Magyar Vaskereskedő, 1913. jűlius-december (13. évfolyam, 27-52. szám)

1913-07-06 / 27. szám

A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDÓK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR YASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN YA8ÄBNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: BIBÓ ÁRMIN KIADJA: A SZERKESZTÓSÉG: Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. Kffyes • e ám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest. VI. kér., Gyár-uteza 38. szám. II. emelet. TELEFON-SZÁM: 318. XIII. évfolyam. Budapest, 1913. julius 6. 27. szám. A vaskereskedelmi közérdek. A mostanihoz hasonló válságos idők bizonyítják be legjobban, milyen nagy szükség van azokra az intézményekre és mozgalmakra, amiket a vaskereske­dők összetartása hozott létre. Ha ezek az intézmények és szakmabeli mozgalmak nem voltak nagyobb hatás­sal a vaskereskedők közvetlen üzletérdekeire, ezt csak annak lehet tulajdonítani, hogy a vaskereskedők maguk nem támogatták úgy az érdekükben alkotott intézmé­nyeket s maguk nem vettek részt az ő érdekeikért kezdett mozgalmakban. Lelkes, áldozatkész, jeles képzettségű szakembe­rek minden szakmában vannak. A vtskereskedők közt is akadt mindig néhány olyan kiváló vezetőképességü férfi, akinek üzleti dolgain kívül a magyar vaskeres­kedők összességének érdekében végzett munkára is volt ideje. Akadt olyan is mindig, aki nem csak mun­kával áldozott a vaskereskedelem fejlődésének oltárán, hanem pénzzel is, Néhány lelkes és áldozatkész eipber munkája azonban mitsem érne, ha a vaskereskedők nagyobb számban nem támogatnák a vezető egyéni­ségek munkáját. Sőt azt lehet mondani, hogy igazán közérdekűvé akkor válik valami ügy, ha nagyon sokan állanak az ügy mellé. Ilyen közérdek teremtette a vaskereskedők érde­keit képviselő szakegyesületet, a hitelezői védegyletet, a vaskereskedő segédek szaktanfolyamát, a vaskeres­kedelmi alkalmazottak nyugdijegyesületét s lapunkat a „Magyar Vaskereskedő M. Ezúttal éppen lapunkról s a magyar vaskereskedők viszonyáról lesz szó. Hogy lapunk a magyar vaskereskedők közérde­keit komolyan szolgálja, azt legjobban bizonyítja a ma­gyar vaskereskedőknek igazán őszinte ragaszkodása lapunkhoz. Ez a ragaszkodás nem csak abban nyilat­kozik meg, hogy előfizetnek lapunkra Előfizetnek esetleg más szaklapra is, csakhogy amig a „Magyar VaskereskedőM mindig eleven érdeklődéssel veszik a kezükbe, addig sok szaklap állandóan felbontatlanul hever a vaskereskedő főnök Íróasztalán, amig bele nem hullt a papírkosár mélységeibe. Szóval lapunkat olvassák a vaskereskedők, másként nem is lehetne megmagyarázni a gyárvállalatok és nagykereskedő czégek érdeklődését, akik lapunk nyilvánossága utján keresik a vaskereskedők körében üzleti érdekeik kielé­gítését. Lapunk olvasása mellett még egy igen becses nexusunk van vaskereskedő olvasóközönségünkkel s ez az a bizalom, amivel a vaskerdskedők kérdéseikkel lapunkhoz fordulnak. A „Magyar Vaskereskedő“ vas­kereskedelmi mindenttudó lett. Akár egy áru forrásá­ról, akár üzleti jogi kérdésről, de nagyon sok eset­ben a szakma körén kívül eső kérdésről van szó, a vaskereskedők a legkönnyebb s nekünk igazán becses FUCHS és SCHLICHTER BUDAPEST VI X fi' : ománczedénygyá Ilú h­O c: Termelőképesség: napi 3000 kiló. i [

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents