Malomujság, 1937 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-15 / 2. szám

.ежру. щ Ш. évfolyam. 2. szám ,^KiiVt//1 i 1953 IM Budapest, 1937. január 15. Előfizetési árak : Egész évre .......................... 12 pengő Félévre .................. ... ... 6 pengő R. T. * В. T. * K. F. T. cégek részére egy évre 24 pengő. Megjelenik havonta kétszer FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Császár Ferenc SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, Y., Hollán-utca 9. Hirdetési árak: Egy hasábos (60%) széles) milimétersor 30 fill. Egy hasábos(40 %„ széles) milimétersor 20 fill. Apróhirdetések szavankint ... _ 10 fill. Postatakarékpénztári csekkszámla sz.: 32.275. Telefon : 1-149-34 Vastagbetüből ................. _ ... 20 fill. A lisztadóváltság eltörléséért Mindenki érzi, még akinek nem a hátán csördül is, mint a molnárságnak, hogy 22 pengős búza-, 18 pengős rozs- árak idején, tekintetbe véve meg a ked­vező állatárakat s ugyanakkor olcsó korpát és takarmánylisztet, — gazda- segítésről az évek óta fennálló érte­imben beszélni nem lehet. Vagyis: a lisztforgalmiadóváltságnak ma már sem­mi létjogosultsága sincsen. Itt az ideje annak, hogy mindazok, akiket súlyosan érint a lisztforgalmiadó­váltság, egyetértve akcióba lépjenek an­nak eltörlése érdekében. Mondanunk sem kell, hogy a mal­miak az áldozatai leginkább a lisztfor­galmiadóváltságnak, azok között is a vidéki malmok, a legátfogóbb, a leg­erőteljesebb mozgalomnak tehát tőlük kell kiindulnia. Kérdést intéztünk az Országos Ma­lomszövetséghez, hogy elérkezettnek lát­ja-e már az időpontot a széleskörű moz­galom megindítására. Nem csalódtunk a válaszban : az intézőbizottság nem­sokára esedékes január havi ülésének úgyszólván egyetlen pontja a lisztfor- galmiadóváltság ügyének megbeszélése és a legszélesebbkörű mozgalom min­den részletének alapos előkészítése lesz. Olyan kérdés, amelyhez bizonyára szo­lidárisán minden malom az országban csatlakozni fog s ez egyszer bizonyosan támogatni is fogja érette harcoló any- nyiszor lecsepült érdekképviseletét. Erre szükség is van, mert nem elég csak az ország fővárosában előkészíteni a talajt, szükség van arra is, hogy az egész ország közvéleménye kellőképen | /*i felvilágosíttassék a kenyérdrágító, anti­szociális vonatkozásokról. * A búzadrágulás — természetesen — magával hozta és hozza a kény ér drá­gulást. Ennek a kétszerkettő bizonyos­ságával be kell következnie. De — mint a vámszázalék kérdésében — úgy a ke­nyér-ár kérdésében is polit Um van. Ért­hető tehát, ha a szakkérdésekkel nem ismerős közhangulat a kenyér- és liszt­árak vizsgálatát követeli az Árelemző Bizottságtól és tiltakozik a kenyérdrá­gulás ellen. Ez a vizsgálat már folya­matban is van és nagyon természetes, hogy a malmok a sütőkkel együtt mindjárt elöljárójában rámutattak a kenyérdrágaság egyetlen és igazi okára: a lisztforgalmiadóváltságra s követelték az Árelemző Bizottságban annak eltör­lését. * Mint értesülünk, a kisgazdapárt ve­zérének : Eckhardt Tibornak szombat- helyi látogatásával kapcsolatban az ot­tani és környéki malmok keresték vele az érintkezést, mert tudvalevő róla, hogy eleitől fogva ellene volt a lisztforgalmi­adóváltságnak. Meg is történt a kellő információ és a szóban levő malom­tulajdonosok joggal remélik, hogy a malmok közös fájdalma elleni harcban eggyel több, igen súlyos és hathatós támogatásra találtak. * A sütőérdekképviseletek is mozga­lomba kezdtek és memorandumban kér­ték a pénzügyminisztériumot a most már indokolatlan és szükségtelen, de a kenyeret éppen a drágulás idején drá­gító lisztforgalmiadóváltságnak az el­törlésére. Együtt van tehát az összes adóel­lenes tényező, az egész lisztforgalmiadó- ellenes front. * Ne áltassuk azonban magunkat köny- nyű győzelem; reménységével ! Nem olyan könnyű kérdés ez, bármennyire igaz­ságosnak és jogosnak látszik is az ér­dekeltek követelése. A pénzügyminisz­ter december közepén válaszolt egy a lisztforgalmiadóváltság eltörlését sür­gető képviselőházi interpellációra olyan céltudatosan és erélyesen elutasító for­mában, hogy a miniszteri választ olvasó malomtulajdonosokban bizonyára meg­hűlt a vér. És... egyáltalán nem is­merjük a gazdák nézetét, a földműve­lésügyi minisztérium állásfoglalását. Ha ők is a malmokkal tartanak, akkor a siker előtt egyáltalán nincsen akadály. * Természetesen nem szabad azt hinni, hogy a lisztforgalmiadóváltság eltörlé­sével egy’szerre mindennemű teher alól felszabadul a malomipar. Az összes többi ipari és kereskedelmi cikkhez ha­sonlóan a lisztre is elkövetkeznék a fá- zisj'endszerű adóztatás. De milyen sem­miség volna annak a megkötöttsége a maihoz képest! Az eladott liszt árá­hoz százalékosan igazodó s a kimenő számlák alapján, vagyr a bevételezéskor lerovandó fázisadó . . . olyan könnyebb­ség lenne a malmok számára, hogy an­nak terheit örömmel vállalnák a mai guzsbakötöttség hely'ett. yrácsonyi számunkhoz mellékelt csekklapcn kérjük a „Malomujség“ elötizelési díjat beküldeni a 32.275. sz. postatakarékp, számlánkra Kishirdetéseink a 17. és 18. oldalon találhatók

Next

/
Thumbnails
Contents