Malomujság, 1940 (6. évfolyam, 1-36. szám)

1940-01-01 / 1. szám

Lapunk legközelebbi száma január Ю-én jelenik meg. YI. évfolyam. 1. szám. Kishirdetésé* január 8-ig küldje be! foto Budapest, 1940. január 1. Belföldi előfizetési árak : Egész évre ........................................... — ... 16 pengő Félévre ...................................................................... 8 pengő R. T. B. T. K. F. T. cégek részére egy évre 24 pengő Külföldi előfizetési árak : Egész évre ........................................................... 24 pengő Félévre ...................................................................... 12 pengő FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : CSÁSZÁR FERENC SZERKESZTŐ : ILLÉS SÁNDOR Megjelenik minden hó 1-én, 10-én és 20-án Hirdetési árak ; Egy hasábos (ÔO шы széles) milimétersor — 30 fillér Egy hasábos (40 "V széles) milimétersor ... 20 fillér Apróhirdetések szavankint 10, vastagbetüből 2J fillér Postatakarékpénztári csekkszámlák : Magyar kir. postatakarékpénztár Budapest 32.275 Bucuresti ... 24.954 ♦> Zagreb ............... 41.640 A malmok kiőrlésének szabályozása A hivatalos lap december 22-i szá mában a rendkívüli idők által indo­kolt, a malomipart erősen érintő ren­delet jelent meg. Január 1-től kezdve minden malomban kiőrlési korlátozás lép életbe és a korlátozott kiőrlési rend­nek az egész vonalon való betartását a kormány éppenúgy ellenőrizteti, mint az u. n. pénzügyi rendszabályok meg­tartását. Lapunk december 18-i zárlata miatt karácsonyi számunkban már nem kö­zöl hettük a rendeletet, azonban hogy mégse legyenek előfizetőink tájékozat­lanok s hogy előre elkészülhessenek, a rendelet szövegét körlevél alakjában megküldtük. Tudomásunk szerint az Országos Malomszövetség is a rendelet kiadása napján körlevélben megküldte tagjainak a rendel etet, sőt magyaráza­tokat is fűzött hozzá és utasításokat jelölt meg a helyes értelmezést illetőleg. A rendelet betűszerinti szövegét, az Országos Malomszövetség magyarázatait alább közöljük, s egyben a lapunk zár­táig felmerült vitás szempontokat s az arra addig szerzett illetékes magyaráza­tokat vagy döntéseket is. Itt jegyezzük meg, — mindenki megnyugtatására, — bogy a rendelet megjelenése után nyomban megindultak a tárgyalások az árkománybiztossággal, az újfajta lisztek árának megállapítá­sára. E tárgyalások eredményeként már január 1-re meglesz hivatalosan is az új ár. (L‘. e cikkben később!) * A kiőrlési rendelet A fontos rendelet szószerinti szövege a következő: A m. kir. minisztérium 11.560/1939. M. E. számú rendelete a búza és a rozs kiőrlési arányának megállapítása, valamint az egy­séges jellegű kenyér készítése tárgyában. A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, továbbá az államháztar­tás egyensúlyának biztosításáról szóló 1931 : XXVI. t.-c. 2. és 3. §-ában foglalt s leg­utóbb az 1939:VIII. t.-c. 1. §-ában meg­hosszabbított felhatalmazás alapján a kö­vetkezőket rendeli : A kiőrlési arányra vonatkozó rendelkezések 1. §. (1) A kereskedelmi és vegyes őr­léssel foglalkozó malmok a 2o/o-nál nem több idegen anyagot tartalmazó búzát csak 750/o-ra őrölhetik ki s ezen belül csupán a) darát és a jelenlegi tőzsdei lisztjelleg mintáknak megfelelő О-ás liszteket, továbbá b) egyfajta kenyérlisztet készíthetnek. (2) Az említett lisztfajták kiőrlése után fennmaradó részből takarmánylisztet, ille­tőleg korpát kell készíteni. 2. §. (1) A kereskedelmi és vegyes őr­léssel foglalkozó malmok a 2o/o-nál nem több idegen anyagot tartalmazó rozsot csak 70.o/o-ra őrölhetik ki s ezen belül csupán egyfajta a) fehér lisztet, továbbá h) kenyérlisztet készíthetnek. (2) Az említett lisztfajták kiőrlése után fennmaradó részből takarmánylisztet, ille­tőleg korpát kell készíteni. 3. §. (1) Felhatalmaztatik a földműve­lésügyi miniszter, hogy az 1. és 2. §-ban említett lisztfajtákra vonatkozólag a liszt- jellegeket megállapíthassa. (2) A megállapított lisztjellegek a 0-ás búzalisztnél és fehér rozslisztnél a legsö­tétebb, az egységes búza- és a rozs-ke- nyórlisztnél a legvilágosabb színhatárt je­lentik. 4. §. Csak vámőrléssel foglalkozó mal­mok a búza és a rozs, vagy a kétszeres kiőrlésénél a takarmányliszten és a .korpán, illetve a takarmányliszt és a' korpa keve­rékén felül, a búza őrlése esetén csupán az 1. §-ban meghatározott lisztfajtákat, rozs vagy kétszeres kiőrlése esetén pedig ' csu­pán a 2. §-ban meghatározott — illetve azokkal azonos jellegű — lisztfajtákat ké­szíthetik . 5. §. Jelen rendelet alapján készített lisztfajták kevert állapotban forgalomba nem hozhatók. Az egységes jellegű kenyér készítésére vo­natkozó rendelkezések 6. §. (1) Kenyeret kereskedelmi forga­lom céljára csak az alább felsorolt liszt- fajtákból szabad készíteni: a) az 1. §. b) pontjában említett bú­zalisztből ; b) olyan keverékből, amely 85«/o-ban az 1. §. b) pontjában megjelölt búzaliszt­ből, 15o/o-ban pedig a 2. §. a) pontjában megjelölt rozslisztből áll; c) a 2. §. a) és b) pontjában említett két fajta rozslisztnek 50—50<>/o arányú ke­verékéből ; d) olyan keverékből, melyet a földmű­velésügyi miniszter' a népkenyér céljaira a 7. §. 2. pontja szerint megállapít. (2) A kenyér címkéjén fel kell tüntetni a sütőüzem nevét, valamint azt, hogy a ke­nyér milyen őrleményekből, milyen arány­ban és hány o/o burgonya hozzáadásával készült. 7. §. Felhatalmaztatik a földművelésügyi miniszter, hogy 1. a fegyveres erő szükségletére szánt liszt és kenyér, 2. a 6. §. d) pontjában említett népke­nyér, , 3. különleges ipari (keményítő, csiriz, stb.) és egyéb célokra szükséges liszt te­kintetében a jelen rendeletnek a kiőrlési arányra, valamint az ott meghatározott liszt- fajtákra és azok keverésére vonatkozó ren­delkezéseitől eltérést engedélyezzen. Átmeneti intézkedések 8. §. A kereskedelmi és vegyes őrléssel foglalkozó malmok az 1940. évi január hó 8. napjáig kötelesek a m. kir. Külkereske­delmi Hivatalhoz lisztfajtánként részletezve bejelenteni a) jelen rendelet által szabályozott ki­őrléstől eltérően előállított kereskedelmi for­galom céljaira szánt lisztkészleteket az 1939. évi december hó 31. napján fennállott rak­tárállapot szerint ; b) azokat a lisztmennyiségeket, amelyeket ilyen lisztfajtákból a malom az 1939'. évi december hó 31. napjáig kötött ügyletei alapján az 1940. évi január hó 1. napja után szállítani köteles. 9. §. (1) Amennyiben az eladó és a vevő között olyan lisztfajta szállítására történt ügyletkötés, amely lisztek előállítása az 1940. évi január hó 1. napjától a jelen rendelet értelmében tilos, az ügylettől sem az eladó, sem a vevő egyoldalúan vissza nem léphet. (2) A vevő kívánságára az eladó köteles az eredeti ügyletkötésnek megfelelő liszt­fajta helyett a jelen rendeletnek megfelelő lisztfaj tát szállítani, a vevő pedig az el­adó kívánságára az eredeti ügyletnek meg­felelő lisztfajta helyett a jelen rendelet­Lapunk előző számához mellékelt csekklapon kérjük a „MalomuJsácj“ előfizetési diját beküldeni a 32.275 sz. postatakarékp. számlánkra Kishirdetéseink a 10—11. oldalon találhatók

Next

/
Thumbnails
Contents