Malomujság, 1941 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Lapunk legközelebbi száma 1941. január Ю-én jelenik meg. VII. évfolyam. 1. szám. Kihirdetését január S-ig küldje be! Budapest, 1941. jimuár 1. 8 Z E II К E S Z T Ö S K G ÉS К 1 Л J> Ó H I V A TA ], : li Г I) A P E S T, Y., Il О I, L Á N - ü T С Л 9. S Z. — TELEFON: 114-934 Belföldi előfizetési árak: Egész évre ............................ ............ _ — 16 pengő Félévre ....................................................................... 8 pengő R. T. — B. T. -• K. F. T. cégek részére egy évre 24 pengő Külföldi előfizetési árak: Egész évre ........... . .............................................- 24 pengő Félévre ... ■ ,........... ............ ............ ... — 12 pengő FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: CSÁSZÁR FERENC SZERKESZTŐ : IIIÍS SÁNDOR Megjelenik minden hó 1-én, 10-én és 20-án Hirdetési árak : Egy hasábos (60 széles) milimétersor ... 30 fillér Egy hasábos (40 széles) milimétersor ... 20 fillér Apróhirdetések szavankint 10, vastagbetüből 20 fillér Postatakarékpénztári csekkszámlák : Magyar kir. postatakarékpénztár Budapest 32.275 Bucuresti ... .. 24.954 ♦> Zagreb ................ 41.649 Boldog újesztendőt! Bármennyire is ridegebbé és ridegeb­bé válik a világ s benne a rohanó em­beriség élete, egy-egy régi kedves, ba­rátságos állomást ma sem bir elkerülni vagy kiküszöbölni. Mit sem vesztett, sőt nyert melegségéből a karácsony és még bensősógésebben és lélekből faka- dóbban röpköd a másik : boldog újesz­tendőt! Mert emberi gyarlóság az, hogy ter­mészetesnek vesz sok mindent, ami pe­dig nem olyan önként értődő. De csak addig, amíg megvan. Értékét és jelentő­ségét akkor érzi meg és akkor méltá­nyolja, amikor nincs vagy amikor el­veszett. Ilyen természetesnek vett valami a nyugodt élet, a társadalmi és állami békesség, a népek közötti egyetértés vagy legalább is a nyugalom, mindezek­kel együtt az egyénnek is a csöndes békessége és békességes boldogulási le­hetősége,, bizonyosfokú állandóság, biz­A kormány akkor, amikor kiadta a 85—82 és a 75—72o/o-os kötelező és vámőrlésben, kereskedelmi őrlésben egy­aránt elérendő kiőrlésrőf a szaklapok ka­rácsonyi számában bőségesen ismerte­tett és magyarázatokkal ellátott rende­letét, a szakértők meghallgatása alapján tökéletesen tisztában volt a felől, hogy ez a rendes malmi műszaki gyakorlaton alaposan túlmegy és hogy véghezvitelé­hez nagyobb tudás, igyekezet és erőki­fejtés szükséges. Mégse habozhatott a rendelkezés kiadása tekintetében. A malomipari érdekképviseletek kez­dettől fogva be voltak kapcsolva a ren­deletet előkészítő tárgyalásokba és szá­mításokba. Tudták, hogy nagy dolog­ról van szó, a malomipar műszaki ré­szét alaposan próbára tevő rendkívüli intézkedésről. Mégse haboztak hozzájá­tonság, a jövőre való számítás lehető­sége. Ma, amikor a világ fele harcban áll, a másik fele pedig.— a véráldozat ki­vételével — ugyanúgy szenvedi a kivé­teles állapotot, — ma, amikor a világ népei nap mint nap jobban kiélesedő lemondásban, áldozathozásban bizonyta­lankodnak saját sorsuk jövendő alaku­lását illetőleg : ma őszintébb, mélyeb­ben a szívből jövő és igazibb, mert nagyfokú önzés mondatja mindenkivel: »boldogabb újesztendőt!« Mi az eddigitől miben sem eltérő igaz szakmai szeretettel kívánjuk minden ol­vasónknak, a malomipar minden mű­velőjének, a szakma minden sorsintéző­jének és barátjának: adjon a Gondvi­selés a hazának, benne a .malomiparnak s a malomipar minden érdekeltjének a mostaninál szebb és jobb újévet s yii- rasszon ránk mielőbb igazi békebeli újesztendőt! mini az új kiőrlési rendszabályhoz, sőt maguk sürgetik annak mindenkivel szemben egyformán szigorú végrehaj­tását és a rendeletben lehetővé 'tett ki­vételeknek csak a le gkivét elesebb gya­korlását az iparfelügyelők részéről, ak­kor is megállapítva azt a néhány szá­zalékot, amennyivel kisebbet az előírt 85 82»/o-nál a leggyengébb malmok­nál, de csak ilyeneknél, engedélyezni le­hetséges. Nem kis dologról van szó, hanem igen súlyos és fontos nemzeti kérdésről : a gyenge aratás után az év hátralévő része közélelmezésének biztosságáról. A - kérdés fontossága mellett eltörpül min­den kényelmi, üzleti, versenyzési és mű­szaki aggodalom vagy nehézség : ezt a rendeletet végre kell hajtani minden 1 körülmények között és mindennemű el­lenvetés nélkül, jó szívvel, minden igye­kezettel és intelligens megértéssel. Sőt végre kell hajtatni is mindenkivel szem­ben, akire csak hatásunk van. Ne mondja egy malom sem, hogy nem tudom végrehajtani! Ne mester­kedjék az őrlet övei együtt, hogyan le­hetne minél kevesebbet belőle végrehaj­tani! Ne igyekezzék fehérebb liszttel a versenytársak őrlet óit magához édes­getni! Álért minden kiló liszt, ami meg­születhetett volna ugyanannyi búzából- rozsból, de efféle mesterkedések követ­keztében nem született meg : a mai helyzetben valóságos á ldás és merénylet! És nincs, nem lesz mentsége. A ma­lomipar érdekképviselete, amely rendes körülmények között a malmok védel­mére kéri az intézkedéseket, ezúttal a legkeményebb büntetéseket sürgeti mindazokkal szemben, akik a kevesebb kiőrlés jegyében bármilyen úton is vé­tenek a nagy és egyetemes érdekek ellen. Örömmel látjuk, hogy a (pénzügy­minisztérium az ellenőrzés, az iparügyi minisztérium, az iparfelügyelői utasítás terén ugyanezt a nagy elvet igyekszik keresztülvinni. * December 23-án az iparügyi minisz­térium iparpolitikai szakosztályán a mi­nisztérium u. n. iparfelügyeleti szakosz­tályának, a pénzügyminisztériumnak és a malomipar érdekképviseletek képvise­lőinek —г elsősorban műszáki szakértők­nek — bevonásával értekezlet volt az iparfelügyelőknek kiadandó miniszteri rendelkezés szövegéről, hogy a kiőrlési rendeletet az egész országban egységes, szigorú irányelvek szerint hajtsák végre az iparfelügyelők is, illetőleg hogy az iparfelügyelők a rendeletben engedélye­zett alacsonyabb kiőrlést milyen leg­alacsonyabb határig és milyen esetek­ben engedélyezhetik. Az iparfelügyelőkhöz az ünnepek után kiment rendelet szövegéről nincs mó­dunkban nyilatkozni, csak azt hangsú­lyozzuk : alacsonyabb kiőrlés véleménye­zését csak a legritkább esetben és csak Lapunk előző számához mellékeli csekklapon kérjük a4MaIo mujság " előfizetési diját beküldeni a 3:1.275 sz. poslalakarékp. számlánkra Kishirdetéseink a IC—11. oldalon találhatók. Néhány komoly sző a kiőrlésről

Next

/
Thumbnails
Contents