Malomujság, 1938 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

I MaLoMUJSÁG 2. Í938. január í. versenyt le kellene vetkőzni a szilvesz­teri éjféllel. A konkrét tennivaló itt elsősorban a rnegszervezettségben nyilvánulna meg. Hála Istennek, haladunk. Nap mint nap, előre megyünk ezen a téren. A vidéki malomipar érdekképviseletében naponta szaporodnak a tagok. De az iram nem eléggé gyors, a megértés önfelajánlása nem elég hatalmas. Sőt vannak szakma­beliek, akik — különféle téves felfogás­ban — egységet akarnak bontani. Ré­szint' meg nem győzhető téves felfogás­ból érdekellentéteket kutatva és rém- látva, talán jóhiszemüleg, de minden­esetre helyrehozhatatlanul kárt okozóan. Részint azonban tudatosan, saját ér­dekből, tehát rosszhiszeműen. Soha any- nyi hatalmas újítás nem esett egy év­ijen, mint amennyi most zúdult 'az egész magyar gazdasági életre s benne talán legerősebben a molnáriparra. Soha any- nyi hatalmas újítás nem volt bizonyos­ság gyanánt egy új esztendőre, mint amennyi előtt ma már biztosan látva, áll a malomipar. Tehát az önkéntes tervezettség óhajtásnak sem kellene soha erőteljesebbnek lenni, mint ma­napság. Az Országos Malomszövetség mindenkit — sorjában, ahogyan a fi­zikai lehetőség engedi — otthonában keres fel. Nem panaszkodhatunk, mu­tatkozik több-kevesebb megértés. De ennek jobbkedvunek, áldozatosabbnak még megértőbbnek kellene lennie. Ma­gyarán : meg kellene éreznie minden molnárnak, hogy nem szívességet tesz, amikor saját érdekei védelmére fillére­ket áldoz, hanem a saját előnyét első­sorban igy munkálja. Hisszük, hogy az 1938. évben a Szövetség kiküldöttjét szivesebb és áldozatosabb megértés fo­gadja minden lépésénél. A másik aztán az, hogy a szervezett­ségben él és munkálkodik is mindegyik malom. Mindenütt kellenek vezetők, mert az összesség akaratát és kívánsá­gait minden téren néhány megbízott­nak kell megtestesítenie. De azért mun­kálkodni, minden gondolatával az ösz- szességet segíteni kell minden egyes tagnak. Mi ebben a szoros megszervezettség- ben látjuk a boldogulás egyetlen út- "Чце1у szervezettség aztán ki is tud jQnt. Sikerhez sokszor liosz­szú út vezet, de öntudatos kitartás a lehetőségek határain belül föltétlenül eredményt ér el. A mai állapot, amely­ben a szervezettségből nyomban ki­lépni akar az, akinek valamely ösz- szességi határozat nem egyezik a szája ízével, nem vezethet jó eredményre. De ha mindenki az összesség számára szükséges áldozatot a maga viselkedésé­vel meghozza, akkor önmaga a meg­maradt téren bizton jobban boldogul. Uj, lelkében átalakult molnárságol az l‘J3S. évben! •— ez a mi őszinte jó- kívánatunk a magyar malomiparnak ! A cserélő kizárólagos vámmalom A november 25-i gyűlésen két szó­nok is megemlítette, hogy a munka­időkorlátozás miatt sok malom kényte­len-kelletlen rátérne a eserélésré, de eb­ben megakadályozza az, hogy a pénz­ügyi rendelkezések szerint ezzel ve- gyestipusúvá változik át, az ezen jel­legnek megfelelő roppant körülményes és terjedelmes könyvvezetéssel. A szó­nokok olyan miniszteri intézkedést sür­gettek, amely lehetővé teszi a kizáró­lagos vámmalmoknak is a cserét, de a vegyestipusra, tehát a liszteladásra előírt komplikált könyvvezetés nélkül. Ügy tudjuk, hogy az Országos Ma­lomszövetség vezetőségé sietett a felve­tett gondolatot megvalósítani a pénz­ügyminisztériumban. Eddig azonban eredménytelenül. — Kiderült ugyanis, hogy a vegyesmalmokra nem azért van előírva a sok könyv, mert vegyesek vagy mert őrleményt eladnak, hanem mert a csere állandó saját lisztkészlet­tel jár s ennek nyilvántartása elenged­hetetlen. Közelebbiül meg világítva : Ha már a malomnak állandóan van lisztje, akkor azt nyilván is kell tartani. Ezért kell őrleményrakt á rkön у v. Hogy mi jön ki a malterból, mint őrle­ményeredmény, azt valahol a malom ön­maga számára is feljegyzi, különben maga sem tud önmagának számot adni. Tehát elengedhetetlen a malterkönyv. Л cserével lehetetlenség elkerülni, hogy a tényleges kiőrlés és a tényleges kiszolgá­lás között eltérés ne legyen. Vagyis van elvonása a malomnak. Ennek ellenőrzése és a lisztkészlet pontos ellenőri megálla- píthatása végett kell, hogy a kiadott őrlé­si NOVOREX' a tSkélataa ha nagy szakító szilárdséyu, nydnem nyúlá tea, hajlékony, viz- éa hőáLló, olcsó, r bőrszíj hallósall Asman- minden meghajtásból alkalmas. Kgyéb gépsillak. Varró« óa kótósafjak. „Krauszőriilfékoni szi|ken6cs,estais alléi. KRAUSZ JÓZSEF FIA, BŐR- ÉS GÉPSZIJGYÀR MARCALI, (8omo«yma«ya) Alapítva 1850 menyeket f a j t á n к i n t jegyezze fel a ma­lom a harcán és ennek alapján, a váni- cserekönv vben.. A felőrölt és a kiszolgáltatott lisztek mennyiségét havonta meg kell állapítani, vagyis mellőzhetetlen a h a v i e l s z á m o- lás és a hónap utolsó napján meglévő készletnek váltság alá vonása, mert az egész elszámolási rendszer ezen épül fel és minden vegyes malomban így van, ilyen éles különbséget a rendelet nem tehet — a pénzügyminisztérium szerint — a kétféle vegyesmalom között. Régebbi években volt a cserélő mai moknak ú. n. »osereforgójuk«. Ennek elmélete az volt, hogy felőrölt a ma­lom egy bizonyos mennyiségű gabonái és azt örökké cserében forgatta. A ta­pasztalat azonban azt mutatta, hogy fizikai képtelenség a teljes azonosság­ban való megőrzése ennek a készletnek vagyis lehetetlenség az, hogy csák egy egész éven át is pontosan úgy cserél-- jen a malom, mint ahogyan kiőröl. Ebből következik, hogy ez a csereforgo nemcsak nőtt az óvhatatlan elvonások által, továbbá az esetleges porlási meg­takarítással és becsléses hulladék kü- könbözetével, de eltolódtak az egyes őr­leményfajták. ügy, hogy akarva-nem- akarva, el kellett a fölöslegesre szapo­rodott őrleményből adni. íme: ezzel beállott a szállítójegykötelezettség is. Minthogy pedig gabonaraktárkönyv, pénztárkönyv, száll.tóbárcakönyv, dará­lókönyv a kizárólagos vámmalmokra is elő van írva, ennélfogva már ott tar­tunk a vegyesmalmok összes könyveinél. * A gondolatot mégse szabad telje­sen elvetni, ha első kísérletre nem lát­szik is megoldhatónak. Szívesen köz­lünk tehát minden olyan hozzászólást, amelyik megoldani igyekszik a kérdés lényegét: hogyan van ellenőrzési biz­tonság a fentebb vázolt részletes könyv­vezetés nélkül is a csak csere céljára őrlő tisztán vámmalomban. műszaki kereskedők, Telefon: 118-053 és 119-686. Sürgönyeim: K A UTALOK BUDAPEST Szombathelya Március IS.-tér 10. szám alatt UFOUR selymet

Next

/
Thumbnails
Contents