Magyar Vaskereskedő, 1914. január-július (14. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-04 / 1. szám

(KISKNHÄNDLEH-ZBITÜNÖ) A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDÖK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: bíró á h min KIADJA: A SXEKKES/iTŐSÉiGi Előfizetési ár: Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | ^ » y o ^ z á m a r « 40 f Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egész évre ló kor. j Budapest, Ví. kér., Oyár^uteza 38. szám, II. emelet. < • ' TELEFON-SZÁM: 318. XIV. évfolyam. Budapest, 1914. január 4. 1. szám. Újév. A pusztulás fekete esztendeje volt az elmúlt év. Most csendes szomorúsággal szemlélődünk az üzleti élet romjai fölött s nem láthatunk mást, mint amit emberi szemmel és reménységgel látnunk kell, hogy ime a romok közül is élet sarjad ki újra, a munka és alkotás folytonossága meg nem állhat s a vissza­tartott erők hangos zsongással követelik érvényesü­lésüket. Még semmi pozitívum sem bizonyítja, hogy az üzleti élet újabb lendületet vett volna, de biztos jelei mutatkoznak annak, hogy reménységünk nincs homok- zátonyra építve. Éppen a vaskereskedelem az, amelyik biztosan számíthat egy jobb konjunktúrára. A háborús viszo­nyok s a pénztelenség nem apasztották ki a vaskeres­kedelem erőforrásait, csak megakasztották azt a folya­matot, ami a vaskereskedelemnek lendületet ad. Az összes ipari üzemek éhes várakozással lesik, hogy újra teljes erővel felvehessék a munkát. Remélhetőleg a pénzbőség nemsokára újra bekövetkezik s megindul a vaskereskedelem forgalmában olyan jelentékeny szere­pet játszó építkezés is. Az általános fogyasztás emel­kedni fog az ipari munka virágzásával s a mezőgazda közönség vásárlóképessége is fokozódik az élelmiszer emelkedése révén. És talán még más irányban is számíthat a vas­kereskedelem maradandó értékű megerősödésre. A há­borús veszedelem, az értékek nagy ingadozása, a gaz­dasági élet biztonságában való hit megrendülése talán a magyar társadalomba is belerögziti azt a tudatot, hogy gazdasági életünket s hitelviszonyainkat bizto­sabb alapokra kell helyeznünk. Talán a magyar közön­ség is fogékonyabb lesz a vaskereskedők oly irányú törekvései iránt, hogy hitelviszonyaikat jobban meg­alapozhassák. Hiszen valamennyien, akik komolyan s világos látással pillantunk vissza az elmúlt katasztrofális évbe, látjuk, hogy sok vaskereskedőnek, még a mostoha idők daczára sem kellett volna tönkremennie, ha a kihite­lezésben mértéket tarthatott volna. Kiváló szakembe­rek állapítják meg újból, éppen a ,Magyar Vaskeres­kedő“ karácsonyi számában, hogy vaskereskedelmünk fejlődésének egyik legnagyobb akadálya a hitelviszo­nyok rendezetlensége. Mi hozzátesszük ehhez, hogy a kihitelezés kérdésének és sok egyéb annyira alapvető fontosságú vaskereskedelmi kérdésnek megoldását az akadályozza, hogy daczára az ebben az irányban való örvendetes haladásnak, a magyar vaskereskedők zöme még ma sincs egészen tudatában a maga bajainak s akik tudatában vannak, nem mernek kellő határozott­sággal a vaskereskedelmi mozgalmak szczenirozásához hozzáfogni. A horgany zott vedrek alapira továbbra is s 26 28 30 32 34 K 1.40 1.70 1.90 2.20 2.40 Fuchs és Schlichter Budapest V!

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents