Malomujság, 1936 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

2. MALOMUJSÄG 1936. január 1, A vámmalmok jelenlegi helyzete és jövője * / Irta,: Sikorszky István kir. műszaki tanácsos, iparfelügyelő Közismert tény, bogy Csonkamagyar- országon vámmalmok felesszámban van­nak. Vagyis jóval több vámmalom van Csonkám agyaror&zágon, mint ameny- nyire szükség van. Ebből a ténykörül­ményből következik az, bogy a vám­malmok nagy csoportja nincs kellő­képen foglalkoztatva, tehát nincs kel­lőképen kihasználva sem, vagyis vég­eredményben nem dolgozik gazdaságo­san. Ugyanis nagy különbség1 az — gazdasági szempontból — ha egy fel­szerelt üzem állandóan, átlag mondjuk napi 10—12 órán át van üzemben tart­va, vagy naponként csak átlag 3—4 órát. Mindkét esetben a tőkebefektetés ugyanaz. A személyzeti kiadás ugyanaz. A biztosítási díjak, a szellemi vezetés és irányítási kiadások szintén ugyan­azok! Legfeljebb az egyéb üzemi ki­adások (tüzelőanyag, olaj stb.) azok, amelyek kevesebbek a i'övidebb ideig dolgozó malmoknál, viszonyítva a liosz- szabb ideig dolgozó malmoklmz. A ma­lom üzembentartójának tehát gazdasági szempont okból feltétlenül az lenne az érdeke, hogy az üzemkiadásokat mennél több üzemórára, illetve napokra oszt­hassa meg, mert hiszen az üzemnek csak azokon az órákon, illetve napokon van bevétele, amikor a malom tényleg dol­gozik. Tehát ez azt jelenti, hogy a job­ban foglalkoztatott malomnak kétszer vagy többször is nagyobb a bevétele, mint a gyengébben foglalkoztatott mal­moké. Ezt tudja is a malom tulajdo­nosa és azért igyekszik is — sokszor kifogásolható versenyeszközök igénybe­vételével —- a malmát jobban foglalkoz­tatni, vagyis őrlösöket elcsalogatni a Ä malmok adóváltfása é s forgalmiadója című könyvet ha eddig nem kapta meg. kérje levelezőlapon. Ajándékul küldi a : MALOMUJSÁG kiadóhivatala, Budapest, II,, Margit-körut 26. sz. szomszédos vámmalmok ' körzetéből. így áll elő — szükségszerűleg — az erős verseny, amely természetszerűleg a vám­százalék leszállításával, vagyis a bevétel csökkenésével jár, még pedig sokszor nagy kiterjedésű területen. Tehát az •elmondottakból az követke­zik, hogy csak annyi vámmalomnak volna szabad lenni, amennyire tényleg szükség van, illetve amennyi rendes ki­használással lenne üzemben tartva. El­képzelhető, hogy a váitymalmosok köl­csönös megértéssel ezt a célt el is ér­hetnék, még pedig oly mádon, hogy körzetenként a vámmalmosok üzletileg összefognának és csak annyi és azokat a körzetbeU vámmalmokat tartanák üzemben, amennyire ott abban a kör­zetben ténylegesen szükség van. A fe­leslegessé vált vámmalmokat pedig le­állítanák, de a leállított nudmok tulaj­donosai részesülnének az üzemben ma­radt és tartott vámmalmok jövedelmé­ből. Talán szükséges és helyes lenne az ezen okokból leállított malmokban a darálást és egyéb melléküzemet tovább­ra is folytatni. A vámmalmoknál a további teendő az, hogy a malom technikailag moder­nül és gazdaságosan legyen felszerelve. Ez molnárnyelven azt jelenti, hogy a malom jó lisztet készítsen és a ter­ménynek q-kénti feldolgozására mennél kevesebb üzemi kiadás jusson. Ez — mint ismeretes —- függ attól, hogy mi­lyen gazdaságosan dolgozik a hajtógép, miként vannak felszerelve a transzmisz- sziók, hogyan vannak karbantartva, kü­lönösen a transzmissziók és a munka­gépek csapágyai. Rendben vannak-e az őrlőfelületek (rovátkolás stb.), úgy van-e a malom felszerelve, hogy azt ke­vés személyzet is kényelmesen és za­vartalanul kezelhesse stb. Ennek a köve­telménynek az elérése könnyebbnek lát­szik, mert hiszen az tulajdonképen szak­értelem és pénz kérdése, és függ persze attól, hogy egy olyan körzeti malomról van szó, amelyet előreláthatólag állan­dóan jól foglalkoztatnak. A kultúrától legtávolabb eső vámmalmot is fel lehet modernül és gazdaságosan szerelni, ha megvan hozzá a pénz, mert szakértelem a csonka országunkban megvan, csak igénybe kell venni. A vámmalmok jelenlegi helyzetével foglalkozva, meg kell említeni azt a szembeszökő ferde helyzetet is, hogy mostanában — mióta a termény ára újból magasabban áll — a vámdarálók gombamódra szaporodnak és ezek az újonnan létesült vámdarálók is csök­kentik a régebbi vámmalmok forgal­mát, illetve a vámjövedelmét. Ezek a körülmények azok, amelyek a vámmalmok helyzetét ezidőszerint jel­lemzik. , Ezekből következik, hogy gaz­daságilag a vámmalmok túlnyomó része — a ’fentemlített egyik vagy másik okból kifolyólag — igen rossz körül­mények között van és csak azért tartják még üzemben, mert a tulajdonosa nem tud más, hasznot hozó munkakörhöz jutni. De következik ezekből az is, hogy a vámmalmok jövője mikor lenne gaz­daságilag megalapozottabb és jövedel­mezőbb. Akkor, ha a felesleges vám­malmok üzeme megszűnne, ha az üzem­ben maradt vámmalmok modernül és gazdaságosan lennének berendezve s ha a folyton épülő vámdarálók és új mal­mok az amúgy is rosszul foglalkoztatott régi malmok prosperitását nem veszé­lyeztetnék. Ennek a három célnak az elérése és kitűzése elsősorban az Orszá­gos Malomszövetségnek a feladata, de csak akkor valósítható meg, ha a Szö­vetség minden egyes tagja mindezeket a célkitűzéseket — a kartársi összetarto- zandóság jegyében — magáévá teszi és a részletkérdések lelkiismeretes megál­lapítása után meg is valósítja. Miskolc, 1935. december hó 14-én. „NOVOREX“ bőrszíj a tökéletes hajtószíj nagy szakító szilárdságú, majdnem nyúlásmen­tes, hajlékony, viz- és hóálló, olcsó, minden meghajtáshoz alkalmas. Egyéb gépszf jak. Varró- és kötőszíjak. „Krauszői 'iolyékony szijkenőcs,csúszás ellen. KRAUSZ JÓZSEF FIA, BOR- ÉS 6ÉPSZIJGYÁR MARCALI, (Somogymegye) Alapítva 1850 KARTAL TESTVÉREK. ESSSSm»*. BUDAPEST V., ALKOTMÁNY-UTCA 27. Telefon : 18-0-53 és 19-6-86. Sürgönyeim : KARTALOK BUDAPEST Dufour & Co.. Thal svájci szitaselyemgyár képviselete és Ierakata. Állandóan nagy rakláraz összes számokban Slkszlta-flanell, filc, sit Tannerie de Vevey svájci speciális gépszijgyár képviselete és Ierakata. „Monopol“, „Ideale“ és „Leman“ szíjak utolérhetetlenek. (szltagolyó, heveder és Brabender Elektromaschinen 6. m. b. H. Duisburg a/R. képviselete. Hankóczy-féle Farinograph defféie villamos molytalanitó készülékek mindenfajta üzemi cikk Szabadalmazott sikermosó készülékek és mindennemű malmi labora­tóriumi cikkek. a legjobb minőségben.

Next

/
Thumbnails
Contents