Magyar Vaskereskedő, 1910. január-június (10. évfolyam, 1-26. szám)

1910-01-02 / 1. szám

MAGYAR VASKERESKEDŐ A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDÓK, A VA8-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Mpij MEGJELENIK EN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: bíró Ármin KIADJA: A SZERKESZTŐSÉG. "Tlegye Előfizetési ár: íévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Egyes szám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. kér., Oyár-uteza 38. szám, n. en TELEFON-SZÁM: 318. 1 X. évfolyam. Budapest, 1910. január 2. L 1. szám. Tisztelettel felkérjük olvasóinkat, hogy az 1910. évre szóló előfizetési dijat beküldeni kegyesked­jenek. |si ár: Egész évre . 16 korona Félévre . . 8 Negyedévre . 4 „Magyar Vaskereskedő“ kiadóhivatala Budapest, VI., Gyár-utcza 38. Uj év­napja a visszaemlékezés s a jövőbe nézés napja. Az üzleti élet tulajdonképpen nem kalendáriomi napok szerint változik, hanem aszerint: van-e forgalom, vagy nincs, hasznot hozó-e az üzlet, vagy nem. Keres­kedő ember előtt a szezon s a napok jelentőségét is csak ez irányítja. Uj év napja, talán a tradiczióknál fogva, talán azért, mert az üzleti könyvelés, számlázás ehhez a naphoz alkalmazkodik, a kereskedő emberre mégis jelentős nap, olyan nap, amikor az ember nem csak az üzletével, hanem az üzletről való gondolataival is valami elszámolás félét végez. Hogy milyen volt az elmúlt esztendő s mit várhatunk a jövő esztendőtől. Ha a múlt év vasipari és vaskereskedelmi ese­ményeit áttekintjük, amire bőséges alkalmat ad a „Magyar Vaskereskedő“ karácsonyi száma, általános értékű s a magyar vaskereskedelem és ipar viszonyait jellemző tanulságot vonhatunk le. A fő tanulság pedig az, hogy a magyar vasipar és vaskereskedelem nem tart szorosan lépést a világpiacz alakulásával, a ma­gyar vasipar, de különösen a vaskereskedelem viszo­nyainak alakulását a belgazdasági viszonyok döntik el. Ez természetes is olyan államban, melyben a kivitel nem döntő jelentőségű. Mert igaz ugyan, hogy a német piacz csökkenő konjunktúrája a rudvas, vaslemez árakra befolyással volt, de a vasipar és vaskereskedelem mér­legét mégis az döntötte el, hogy a belfogyasztás álta­lában gyönge volt, ami szoros összefüggésben áll a belgazdasági, mezőgazdasági, belpolitikai, államháztar­tási viszonyokkal. Több évtizednek kell eltelni addig, amig az ipar s általában az ipari vállalkozás szükséglete nagyobb arányú lesz, mint a mezőgazdasági szükséglet. Iparfej­lődés ide, vagy oda, Magyarországon még mindig az dönti el, a kereskedelmi mérleget: volt-e jó termés, vagy nem. Különösen áll ez a vaskereskedelemre, mely a legközvetlenebb érintkezésben áll a mezőgazda fogyasztókkal. A legjobban bizonyítja állításunk igaz­ságát az a tapasztalat, hogy amint a bőséges aratás a vaskereskedések forgalmát jelentékenyen emeli, az ilyen bő esztendő után, még középjó termés esetén is arány­talanul gyengébb forgalmú esztendő következik. Fuchs és Schlichter" Budapest, VI., Jász-utcza 7-9. sz. mm Gyártanak: mm Ónozott és horganyzott bádogedényeket. Katonaság! főzőedényeket. Tejkannákat, BÉiU' í tejgazdasági gépeket és eszközöket stb. Bérónozás. Bérhorganyzás. Árjegyzék ingyen és bérmentve. ■ ------­.j

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents