól függ: megvan-e igazán a vaskereskedőkben a hajlandóság arra, hogy a tisztességtelen verseny ellen komolyan megkezdjék a szervezkedést. A „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ legutóbb tartott választmányi ülésén, amidőn az újjá­szervezett testület vezetősége az egyesület munkatervével foglalkozott, a napirend többi tárgyai között meg­beszélte a választmány azt a kérdést, hogyan lehetne védekezni a vaskereskedőknek a túlhajtott, illetve tisz­tességtelen üzleti verseny ellen. A tisztességtelen verseny kérdése már annyiszor felmerült lapunkban, annyiféle javaslatot megvitattak a vaskereskedők, hogy a tisztességtelen verseny ellen való védekezés formája úgyszólván átment a vaskeres­kedők tudatába, anélkül azonban, hogy néhány félben- maradt kezdésnél egyebet elértek volna a vaskereske­dők. A védekezésnek a formája pedig nem lehet más, mint a városonként, ha lehet vidékenként való cso­portos megegyezés, mely kötelezőleg állapitja meg az árakat, eladási feltételeket s mindazokat a mellékkörül­ményeket, melyek a vaskereskedőknek egymással való ti" versenyét eddig kiélesithették. A lehetőség eddig is megvolt ilyen csoportos megegyezés létesítésére, a leg­több vaskereskedő szívesen belement volna ilyen közös megegyezésbe, de ha sikerült is egy-egy városban egé­szen a legelső megbeszélésig mindent simán elintézni, az utolsó pillanatban a szövetkezésre készülő három­négy vaskereskedő között mindig akadt egy, aki nem állt kötélnek s a szépen indult becsületes mozgalmat meghiúsította. A „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ beható tárgyalás utáLfr;-ayrpr~-a meggyőződésre jutott, hogy a megegyezés akadálya főként az, hogy maguk a vaskereskedők, mint érdekeltek, mozgatják a szövet­kezés ügyét egy-egy városban, éppen ezért, mint ver­senytársak, akik többször állottak egymással szemben érdekellentétbe«, az üzlet természetes viszonyából ki­folyólag, bizaltnatlanabbak egymással szemben, mintha a keringőre való felhjvást egy indifferens egyéniség adja meg. Ezért a „Magyar Vaskereskedők Országos Egyesülete“ úgy határofótChogy maga veszi kezébe a tisztességtelen verseny ellen való küzdelem ügyét s olyan városokban, ahol a megegyezésre némi hajlandó­ság mutatkozik, az egyesület hivatalból megindítja a szervezkedést. Mint az egyesületi mozgalom első pozitív segítő eszközét, az egyesület vezetősége felajánlja azoknak a vaskereskedőknek, akik a városokban való közös megállapodást lehetőnek tartják, hogy az egye­ID Fuchs és Schlichter Budapest, VI., Jász-utcza 7-9. sz. = Gyártanak i = Ónozott és horganyzott háztartási czikke- ket. Katonasági főzőedényeket Tejkanná­kat, tejgazdasági gépeket és eszközöket Bérónozás. Bérhorganyzás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. <E

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents